An. Lie 5th, 2022

Savivalda

Progimnazijos taryba

​           Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą), vietos bendruomenei ir padedanti spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

​           Progimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Progimnazijos tarybos nariu negali būti Progimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

​           Progimnazijos taryba sudaroma iš mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą), pedagogų (mokytojų ir pagalbos specialistų (mokyklų vadovai negali būti renkami), mokinių, vietos bendruomenės atstovų. Progimnazijos tarybą sudaro 10 narių. Į Progimnazijos tarybą deleguoja: tris tėvus – Progimnazijos tėvų komitetas, tris pedagogus – mokytojų ir pagalbos specialistų visuotinis susirinkimas, tris mokinius – 6–8 klasių mokinius – mokinių senatas. Vieną bendruomenės atstovą (Antakalnio seniūnijos bendruomenės narį, seniūnijoje veikiančios ar su progimnazija bendradarbiaujančios nevyriausybinės organizacijos narys ir (ar) gretimos mokyklos darbuotojas) į tarybą deleguoja Progimnazijos direktorius.

​           Progimnazijos tarybos kadencija – treji metai mokslo metai ir baigiasi spalio 15 dieną. Galimas Progimnazijos tarybos nario kadencijų skaičius – 2.

​           Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos skelbiami nauji Progimnazijos tarybos rinkimai. Pasibaigus Progimnazijos tarybos kadencijai, Progimnazijos taryba baigia savo veiklą ir perduoda savo įgaliojimus naujai išrinktai Progimnazijos tarybai.

​           Pasibaigus Progimnazijos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą deleguojamas naujas narys, atstovaujantis tėvams, pedagogams, mokiniams arba vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs Progimnazijos tarybos narys, iki veikiančios Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.

​           Progimnazijos tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusios Progimnazijos bendruomenės grupės. Į atšaukto nario vietą išrenkamas naujas narys iki veikiančios Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos, atstovaujantis tai grupei, kuriai atstovavo buvęs Progimnazijos tarybos narys.

​           Progimnazijos tarybos posėdžiui vadovauja Progimnazijos tarybos pirmininkas, išrinktas pirmajame Progimnazijos tarybos posėdyje laisvai pasirinktu balsavimo būdu (atviru ar slaptu) posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Nesant Progimnazijos tarybos pirmininkui, jį pavaduoja posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas Progimnazijos tarybos narys.

​           Progimnazijos mokinys negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.

​           Progimnazijos tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Progimnazijos tarybos pirmininkas, Progimnazijos tarybos nariai, Progimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

​           Eiliniai Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis Progimnazijos tarybos posėdis ir el. būdu posėdis (el. posėdžio trukmė yra 7 paros uždaroje grupėje). Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

​           Nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma laisvai pasirinktu balsavimo būdu (atviru ar slaptu). Kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, tuo pačiu klausimu rengiamas slaptas balsavimas ir balsavimo sprendimą lemia Progimnazijos tarybos pirmininko balsas.

​           Progimnazijos tarybos posėdžius protokoluoja ir kitus dokumentus tvarko Progimnazijos tarybos sekretorius, skiriamas Progimnazijos direktoriaus. Sekretorius nėra Progimnazijos tarybos narys.

​            Progimnazijos tarybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami dalyvauti kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, mokinių tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) ir kiti asmenys.

Progimnazijos tarybos kompetencija:

1.       teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo  priemonių;

2.       pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką. Analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

3.       pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos planui, vidaus darbo tvarkai, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

4.       teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;

5.       inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia Progimnazijos bendruomenę Progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Progimnazijos kultūrą;

6.       svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus, kontroliuoja lėšų naudojimą, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą.

7.       išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo;

8.       teikia Vilniaus miesto savivaldybei siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

9.       svarsto mokyklos vadovų, pedagogų, mokinių ir tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

10.   teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

11.   svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

12.   teikia siūlymus dėl mokytojų darbo krūvio paskirstymo;

13.   kiekvienais metais vertina Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

14.   sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Progimnazijos savivaldos institucijų ar Progimnazijos direktoriaus kompetencijai.

15.   Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenės nariams: tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) – tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) susirinkime, mokytojai – mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – mokinių susirinkime, vietos bendruomenės atstovai – visuotiniame Progimnazijos tėvų susirinkime.

