DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Mokinių senato nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus

2021 m. vasario 26 d. įsakymu  Nr. M-16

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SENATO NUOSTATAI

  BENDROJI DALIS

1.1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių Senatas yra demokratinė mokinių savivaldos institucija.

1.2. Mokinių Senatas veikia narių iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasi šiais principais: demokratiškumo, atvirumo, pilietiškumo, akademinės veiklos, lygiateisiškumo, kolegialumo ir iniciatyvumo.

1.3. Mokinių Senatas yra ne pelno siekianti organizacija.

1.4.Mokinių Senatas veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais.

1.5. Mokinių Senato būstinė:  Antakalnio g. 33.

1.6. Nuostatuose naudojamos sąvokos:

Pirmininkas – demokratiškumo principais mokinių Senate veikiantis, renkamas moksleivis, užimantis vadovaujančias mokinių Senato pareigas;

Nuostatai – mokinių Senato nuostatai;

Mokyklos Taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Mokinių Senatas – mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti moksleivių interesams, sudaryta iš rinkimų metu išrinkto Pirmininko ir mokinių Senato narių.

Mokinių Senato narys – mokinių Senato Pirmininkas ar savanoris mokinių Senate.

Mokinių Senato savanoris – mokinių Senato narys, neturintis balso teisės.

MOKINIŲ SENATO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Tikslas – atstovauti moksleivių interesams, sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą mokykloje ir už jos ribų.

2.2. Uždaviniai:

2.2.1. Skatinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklos organizavimo procesus;

2.2.2. Organizuoti mokyklos moksleivių poreikius atitinkančius renginius mokykloje;

2.2.3. Bendradarbiauti  su  kitomis  Vilniaus bei  kitų  Lietuvos  savivaldybių mokyklomis,

organizacijomis;

2.2.4. Bendradarbiaujant su mokyklos Taryba bei administracija, skatinti nuolatinį

mokyklos progresą;

2.2.5. Vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės

atsakomybės vertybes;

2.2.6. Siekti mokinių Senato finansavimo.

MOKINIŲ SENATO STRUKTŪRA

3.1. Mokinių Senatą sudaro rinkimų metu išrinktas Pirmininkas, 9 mokinių Senato nariai ir savanoriai.

3.2. Pirmininkas vadovauja mokinių Senatui, organizuoja jo darbą ir laikosi kitų    Nuostatų 6 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.3. Mokinių Senato nariai atstovauja visiems mokyklos moksleiviams, organizuoja ir aktyviai dalyvauja progimnazijos veikloje ir laikosi kitų Nuostatų 7 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.4. Mokinių Senato savanoriai dalyvauja mokinių Senato veikloje, tačiau neturi balso teisės.

3.5. Į mokyklos Tarybą  deleguojami 3 mokinių Senato nariai.

PIRMININKO IŠRINKIMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

4.1. Pirmininku gali būti renkamas bet kuris  Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių Senato narys neturintis mokyklos direktoriaus nuobaudų.

4.2. Pirmininko kadencija trunka vienerius metus. Tas pats asmuo gali būt renkamas Pirmininku tris kadencijas iš eilės.

4.3. Rinkimų procedūra:

4.3.1. Iki mokslo metų pabaigos likus ne mažiau negu mėnesiui, kandidatai pateikia savo

kandidatūrą tuo metu pareigas einančiam Pirmininkui ir mokinių Senatą kuruojančiam asmeniui.

4.3.2. Kandidatai parengia savo idėjų bei tikslų pristatymą mokinių Senato nariams.

4.3.3.Mokinių Senato nariai demokratišku būdu anonimiškai vykdo balsavimą. Sprendimas

priimamas balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamą balsą turi mokinių Senatą kuruojantis asmuo.

4.3.4. Pirmininkas savo kadenciją pradeda birželio 1 dieną.

4.4. Pirmininko atsistatydinimas, nušalinimas ir pirmalaikiai rinkimai:

4.4.1. Pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų savo noru apie tai pranešdamas raštiškai arba žodžiu mokinių Senato posėdžio metu.

4.4.2. Mokinių Senato nariai, pastebėję, kad Pirmininko veikla prieštarauja šiems Nuostatams, įteikia jam raštą su nurodytais argumentais ir, jei yra, kitomis nepasitikėjimo priežastimis bei suteikia galimybę Pirmininkui pasiaiškinti ir pasitaisyti. Jei per mėnesį mokinių Senatas vis dar yra nepatenkintas Pirmininko darbu, vykdomas slaptas balsavimas dėl Pirmininko nušalinimo. Pirmininkas yra nušalinamas, jei už tai pasisako bent 80% visų mokinių Senato narių. Nušalintas Pirmininkas netenka visų savo teisių ir pareigų.

4.4.3. Pasitraukus Pirmininkui, per savaitę suorganizuojamas posėdis, kurio metu mokinių Senatas balsų dauguma išrenka laikinai einantį pareigas Pirmininką. Per tris savaites po Pirmininko pasitraukimo, laikinai einantis pareigas Pirmininkas ir mokinių Senatas skelbia naujus rinkimus, kurių metu renkamas naujas Pirmininkas pagal Nuostatų 4.3. punktą.

