Savivalda

Progimnazijos taryba

Tai aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

Progimnazijos taryba lygiomis dalimis sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Progimnazijos tarybos narių skaičius yra 9, veiklos kadencijos trukmė 2 metai.

Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – Progimnazijos mokytojų taryba, 5–8 klasių mokinius deleguoja Mokinių senatas.

Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Progimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.

Progimnazijos taryba:

1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metinei Progimnazijos veiklos programai, Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

3. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo;

4. priima sprendimą dėl Progimnazijos ugdymo plano pakeitimų;

5. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

6. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

7. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

8. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

9. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

10. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

Progimnazijos tarybos narių sąrašas 2016-2018 m.m.:

Eil. nr. Vardas, pavardė Atstovavimas
1.  Paulius Gadonas Mokinių tėvų atstovas – Tarybos pirmininkas
2. Saulius Stirbinskas Mokinių tėvų atstovas
3.  Jūratė Grigaravičienė Mokinių tėvų atstovas
4. Sabina Adomavičienė Mokytojų atstovas
5. Dalia Valaikienė Mokytojų atstovas
6. Laima Gaidienė Mokytojų atstovas
7. Paulius Galeckas Mokinių atstovas
8.  Aistė Pugačiauskaitė Mokinių atstovas
9. Saulė Griškevičiūtė Mokinių atstovas

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai etatai bei pagalbos specialistai.


Progimnazijos tėvų komitetas

Tėvų komitetas – aukščiausia, nuolat veikianti tėvų bendruomenės savivaldos institucija, telkianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) svarbiausiems mokyklos veiklos klausimams spręsti.

Tėvų komiteto funkcijos:
· telkia tėvus mokyklos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą;
· svarsto tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus administracijai;
· padeda organizuoti neformalųjį švietimą, nepamokinę veiklą;
· padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas;
· talkina organizuojant tėvų susirinkimus, tėvų švietimą;
· padeda administracijai spręsti ūkinius bei finansinius klausimus;
· bendradarbiaudamas su Mokyklos taryba, svarsto mokyklos veiklos bei aprūpinimo klausimus;
· svarsto kitus teisės aktuose numatytus klausimus.

Progimnazijos tėvų komiteto narių sąrašas 2017-2018 m.m.:

Klasė Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė), el. paštas
1a Danius Germanavičius
1b Vytautas Pačiauskas
1c Justė Žibudienė
1d Martynas Tarvydas
1e Stanislavas Jarmalavičius (atestatacijos komisijos narys – tėvų atstovas)
1f Ignas Vaitiekūnas
1g Laura Gribačiauskienė
2a Jurgita Ginavičienė
2b Milda Razauskienė
2c Simona Šližienė
2d Alenas Gražulis
2e Aurelija Pitkevičienė
2f Sandra Lekevičienė
3a Jūratė Grigaravičienė (pirmininkė ir progimnazijos tarybos narė – tėvų atstovas)
3b Aleksandr Petrov
3c Giedrė Tubelytė
3d Kristina Žukienė
3e Vilma Vaitiekūnaitė
4a Ieva Čapkauskienė
4b Eglė Gudžinskaitė
4c Šarūnas Radvilavičius
4d Lina Pečiulienė (pavaduotoja)
4e Paulius Gadonas (progimnazijos tarybos pirmininkas – tėvų atstovas)
5a Dalia Konopko
5b Vytautas Pačiauskas
5c Ramunė Bytautienė
5d Eglė Puzaraitė Ališauskienė
5e Gražina Endriuškaitė
6a Indrė Šetkuvienė
6b Ingrida Radėnė
6c Neringa Kaminskienė
6d Saulius Stirbinskis (progimnazijos tarybos narys – tėvų atstovas)
6e Rasa Mašanauskienė
7a Domas Poznanskas
7b Liudmila Zigmantienė
7c Jonas Bartlingas (pavaduotojas)
7d Alina Makutėnienė
7e Vytautas Augustaitis
8a Giulnara Šimkuvienė
8b Jolanta Umbrasienė
8c Jolita Sarpaliūtė
8d Jurgita Ginavičienė

 


Mokinių senatas ir seniūnų taryba

Mokinių senatas ir jo pirmininkas renkamas iš 4–8 klasių seniūnų visuotiniame susirinkime. Mokinių senatą sudaro 9 nariai. Mokinių senatas lygiaverčiai dalyvauja Progimnazijos veikloje, atstovauja mokinių interesus, padeda organizuoti ugdymą bei Progimnazijos renginius, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja atstovus į Progimnazijos tarybą.