16.   Progimnazijos taryba paleidžiama:

17.   reikalaujant 2/3 Progimnazijos tarybos narių;

18.   likviduojant Progimnaziją.

Progimnazijos tarybos narių sąrašas 2020-2023 m.m.: 

Progimnazijos tarybos pirmininke išrinkta tėvų atstovė – Gintarė Mierkienė.

Eil. nr. Vardas, pavardė Atstovavimas
1. Martynas Miškinis Mokinių tėvų atstovas
2. Ernesta Budrienė Mokinių tėvų atstovas
3. Gintarė Mierkienė Mokinių tėvų atstovas
4.  Edita Skupienė Mokytojų atstovas
5. Lina Kumžienė Mokytojų atstovas
6.  Nida Chadzevičienė Mokytojų atstovas
7. Ieva Dargytė Mokinių atstovas
8. Ainis Berulis Mokinių atstovas
9. Domantė Noreikaitė Mokinių atstovas
10.  Martynas Juocevičius Direktoriaus deleguotas atstovas – Vilniaus Antakalnio gimnazijos etikos ir filosofijos mokytojas

 


Progimnazijos tėvų komitetas

Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Progimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams komiteto narių.

Progimnazijos tėvų komiteto pirmininko kadencija du mokslo metai bei be pertraukos renkamas vienai kadencijai. Progimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Progimnazijos bendradarbiavimo klausimus.

Teikia siūlymus dėl ugdymo kokybės, uniformų, mokinių maitinimo, ugdymo aplinkos gerinimo ir pan. klausimais. Veiklos organizavimo forma – posėdžiai, kurie organizuojami ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus. Posėdžius inicijuoja Progimnazijos tėvų komiteto pirmininkas ar Progimnazijos tėvų komiteto savivaldą kuruojantis mokyklos vadovas.

Posėdžiai gali būti protokoluojami susirinkusių tėvų komiteto narių daugumos sprendimu.

Progimnazijos tėvų komiteto nutarimai yra fiksuojami raštu ar el. būdu bei siunčiami visiems Progimnazijos tėvų komiteto nariams jų nurodytais el. pašto adresais.

Posėdžių nutarimus fiksuoja išrinktas tėvų komiteto narys.

Posėdžiuose nutarimai priimami balsų dauguma, o esant vienodam balsų skaičiui, nutarimą lemia Progimnazijos tėvų komiteto pirmininko balsas.

Progimnazijos tėvų komitetas veiklas planuoja kalendoriniams metams ir pasiūlo veiklas metiniam Progimnazijos veiklos plano projektui.

Progimnazijos tėvų komiteto narių sąrašas 2021-2023 m.m.:

Tėvų komiteto pirmininkė – Ernesta Budrienė, el. paštas – budriene.ernesta@gmail.com.

Klasė Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė)
1a Vadimas Amosovas
1b Neringa Jursytė
1c Lučinskij Andžej
1d Marius Bružas
1e Ignas Plikūnas
2a Skirmantė Ušurliakienė
2b Gintarė Nemanytė Lungienė
2c Sigita Strockytė Varnė
2d Evaldas Uniūnas
2e Eglė Džiaugienė
3a Ernesta Budrienė
3b Marius Bružas
3c Kęstutis Šetkus
3d Ilana Mackelienė
3e Gabija Goravičienė
4a Vytautas Zlatkus
4b Liudmila Ragaišė
4c Julija Matulaitė
4d Dalia Bružienė
4e Milda Balčiūnaitė
5a Birutė Ramanauskaitė-Mačionė
5b Giedrė Bielskytė
5c Rūta Rimšelienė
5d Giedrė Grižinienė
5e Stanislavas Jarmalavičius
5f Grakauskienė Stasia
5g Irina Bieliauskienė
6a Irina Bieliauskienė
6b Jurgita Petkevičienė
6c Aldevinas Mikalauskas
6d Kristina Gražulienė
6e Jurgita Račė
6f Irena Antoune
7a Gintarė Mierkienė
7b Živilė Adomaitienė
7c Eglė Kaziukonienė
7d Jūratė Grigaravičienė
7e Aušra Černeckienė
8a Vilma Bernotienė
8b Jurgita Šarafanovičienė
8c Jurgita Matulevicienė
8d Jolita Svirbutienė
8e Laura Alesanian

Mokinių senatas

Progimnazijoje nuolat veikia Progimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių senatas.

