Viešieji pirkimai: komisija, reglamentas, planas

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYTOJŲ SKYRIMO

2019 m. sausio 7 d. Nr. V-4
Vilnius

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu 1 dalimi:

  1. S u d a r a u  viešųjų pirkimų komisiją:

       1.1. Adomas Vasiliauskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui (komisijos pirmininkas),

       1.2. Čianita Linkutė-Vuicik – mokymo priemonių specialistė (pirmininko pavaduotoja),

       1.3. Vlada Daukševič – raštinės vedėja (narė), jos nesant – Herikas Pranckevičius – informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius (narys),

       1.4. Eglė Rimkutė – bibliotekininkė (narė), jos nesant – Jūratė Gadeikienė – mokytoja (narė);

  1. S k i r i u  šiuos darbuotojus atlikti mažos vertės ir atnaujinto tiekėjų varžymosi pagal preliminariąsias sutartis pirkimus (toliau – pirkimų organizatoriai):

       2.1. Adomą Vasiliauską – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui,

       2.2. Snieguolę Šeduikienę – bibliotekininkė.

  1. S u t e i k i u  šio įsakymo 1 ir 2 punktuose sudarytai viešųjų pirkimų komisijai ir paskirtiems pirkimų organizatoriams įgaliojimus atlikti viešuosius pirkimus pagal patvirtintas pirkimo iniciatoriaus paraiškas pirkimui vykdyti;
  2. Į p a r e i g o j u  komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, komisijos narius, pirkimų organizatorius:

       4.1. pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus;

       4.2. savo veikloje vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

  1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr.V-94 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų organizatoriaus skyrimo “.

Direktorius                                                                                                                      Tomas JankūnasVisi perkančiosios organizacijos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) >>>.
pirkimai.eviesiejipirkimai.lt