MOKINIŲ SENATO SUDARYMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

5.1. Mokinių Senato sudarymas:

5.1.1. Mokinių Senatas formuojamas ne vėliau kaip per 6 savaites nuo mokslo metų pradžios.

5.1.2. Mokinių Senato pritarimu nauji savanoriai gali būti priimami visus mokslo metus.

5.1.3. Mokinių Senato nariu gali tapti 5-8 klasių moksleiviai.

5.1.4. Mokinių Senato nario kadencija trunka 2 metus.

5.2. Mokinių Senato nario atsistatydinimo ir šalinimo procedūros (išskyrus Nuostatų 4.4. punkte nustatytu atveju):

5.2.1. Mokinių Senato narys gali atsistatydinti posėdžio metu pateikdamas Pirmininkui bet kokios formos argumentuotą prašymą.

5.2.2. Mokinių Senato narį pašalinti gali siūlyti Pirmininkas ir/ar mokinių Senato nariai dėl šiurkščių Nuostatų, Vilniaus Antakalnio progimnazijos Nuostatų ir Mokinio taisyklių pažeidimų, nuolatinio savo pareigų nevykdymo, nedalyvavimo posėdžiuose 5 kartus iš eilės be pateisinamos priežasties.

5.2.3. Mokinys savo nedalyvavimą posėdžiuose pateisina savarankiškai.

5.2.4. Narys šalinamas mokinių Senato slaptu balsavimu už tai balsavus 80% visų mokinių Senato narių.

SENATO PIRMININKO PAREIGOS IR TEISĖS:

6.1. Užtikrina, kad mokinių Senato veikla būtų vykdoma vadovaujantis šiais Nuostatais.

6.2. Planuoja, organizuoja ir pirmininkauja mokinių Senato posėdžiams.

6.3. Stebi mokinių Senato posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

6.4. Kartu  su  mokinių  Senato  nariais  rengia  ir  vykdo  Senato veiklos  planą  einamaisiais mokslo metais.

6.5. Atstovauja mokyklos mokiniams priimant sprendimus mokykloje ir už jos ribų.

6.6. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis ir organizacijomis.

6.7. Kadencijos viduryje ir pabaigoje teikia viešai prieinamą mokinių Senato veiklos ataskaitą.

6.8. Pirmininkas yra mokinių Senato narys ir vadovaujasi mokinių Senato nariui priskiriamomis pareigomis ir teisėmis.

MOKINIŲ SENATO NARIO PAREIGOS IR TEISĖS

7.1. Laikytis mokinių Senato Nuostatų.

7.2. Teikti siūlymus dėl mokinių Senato veiklos.

7.3. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.

7.4. Lankyti ir aktyviai dalyvauti mokinių Senato posėdžiuose.

7.5. Informuoti mokinius apie mokinių Senato posėdyje priimtus nutarimus.

7.6. Vykdyti mokinių Senato priimtus nutarimus.

7.7. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų.

MOKINIŲ SENATO VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

8.1. Mokinių Senato posėdžiai.

8.1.1. Pirmojo posėdžio organizavimas:

8.1.1.1. Pirmasis posėdis kviečiamas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo mokslo metų pradžios.

8.1.1.2. Mokinių savivaldos posėdžių datą ir laiką priima visi mokinių Senato nariai bendru nutarimu.

8.1.1.3. Mokinių Senato sekretorių skiria Pirmininkas mokinių Senato pritarimu.

8.1.1.4. Mokinių Senato nariai yra supažindinami su Nuostatais.

8.1.2. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka:

8.1.2.1. Mokinių Senato posėdžiai vyksta nuolat ir reguliariai, ne rečiau kaip kartą per 2 savaites.

8.1.2.2. Posėdžių darbotvarkę rengia Pirmininkas ir likus ne mažiau kaip 1 dienai iki posėdžio, pateikia mokinių Senato nariams susipažinti ir teikti pasiūlymus.

8.1.2.3. Visi mokinių Senato posėdžiai yra protokoluojami.

8.1.2.4. Posėdis laikomas įvykusiu, jeigu į jį susirenka ⅗ mokinių Senato narių.

8.2.    Senatas, veikdamas darbų pasiskirstymo principu, atlieka šias funkcijas:

8.2.1. Atstovavimas;

8.2.2. Dokumentų tvarkymas;

8.2.3. Veiklų organizavimas;

8.2.4. Vidinė ir išorinė komunikacija;

8.2.5. Veiklos atskaitomybė;

8.2.6. Tarpmokyklinis bendradarbiavimas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Mokinių Senato Nuostatai yra viešas dokumentas.

9.2. Nuostatų originalas saugomas Vilniaus Antakalnio progimnazijoje.

9.3. Nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis mokinių Senato veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi mokinių Senato nariai.

9.4. Nuostatai gali būti papildomi ir  koreguojami, jei  tam  pritaria ⅘ visų  mokinių Senato narių.

9.5. Mokyklos Tarybai pritarus, mokinių Senato Nuostatai tvirtinami mokyklos vadovo įsakymu.

___________________

close