DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos
direktoriaus 2016 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. V-68

VILNIAUS ANTAKALNIO  PROGIMNAZIJOS  MOKINIŲ  ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

         Taisyklės parengtos siekiant sukurti  Vilniaus Antakalnio progimnazijos (toliau – Progimnazija) ir jos aplinkos saugią, draugišką ir bendradarbiavimu grįstą atmosferą bei reglamentuoti mokinių elgesio normas. Taisykles kūrė Mokinių senatas, siekdamas, kad jos būtų suprantamos mokiniams, pasiūlymus teikė tėvų atstovai ir pedagogai.

II. MOKINIAI TURI TEISĘ IR ĮSIPAREIGOJA

1. Skleisti savo gebėjimus ir talentą dalyvaujant Progimnazijos veikloje, neformalaus ugdymo veikloje, Mokinių savivaldoje,  gerbti ir saugoti  Progimnazijos vardą, atributiką, simbolius. Mokinys, pasitaręs su savo tėvais, gali rinktis siūlomus progimnazijos pasirenkamuosius dalykus, gauti pedagoginę pagalbą bei lankyti progimnazijos neformaliojo švietimo veiklas (būrelius).

2. Būti pareigingais, sąžiningais ir atsakingais: punktualiai ir reguliariai lankyti pamokas, dėvėti uniformas, turėti mokinio pažymėjimą. Laikytis draudimo:  pamokų, „langų” ir pertraukų metu neišeiti už Progimnazijos teritorijos ribų. Progimnazija neatsako už mokinių, pažeidusių šį draudimą, saugumą. 

3. Gerbti savo ir kitų žmonių teises per pamokas: stropiai mokytis, leisti netrukdomai mokytis kitiems, tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai. Pamokose nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, ausinukais, žurnalais ir pan.

4. Gerbti save ir elgtis garbingai su kitais žmonėmis: nevartoti keiksmažodžių, nediskriminuoti ir nesityčioti dėl tautybės, kalbos, pažiūrų, socialinės padėties, aprangos, išvaizdos, sveikatos būklės ar dėl kokių nors kitų aplinkybių; vengti fizinės ( muštynės, stumdymasis, daiktų atiminėjimas ir pan.) ar psichologinės ( patyčios, grasinimas, šantažas ir pan.) prievartos.

5. Rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių sveikata: saugiai elgtis mokyklos patalpose ir  teritorijoje, laikytis valstybės ar savivaldybės institucijų nustatytų higienos reikalavimų ir/ar sveikatos saugos taisyklių; nesinešti į mokyklą pavojingų daiktų, medžiagų. Pastebėjęs ką nors mokyklos teritorijoje turint minėtus dalykus, kiekvienas mokinys privalo nedelsiant pranešti bet kuriam suaugusiajam (klasės auklėtojui, mokytojui, socialinei pedagogei ar administracijos budėtojui).

6. Saugoti save ir supančią aplinką, tausojant kitų mokinių, mokyklos bei asmeninį turtą: tausoti vadovėlius, suolus, duris, sienas ir pan. Padarytą žalą atlygina mokinys ir jo tėvai ar globėjai. Mokinys, pastebėjęs sugadintą mokyklos turtą, privalo pranešti mokytojui ar mokyklos administracijai. Atsinešus į mokyklą vertingų daiktų (mobilieji telefonai, brangakmeniai ir pan.), didelių pinigų sumų, už jų saugumą atsako  pats mokinys.

7. Elgtis atsakingai ir pilietiškai: pastebėjus gadinamą mokyklos turtą, nesaugų/ neteisėtą elgesį,  rengiamus ir /ar vykdomus nusikaltimus  ar  kitą draudžiamą veiklą, nedelsiant pranešti bet kuriam suaugusiajam (klasės auklėtojui, mokytojui, socialinei pedagogei ar administracijos budėtojui). 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

Mokinių skatinimui gali būti taikomos tokios priemonės:

8. Padėka,  pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.

9. Apdovanojimas mokyklos padėkos/džiaugsmo raštu už puikų lankomumą, ypatingas pastangas moksle, asmeninę pažangą, mokyklos vardo garsinimą olimpiadose, varžybose, kituose miesto, šalies ar pasaulio renginiuose.

10. Puikiai ir labai gerai besimokančių mokinių pagerbimas mokslo metų pabaigoje: padėkos renginys ar apdovanojimas edukacine išvyka ir panašiai.

11. „Džiaugsmo raštas” mokinio tėvams už puikius vaiko ugdymos(si) rezultatus, tinkamą vaiko auklėjimą.