Mokinių senato narių sąrašas 2017-2018 m.m.:

Klasė Klasės seniūnas (vardas, pavardė)
1a Beatričė Žukaitė
1b Gabija Ragauskaitė
1c Danielė Daraškevičiūtė
1d Eglė Kraujalytė
1e Martynas Morkys
1f Nauris Vaivada
1g  Gaudrė Zabarauskaitė
2a Saulė Navikaitė
2b Meda Vaikutytė
2c Kamilė Dzindzalietaitė
2d Justas Vasiliauskas
2e Amelia Andersen
2f Aneta Pranckūnaitė
3a Justas Poznanskas
3b Lukas Rusinas
3c Povilas Šablevičius
3d Nikolė Gelmanaitė
3e Justinas Venslova
4a Patricija Margarita Skuodytė
4b Benas Levickas
4c Liutauras Barusevičius
4d Lukas Petkevičius
4e Eulalija Svorobovičiūtė
5a Vilius Voveris, pavaduotojas Julius Lukonas
5b Dominyka Lapė
5c Lukas Maliukevičius
5d Paulius Galeckas
5e Vercinkevičiūtė Kamilė
6a Gabija Perednytė
6b Milda Kvedarauskaitė
6c Patrikas Bartanovičius
6d Julija Kedavičiūtė
6e Vesta Pacauskaitė
7a Karolina Chackevičiūtė
7b Augustas Bražėnas
7c Urtė Glinevičiūtė
7d Saulė Dilytė
7e Aistė Pugačiauskaitė
8a Aistė Andrulytė
8b Rojus Razmas
8c Ugnė Alesiūtė
8d Paulius Jusevičius

Seniūnų tarybos narių sąrašas 2018-2019 m.m.:

Senato pirmininkas: Augustė Kemeklytė

Pirmininko pavaduotojas: Saulė Griškevičiūtė

Nariai:

Paulius Galeckas
Saulė Griškevičiūtė
Augustė Kemeklytė
Arestida Karginaitė
Kotryna Matuliauskaitė
Ūla Lasinskaitė
Aistė Pugačiauskaitė
Kamilė Subačiūtė
Austėja Petrulionytė

 


Klasių mokinių tėvų komitetai

Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį, iš trijų asmenų. Klasių mokinių tėvų komitetai aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Progimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams komiteto narių. Progimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Progimnazijos bendradarbiavimo klausimus.


Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.


Visuotinis Progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas Progimnazijos direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio tėvų reikalavimu ypač svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.


Metodinė taryba

Progimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Metodinės grupės konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių klausimų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja nustatant mokinių pasiekimus; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus, kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Progimnazijos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis, teikia Metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai.

Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą koordinuoja progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės tarybos narių sąrašas 2017-2018 m.m.:

Eil. nr. Vardas, pavardė Atstovauja mokytojų grupei
1 Danutė Šapalienė Tarybos pirmininkė,

Lietuvių kalbos, dorinio ugdymo

2 Neringa Čiukšienė Grupės koordinatorė
3 Oksana Marenkova Užsienio kalbų
4 Vita Povilaitytė Specialistų
5 Violeta Jonaitytė 1-2 pradinių klasių
6 Jurga Padumytė-Matuliauskienė 3-4 pradinių klasių
7 Rita Šarmavičienė Matematikos, informacinių technologijų
8 Ingrida Byraitė – Pekorienė 5-6 klasių auklėtojų pirmininkė
9 Asta Kamarauskienė 7-8 klasių auklėtojų pirmininkė
10 Renata Vasiliauskienė Gamtos mokslų, kūno kultūros ir soc. mokslų

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos  funkcijos >>>.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  vaiko gerovės komisijos veiklos  tikslas − užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Nuo to, kaip  vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.  Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama mokyklos vaiko  gerovės komisija (VGK).

