Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentai, dėstytojai ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai bendradarbiaus, formuojant aukštą pedagoginės minties kultūrą, taikant progresyviausius pedagogikos modelius, organizuojant pedagogines praktikas bei rengiant bendrus projektus, tyrimus kartu su Įstaigos pedagogais. 2016-06-07 dieną pasirašytoje sutartyje įsipareigojome:

 • Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įsipareigoja:
  • Derinti su Įstaigos vadovu arba jo įgaliotu asmeniu studentų – praktikantų skaičių, praktikos laiką ir programos vykdymą.
  • Parengti studentams praktikos užduotis.
  • Į praktiką studentus siųsti su prašymu, praktikos programa, trišale praktikos sutartimi.
  • Įpareigoti studentus praktikos metu laikytis Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo etikos reikalavimų, tausoti inventorių, įrangą.
  • Bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais, vadovaujančiais studentų praktikai, organizuoti bendrus praktikų aptarimus.
  • Esant galimybei, apmokėti Įstaigos darbuotojams už vadovavimą studentų praktikai pagal PDF pateiktus dokumentus.
  • Kviesti Įstaigos darbuotojus ir ugdytinius dalyvauti kolegijos rengiamuose renginiuose, dalintis ugdymo veiklos patirtimis, aktyviai dalyvauti organizacijų kultūriniame gyvenime ir bendrai rengti pedagoginės veikos renginius.
 • Vilnius Antakalnio progimnazija įsipareigoja:
  • Priimti studentus į praktiką laikotarpiui, numatytam VIKO PDF studijų programose ir studijų grafike.
  • Sudaryti sąlygas studentams atlikti praktinės veiklos užduotis.
  • Skirti vadovės įsakymu darbuotojus, atsakingus už vadovavimą studentų praktikai institucijoje.
  • Supažindinti studentus su Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos reikalavimais.
  • Spręsti praktinio mokymo klausimus bei problemas vietoje, derinant su VIKO PDF praktinio mokymo skyriaus vedėja.
  • Pranešti VIKO PDF apie studentų darbo drausmės pažeidimus.
  • Įvertinti studentų gebėjimus ir pastangas, pasibaigus praktikai.
  • Teikti pasiūlymus dėl praktikos programos bei teorinio paruošimo trūkumų, išryškėjusių praktikos metu.
  • Keistis abiem pusėms naudinga informacija.
  • Kviesti VIKO PDF darbuotojus ir studentus rengti bendrus projektus, tyrimus kartu su Įstaigos pedagogais.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas

Palydovo g. 29, LT-11107, Vilnius