Viešieji pirkimai: komisija, reglamentas, planas

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYTOJŲ SKYRIMO

2019 m. sausio 7 d. Nr.V-2
Vilnius

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu 1 dalimi:

  1. S u d a r a u  viešųjų pirkimų komisiją:

       1.1. Adomas Vasiliauskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui (komisijos pirmininkas),

       1.2. Čianita Linkutė-Vuicik – mokymo priemonių specialistė (pirmininko pavaduotoja),

       1.3. Vlada Daukševič – raštinės vedėja (narė), jos nesant – Herikas Pranckevičius – informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius (narys),

       1.4. Eglė Rimkutė – bibliotekininkė (narė), jos nesant – Jūratė Gadeikienė – mokytoja (narė);

  1. S k i r i u  šiuos darbuotojus atlikti mažos vertės ir atnaujinto tiekėjų varžymosi pagal preliminariąsias sutartis pirkimus (toliau – pirkimų organizatoriai):

       2.1. Adomą Vasiliauską – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui,

       2.2. Snieguolę Šeduikienę – bibliotekininkė.

  1. S u t e i k i u  šio įsakymo 1 ir 2 punktuose sudarytai viešųjų pirkimų komisijai ir paskirtiems pirkimų organizatoriams įgaliojimus atlikti viešuosius pirkimus pagal patvirtintas pirkimo iniciatoriaus paraiškas pirkimui vykdyti;
  2. Į p a r e i g o j u  komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, komisijos narius, pirkimų organizatorius:

       4.1. pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus;

       4.2. savo veikloje vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

  1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr.V-94 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų organizatoriaus skyrimo “.

Direktorius                                                                                                                      Tomas Jankūnas


Visi perkančiosios organizacijos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) >>>.
pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow