Planą rengė progimnazijos administracija, pedagogai, Mokinių senatas ir tėvų atstovai.

Iššūkiai 2017 kalendoriniams metams:
  • Pastato vidaus renovacija vasaros laikotarpiu. Planuojamos 300 000 eurų investicijos;
  • Ugdymo plano 2017-2019 m.m. rengimas;
  • Įsivertinimo grupės darbas pagal atnaujintus rodiklius;
  • Progimnazijos strateginio plano 2015-2017 m. įvertinimas ir naujo plano pagal Geros mokyklos koncepciją kūrimas;
  • Išorės vertinimas, numatytas 2017-11 mėn.
  • Vadovų atestacija (privaloma) 2017 m. I ketv.
  • Ugdymo tobulinimas: Pamokos kokybė; Asmeninė pažanga ir Mokymosi lūkesčiai;
  • Kvalifikacijos tobulinimas: Emocinis intelektas ir klasės valdymas / prevencija;

Vilniaus Antakalnio progimnazijos veiklos įgyvendinimas įvertinamas šia tvarka:

1. Šių metų plano prioritetai: pamokos kokybė ir kiekvieno bendruomenės nario pažanga įgyvendinant 2015-2017 m.m. ugdymo planus, o taip pat dalykų bei užsiėmimų ilgalaikius dalykų planus bei įgyvendinant 1 punktu patvirtintą veiklos planą;

2. 2017 metų veiklos plano renginiai tikslinami planuojant juos mėnesio planuose (http://tiny.cc/planas), nurodant internete ne vėliau, kaip 7 kalendorinės dienos iki kito mėnesio pradžios;

3. Metodinės grupės, metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija, Mokinių senatas, Tėvų klasių komitetas, administracija tarpinį plano įgyvendinimą apsvarsto ir įvertina pagal sėkmės rodiklius (tai fiksuojant internete http://tiny.cc/renginiai) nuo 2017-06-05 iki 2017-06-09d.;

4. Metodinės grupės, metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija, Mokinių senatas, Tėvų klasių komitetas, administracija galutinį rodiklių sėkmės rodiklių įvertinimą (tai fiksuojant plane – http://tiny.cc/planas) atlieka nuo 2017-12-01 iki 2017-12-18 d.

5. Metodinė taryba pagal gautus duomenis iki 2018-01-02 parengia Vilniaus Antakalnio progimnazijos veiklos plano ataskaitos projektą – pagal kiekybinius duomenis suformuluoja kokybines išvadas ir projektą teikia galutinai svarstyti Progimnazijos tarybai, kuri pritaria ar grąžina tobulinti ataskaitą;

Sėkmingo  įgyvendinimo mums visiems!
Direktorius Tomas Jankūnas