Pr. Rgs 27th, 2021

Vidaus tvarkos taisyklės

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATNAUJINTŲ VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. V-114
Vilnius

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23709) ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (TAR, 2017-01-31, Nr. 1764) aktualiomis redakcijomis bei pritarus Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybai, Mokytojų tarybai, Tėvų komitetui ir Darbuotojų atstovams – darbo tarybos bei profesinės sąjungos atstovams:
1. T v i r t i n u pridedamas atnaujintas Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus darbo taisykles;
2. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V-14 „Dėl tvarkų, aprašų ir taisyklių tvirtinimo“;
2. Į p a r e i g o j u Vilniaus Antakalnio progimnazijos raštinės vedėją:
2.1. per dvi savaites atnaujinti visų dirbančių 2018-12-27 dienai Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbuotojų darbo sutartis pažymint faktą apie atnaujintas Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles, taip pat Kolektyvinę darbo sutartį bei Darbo apmokėjimo sistemą;
2.2. su Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, taip pat Kolektyvine darbo sutartimi bei Darbo apmokėjimo sistema supažindinti naujai priimtus darbuotojus ne vėliau, kaip iki jų priėmimo į darbą dieną, supažindinimo faktą pažymint Darbo sutartyje;
3. N u s t a t a u, kad Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus darbo taisyklės yra skelbiamos progimnazijos interneto svetainėje (http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/dokumentai/vidaus-tvarkos-taisykles) ir su dokumento kopija galima susipažinti dokumentų el. sistemoje, progimnazijos „Google diske“ „Tvarkų“ bendriname aplanke ir progimnazijos raštinėje.

Direktorius Tomas Jankūnas


VAP vidaus darbo tvarka (ta… by VilniausAntakalnioProgimnazija on Scribd