Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. Taip pat yra parengta įvairi metodinė medžiaga, pvz. plakatai, kuriuose įvairūs mokinių mokymosi pasiekimai yra pateikiami paprastesne, labiau mokiniui pritaikyta, kalba.

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

Mokyklų, pageidaujančių dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose  2016-2017 m.m.“, dalyvavimo sąlygos.

Testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose GRAFIKAS 2016-2017 m. m.

Daugiau informacijos – http://www.nec.lt/342/.