 Mokinių drausminimui gali būti taikomos tokios priemonės:

12. 5–8 klasių mokiniai, pažeidę II skyriuje išvardintas taisykles, paprašyti bet kurio progimnazijos pedagogo, pagalbos specialisto, klasės vadovo tą pačią dieną rašo paaiškinimą apie įvykusį incidentą, o 1–4 klasių mokiniai pasiaiškina žodžiu. 5–8 klasių mokiniams atsisakius rašyti paaiškinimą, laikoma, kad mokinys sutinka su fiksuotu pažeidimu.

13. Per pamoką naudojantis II skyriuje 3 punkte minimais ir su ugdymu nesusijusiais daiktais, mokytojas ar pagalbos specialistas gali paimti daiktus ir grąžinti tik mokinio tėvams.

14. Pedagogo ar mokyklos administracijos pareikšta žodinė pastaba būtinai fiksuojama el. dienyne – pastabose (gali būti skiriamos visuomenei naudingo darbo valandos – nuo 2 iki 6 val., tvarkant mokyklą ar mokyklos aplinką: valyti, švarinti ir pan.), o pasikartojus pažeidimui vėl fiksuojama  el. dienyne ir rašomas direktoriaus įsakymas dėl drausminės nuobaudos skyrimo:

14.1.   gavus pirmą rašytinę drausminę nuobaudą, organizuojamas klasės vadovo, socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu bei mokinio tėvais; pokalbio metu rašomas rašytinis susitarimas dėl elgesio pokyčio, jo stebėsenos bei susitarimo laikotarpio ir pan.;

14.2.   gavus antrą rašytinę drausminę nuobaudą ir tebegaliojant pirmajai nuobaudai, klasės vadovo iniciatyva organizuojamas mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;  vėliau organizuojamas klasės vadovo, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir VGK pirmininko pokalbis su mokiniu bei mokinio tėvais;

14.3.   nepraėjus metams po nuobaudų skyrimo ir gavus trečią rašytinę drausminę nuobaudą, organizuojamas direktoriaus, klasės vadovo, socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu bei mokinio tėvais ir kreipiamasi į tarpžinybinę instituciją dėl pagalbos mokiniui ir mokinio šeimai; gali būti siūloma mokytis kitoje ugdymo įstaigoje, suderinus su mokinio tėvais (globėjais) bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

15. Drausminė nuobauda mokiniams galioja metus ir gali būti naikinama mokinio, jo tėvų, pedagogų ar pagalbos specialistų, kitų darbuotojų motyvuotu siūlymu ir/ar prašymu.

16. Jei mokinys mokykloje, jos teritorijoje ar mokyklos organizuojamuose renginiuose, išvykose ir pan. vartoja ar platina alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, el. cigaretes, kitas narkotines ar sveikatai kenksmingas medžiagas, atliekami  veiksmai ir taikomos priemonės numatytos „Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos apraše“, patvirtintame 2002 m. balandžio 2 d. LR Vyriausybės nutarimu. Informacija apie incidentą iškart perduodama policijos pareigūnams.

17. Mokinių elgesio taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ patvirtintas „Rekomendacijas dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu  Nr. 437 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą „Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašą“.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas progimnazijos mokinys. Sudarydami Mokymo/si sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai) susipažįsta  su šiomis Taisyklėmis ir atsako už apibrėžtų įsipareigojimų laikymąsi.

19. Iki naujų mokslo metų rugsėjo 15 d.  klasės vadovas mokinius pasirašytinai supažindina su Mokinių elgesio taisyklėmis bei kitomis tvarkomis: Lankomumo, Uniformų dėvėjimo ir Turizmo renginių organizavimo aprašu.

20. Progimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl taisyklių pakeitimų bei papildymų, kurie aptariami  Mokinių senate ir Progimnazijos taryboje.

21. Mokinių taisyklių reikalavimų vykdymą vieningai ir atsakingai prižiūri klasių vadovai, mokytojai, pagalbos specialistai bei Mokinių savivalda, kiti bendruomenės nariai.

22. Dėl mokinių elgesio užtikrinimo su mokyklos pedagogais bendradarbiauja mokinių tėvai.

23. Mokiniui, nesilaikančiam Mokinių elgesio taisyklių, galimos poveikio priemonės taikomos vadovaujantis 2018 m. lapkričio 26 d. Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-105 patvirtinta „Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka“, parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ patvirtintas „Rekomendacijas dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.

24. Mokinių elgesio taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ patvirtintas „Rekomendacijas dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu  Nr. 437 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą „Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašą“. 

___________________________

close