Savivalda

Progimnazijos taryba

Tai aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

Progimnazijos taryba lygiomis dalimis sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Progimnazijos tarybos narių skaičius yra 9, veiklos kadencijos trukmė 2 metai.

Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – Progimnazijos mokytojų taryba, 5–8 klasių mokinius deleguoja Mokinių senatas.

Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Progimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.

Progimnazijos taryba:

1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metinei Progimnazijos veiklos programai, Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

3. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo;

4. priima sprendimą dėl Progimnazijos ugdymo plano pakeitimų;

5. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

6. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

7. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

8. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

9. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

10. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

Progimnazijos tarybos narių sąrašas 2018-2020 m.m.:

Eil. nr. Vardas, pavardė Atstovavimas
1. Saulius Stirbinskas Mokinių tėvų atstovas (pirmininkas)
2. Marius Laukaitis Mokinių tėvų atstovas
3. Jonas Cicėnas Mokinių tėvų atstovas
4.  Edita Skupienė Mokytojų atstovas
5.  Žydrūnė Butrimienė Mokytojų atstovas
6.  Nida Chadzevičienė Mokytojų atstovas
7. Paulius Galeckas Mokinių atstovas
8.  Aistė Pugačiauskaitė Mokinių atstovas
9. Saulė Griškevičiūtė Mokinių atstovas

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai etatai bei pagalbos specialistai.


Progimnazijos tėvų komitetas

Tėvų komitetas – aukščiausia, nuolat veikianti tėvų bendruomenės savivaldos institucija, telkianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) svarbiausiems mokyklos veiklos klausimams spręsti.

Tėvų komiteto funkcijos:
· telkia tėvus mokyklos veiklai efektyvinti, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą;
· svarsto tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus administracijai;
· padeda organizuoti neformalųjį švietimą, nepamokinę veiklą;
· padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas;
· talkina organizuojant tėvų susirinkimus, tėvų švietimą;
· padeda administracijai spręsti ūkinius bei finansinius klausimus;
· bendradarbiaudamas su Mokyklos taryba, svarsto mokyklos veiklos bei aprūpinimo klausimus;
· svarsto kitus teisės aktuose numatytus klausimus.

Progimnazijos tėvų komiteto narių sąrašas 2018-2019 m.m.:

1a Vytautas Zlatkus
1b Alina Makutėnienė
1c Julija Matulaitė
1d Saulius Narusevičius
1e Marius Laukaitis
2a Danas Germanavičius
2b Vytautas Pačiauskas
2c Justė Žibūdienė
2d Martynas Tarvydas
2e Stanislavas Jarmalavičius
2f Laura Povilavičienė
2g Laura Gribačiauskienė
3a Jurgita Ginavičienė
3b Milda Razauskienė
3c Simona Šližienė,
3d Kristina Raukštienė
3e Aurelija Pitkevičienė
3f Daiva Jankauskienė
4a Jūratė Grigaravičienė (pirmininkė)
4b Živilė Kalasauskaitė
4c Tomas Adomavičius
4d Kristina Žukienė
4e Vilma Vaitiekūnaitė
5a Goda Sosnovskienė
5b Jurgita Šarafanovičienė
5c Irena Vitkauskienė
5d Jolita Svirbutienė
5e Laura Aleksanian,
6a Dalia Konopko
6b Vytautas Pačiauskas
6c Ramunė Bytautienė
6d Eglė Puzaraitė
6e Gražina Endriuškaitė
7a Jonas Cicėnas
7b Ingrida Radėnė
7c Neringa Kaminskienė
7d Saulius Stirbinskas
7e Vaidas Pacauskas
8a Domas Poznanskas
8b
8c Jonas Bartlingas
8d Alina Makutėnienė
8e Jolanta Augustaitė

Mokinių senatas ir seniūnų taryba

Mokinių senatas ir jo pirmininkas renkamas iš 4–8 klasių seniūnų visuotiniame susirinkime. Mokinių senatą sudaro 9 nariai. Mokinių senatas lygiaverčiai dalyvauja Progimnazijos veikloje, atstovauja mokinių interesams, padeda organizuoti ugdymą bei Progimnazijos renginius, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja atstovus į Progimnazijos tarybą.

Mokinių senato narių sąrašas 2018-2019 m.m.:

1a Meda Mikūtaitė
1b
1c
1d
1e Ugnius Laukaitis
2a Laurynas Mačionis
2b Gabija Ragauskaitė
2c Danielė Daraškevičiūtė
2d Eglė Kraujalytė
2e Ainė Prokopavičiūtė
2f Augustė Povilavičiūtė
2g
3a Augustas Varkalis
3b Balys Sutkevičius
3c Nikolė Šližytė
3d Robertas Kulbis
3e Adam Cook
3f Aneta Pranckūnaitė
4a Vėjas Byčenkovas
4b Mėja Vaidinauskaitė
4c Ieva Kačinskaitė
4d Izabelė Žymančiūtė
4e Salomėja Skripskaitė
5a Liepa Paravinskaitė
5b Tomas Zigmantas
5c
5d
5e Rugilė Karosaitė
6a Julius Lukonas
6b Dominmyka Lapė
6c Joris Ribokas
6d Augustas Jonas Novickis
6e Skaidrė Borovskaja
7a Saulė Griškevičiūtė
7b Ieva Burdulytė
7c Nedas Bartkus
7d Gabrielė Striupaitė
7e Danielius Paštuolis
8a Karolina Chackevičiūtė
8b Mykolas Adomaitis
8c Rytas Žitkus
8d Saulė Dilytė
8e Aistė Pugačiauskaitė

Seniūnų tarybos narių sąrašas 2018-2019 m.m.:

Senato pirmininkė – Augustė Kemeklytė

Pirmininko pavaduotoja – Saulė Griškevičiūtė

Nariai:

Paulius Galeckas
Saulė Griškevičiūtė
Augustė Kemeklytė
Arestida Karginaitė
Kotryna Matuliauskaitė
Ūla Lasinskaitė
Aistė Pugačiauskaitė
Kamilė Subačiūtė
Austėja Petrulionytė

 


Klasių mokinių tėvų komitetai

Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį, iš trijų asmenų. Klasių mokinių tėvų komitetai aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Progimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams komiteto narių. Progimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Progimnazijos bendradarbiavimo klausimus.


Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.


Visuotinis Progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas Progimnazijos direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio tėvų reikalavimu ypač svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.


Metodinė taryba

Progimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Metodinės grupės konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių klausimų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja nustatant mokinių pasiekimus; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus, kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Progimnazijos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis, teikia Metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai.

Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą koordinuoja progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės tarybos narių sąrašas 2018-2019 m.m.:

Vardas, pavardė Atstovauja mokytojų grupei
Neringa Čiukšienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės tarybos kuratorė
Laima Gaidienė Lietuvių kalbos
Oksana Velikorodnova Užsienio kalbų
Edita Skupienė Menų, technologijų, etikos, tikybos
Sabina Adomavičienė Matematikos ir informacinių technologijų
Virginija Oliškevičienė 5-6 klasių auklėtojų
Ingrida Byraitė Pekorienė 7-8 klasių auklėtojų
Nijolė Dubovskienė Gamtos mokslų, kūno kultūros ir socialinių mokslų
Edita Sinkevič Specialistų
Jurga Padumytė – Matuliauskienė Pradinių klasių  (tarybos pirmininkė)

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos  funkcijos >>>.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  vaiko gerovės komisijos veiklos  tikslas − užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Nuo to, kaip  vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.  Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama mokyklos vaiko  gerovės komisija (VGK).

VGK rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu,  mokinių mokymosi sėkme, nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis, teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas, padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.

Komisijos  nariai, kartu su mokiniu ir jo tėvais analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus  mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų.  Atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, krizių valdymo grupės nutarimu teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

VGK  organizuoja krizių, patyčių, smurto prevencijos, sveikatos stiprinimo programų veiklas mokykloje, vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo  pagalbos priemonių naudojimo.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  VGK veikia nuolat. Kiekvienas komisijos narys gali konsultuoti, išklausyti, suteikti informaciją. Komisijos posėdžiai  vyksta paskutinį kiekvieno mėnesio trečiadienį.

Vaiko gerovės komisija (VGK) :

Neringa Čiukšienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Kristina Bielskytė – komisijos pirmininko pavaduotoja, socialinė pedagogė;

Snieguolė Šeduikienė – komisijos sekretorė, mokyklos bibliotekininkė;

Edita Sinkevič – komisijos narė, socialinė pedagogė;

Lina Miškinienė – komisijos narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Neringa Bernatonienė – komisijos narė, mokyklos psichologė;

Natalja Kulakovskaja – komisijos narė, mokyklos psichologė;

Ligita Monkevičienė – komisijos narė, specialioji pedagogė;

Ieva Lemešiūtė – komisijos narė, specialioji pedagogė;

Rūta Liubinavičienė – komisijos narė, mokyklos logopedė;

Grita Rakauskaitė – komisijos narė,  mokyklos logopedė;

Agnė Motiejūnė – komisijos narė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.


Mokytojų atestacijos komisija

Komisijos veiklos nuostatai >>>.

Progimnazijos mokytojų atestacijos komisijos nariai:

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos/Atstovavimas
1 Gražina Sadauskienė Pirmininkė – Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
2 Loreta Pilat Mokytojų tarybos atstovė
3 Violeta Jonaitytė Sekretorė – Mokytojų tarybos atstovė
4 Edita Skupienė Mokytojų tarybos atstovė
5 Stanislavas Jarmalavičius Mokyklos tarybos atstovas
6 Nijolė Dubovskienė Profesinės sąjungos atstovė
7 Diana Petkūnienė Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja – savivaldybės (steigėjo) atstovė

Progimnazijos darbo taryba

Taryba išrinkta 2017 m. lapkričio mėnesį

1.      Danutė ŠAPALIENĖ

2.      Nida CHADZEVIČIENĖ

3.      Kęstutis BALČIŪNAS

4.      Laima GAIDIENĖ

5.      Nijolė DUBOVSKIENĖ