Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuostatai Progimnazijos tarybos teikimu Vilniaus miesto savivaldybei buvo pateikti 2015 m. gegužės mėnesį. Praėjus metams po pateikimo Vilniaus miesto savivaldybės taryba iš dalies patenkino Progimnazijos tarybos siūlymą. Džiaugėmės, kad nuostatais įteisintas naujas Progimnazijos buveinės adresas – Antakalnio g. 33, kur yra progimnazijos raštinė (6 kabinetas). Nuostatai papildyti 33. punktu „Progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų  pritaikymą  mokiniams,  turintiems  specialiųjų  ugdymo (-si)  poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusiais funkcijas. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.“. Taryba paliko galioti Mokytojų tarybos instituciją, nors Progimnazijos taryba šios institucijos buvo atsisakiusi.  Nuostatuose patikslinta Progimnazijos tarybos sudarymo tvarka ir Mokinių senato sudarymas bei veikla: „37. Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – Progimnazijos mokytojų taryba, 5–8 klasių mokinius deleguoja Mokinių senatas.“ ir „49. Progimnazijoje nuolat veikia Progimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių senatas. Mokinių senatas ir jo pirmininkas renkamas iš 4–8 klasių seniūnų visuotiniame susirinkime. Mokinių senatą sudaro 9 nariai. Mokinių senatas lygiaverčiai dalyvauja Progimnazijos veikloje, atstovauja mokinių interesus, padeda organizuoti ugdymą bei Progimnazijos renginius, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja atstovus į Progimnazijos tarybą.“

Nuostatus Progimnazijos direktorius 2016-06-03 įregistravo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Už nuostatų registravimą sumokėta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšomis.

Su nuostatais galite susipažinti mūsų progimnazijos svetainėje Pradžia – toliau Nuostatai >>>.