VGK rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu,  mokinių mokymosi sėkme, nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis, teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas, padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.

Komisijos  nariai, kartu su mokiniu ir jo tėvais  analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus, mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų.  Atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, krizių valdymo grupės nutarimu, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

VGK  organizuoja krizių, patyčių, smurto prevencijos, sveikatos stiprinimo programų veiklas mokykloje, vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo  pagalbos priemonių naudojimo.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  VGK veikia nuolat. Kiekvienas komisijos narys gali konsultuoti, išklausyti, suteikti informaciją. Komisijos posėdžiai, pasitarimai, darbo grupių pokalbiai  vyksta dažniausiai trečiadieniais.

Vaiko gerovės komisijos narių sąrašas:

Neringa Čiukšienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jurga Kukienė  – komisijos pirmininko pavaduotoja, socialinė pedagogė;

Snieguolė Šeduikienė – komisijos sekretorė, mokyklos bibliotekos vedėja;

Sonata Mackevičienė – komisijos narė, vaiko teisių specialistė ;

Gražina Endriuškaitė – komisijos narė, tėvų atstovė;

Lina Miškinienė – komisijos narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Vita Povilaitytė – komisijos narė, mokyklos psichologė;

Ligita Monkevičienė – komisijos narė, specialioji pedagogė;

Rūta Liubinavičienė – komisijos narė, mokyklos logopedė;

Grita Rakauskaitė – komisijos narė,  mokyklos logopedė;

Laima Gaidienė – komisijos narė, lietuvių kalbos mokytoja;

Irena Butkevičienė – komisijos narė, pradinių klasių mokytoja;

Jolanta Sabaliauskienė – komisijos narė, pradinių klasių mokytoja;

Virginija Oliškevičienė – komisijos narė, istorijos mokytoja; prevencinės veiklos darbo grupės vadovė;

Tadeuš Romanovski – komisijos narys, matematikos mokytojas.


Mokytojų atestacijos komisija

Komisijos veiklos nuostatai >>>.

Progimnazijos mokytojų atestacijos komisijos nariai:

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos/Atstovavimas
1 Gražina Sadauskienė Pirmininkė – Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
2 Loreta Pilat Mokytojų tarybos atstovė
3 Violeta Jonaitytė Sekretorė – Mokytojų tarybos atstovė
4 Edita Skupienė Mokytojų tarybos atstovė
5 Stanislavas Jarmalavičius Mokyklos tarybos atstovas
6 Nijolė Dubovskienė Profesinės sąjungos atstovė
7 Diana Petkūnienė Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja – savivaldybės (steigėjo) atstovė

 


Lietuvos švietimo profesinės sąjunga

Progimnazijos pedagogai priklauso Lietuvos švietimo profesinei sąjungai.

Progimnazijojei profesinės sąjungos pirmininkė yra chemijos bei gamtos ir žmogaus dalykų mokytoja Nijolė Dubovskienė, nijole.dubovskiene@antakalnio.lt.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) yra didžiausia profesinių sąjungų organizacija, jungianti švietimo darbuotojų profesines sąjungas – susivienijimus Lietuvoje. LŠPS vienija apie 9 000 narių – švietimo darbuotojų visose švietimo srityse, pradedant auklėtojais ikimokykliniame ugdyme, mokytojais/instruktoriais profesinėse mokyklose, dėstytojais ir mokslo darbuotojais universitetuose, o taip pat globos namų darbuotojus ir buhalterius, dirbančius švietimo įstaigose.


Progimnazijos darbo taryba

Taryba išrinkta 2017 m. lapkričio mėnesį

1.      Danutė ŠAPALIENĖ

2.      Nida CHADZEVIČIENĖ

3.      Kęstutis BALČIŪNAS

4.      Laima GAIDIENĖ

5.      Nijolė DUBOVSKIENĖ

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow