Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Mokyklos taryba per 15 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Vilniaus miesto savivaldybei.

Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, metų veiklos ataskaitą svarsto ir įvertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkų susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojas. Mokyklos vadovas dalyvauja svarstant jo metų veiklos ataskaitą. 

Kviečiame susipažinti bei komentuoti bei teikti siūlymus Progimnazijos tarybos pirmininkui, tėvų atstovui, Sauliui Stirbinskui, el. paštas – saulius.stirbinskas@gmail.com.

Nuoroda į Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus Tomo Jankūno 2019 metų veiklos ataskaitos bei 2020 metų veiklos užduočių dokumento projektą >>>.