Kviečiame teikti Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbo tarybos komisijos narius iki 2017-09-29 12 val. internetu, adresu – https://goo.gl/forms/hTqGcwmkt6g08QGN2.

II SKYRIUS

 DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA

  1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius (toliau – Darbdavys) įsakymu patvirtina pirmosios Darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtį, į kurią įeina 5 nariai (įstaigoje dirba daugiau nei 100 darbuotojų).
  2. Darbdavio administracijos pareigūnai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį Darbo tarybos rinkimų komisijos narių.
  3. Darbo tarybos rinkimų komisija susirenka į pirmąjį posėdį ir pradeda Darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jos sudarymo dienos.
  4. Pirmajame posėdyje Darbo tarybos rinkimų komisija iš savo narių balsavimu[1]išsirenka pirmininką[2] ir:

4.1.    nustato Darbo tarybos rinkimų datą. Ji negali būti vėlesnė kaip du mėnesiai nuo rinkimų komisijos sudarymo dienos;

4.2.    skelbia kandidatų į Darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą;

4.3.    organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą. Balsavimo biuleteniuose kandidatų į Darbo tarybos narius pavardės surašomos abėcėlės tvarka. Balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas balsavimo pavyzdys ir renkamos Darbo tarybos narių skaičius. Balsavimo biuletenių skaičius turi atitikti darbuotojų, turinčių balso teisę, skaičių. Kiekvienas balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas rinkimų komisijos pirmininko;

4.4.    remdamasi iš darbdavio gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;

4.5.    organizuoja ir vykdo Darbo tarybos rinkimus;

4.6.     suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų dienos;

4.7.      atlieka kitas funkcijas, būtinas Darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.

  1. Darbo tarybos rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia Darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

[1] Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, pirmininku tampa ilgiausią stažą darbovietėje turintis asmuo.

[2] Pirmininką darbo tarybos rinkimų komisijos nariai išrenka bendru sutarimu.

 

Daugiau informacijos >>>.