Mokinių senatas ir jo pirmininkas renkamas iš 4–8 klasių visuotiniame mokinių susirinkime.

Mokinių senatą sudaro 9 nariai, 4–8 klasių mokiniai.

Mokinių senatas lygiaverčiai dalyvauja Progimnazijos veikloje, atstovauja mokinių interesus, padeda organizuoti ugdymą bei Progimnazijos renginius, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus ar kitų mokyklos vadovų teikiamus klausimus, deleguoja atstovus į Progimnazijos tarybą.

Veiklos organizavimo forma – posėdžiai, kurie organizuojami ne mažiau kaip kas ugdymo mėnesį. Posėdžius inicijuoja Mokinių senato pirmininkas ar kuruojantis mokinių savivaldą mokyklos darbuotojas. Posėdžiai gali būti protokoluojami mokinių senato sprendimu.

Mokinių senato nutarimai yra fiksuojami raštu ar el. būdu bei siunčiami visiems mokinių senato nariams jų mokyklos adresais.  Posėdžių nutarimus fiksuoja kuruojantis mokinių savivaldą mokyklos darbuotojas ar kitas išrinktas mokinių senato narys.

Posėdžiuose nutarimai priimami balsų dauguma, o esant vienodam balsų skaičiui, nutarimą lemia Mokinių senato pirmininko balsas.

Mokinių senatas veiklas planuoja kalendoriniams metams ir pasiūlo veiklas metiniam Progimnazijos veiklos plano projektui.

Mokinių senato narių sąrašas 2021-2022 m.m.:

Vardas Pavardė Klasė El. pašto adresas
1. Domantė Noreikaitė 8d domante.noreikaite@antakalnio.lt
2. Ainis Berulis 8b ainis.berulis@antakalnio.lt
3. Ieva Dargytė 7b ieva.dargyte@antakalnio.lt
4. Benas Mikalauskas 6c benas.mikalauskas@antakalnio.lt
5. Liepa Šidlauskaitė 7c liepa.sidlauskaite@antakalnio.lt
6. Vėjas Vaičiūnas 7c vejas.vaiciunas@antakalnio.lt

 


Klasių mokinių tėvų komitetai

Progimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai klasės lygmeniu. Trys komiteto nariai renkami klasės tėvų susirinkime, dalyvaujant daugiau nei pusės mokinių tėvų atstovams kiekvienų mokslo metų pradžioje. Vienas iš tėvų komiteto narių, susirinkime dalyvaujančių tėvų balsų dauguma, dalyvaujant daugiau nei pusei klasės mokinių tėvų, renkamas pirmininku.

Klasių mokinių tėvų komitetas, kartu su kitais klasės tėvais ir klasės vadovu aptaria klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, organizuoti ugdymą karjerai, dalyvauja mokyklos renginiuose, bendradarbiauja su pagalbos specialistais bei klasės vadovu, teikia ugdymo kokybės siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui, kitiems mokyklos vadovams.

Veiklos organizavimo forma – klasės tėvų susirinkimai, kurie yra organizuojami pagal poreikį, bet ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus.  Posėdžius inicijuoja vienas iš trijų tėvų komiteto narių ar klasės vadovas.

Posėdžiai neprotokoluojami, sprendimai posėdžiuose priimami klasės tėvų susirinkime dalyvavusių daugumos tėvų balsais.

Priimti nutarimai fiksuojami vieno iš išrinkto tėvų komiteto atstovo ir išsiunčiami el. dienynu visiems klasės tėvams bei klasės vadovui.

Klasės vadovas neturi balso teisės, o tik pateikia savo nuomonę bei pasiūlymus svarstomais klausimais.

Klasių tėvų susirinkimai, išskyrus du privalomus per mokslo metus, gali vykti be klasės vadovo.


Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.


Visuotinis Progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas Progimnazijos direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio tėvų reikalavimu ypač svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.


Metodinės grupės

Progimnazijoje sudaromos vadovų (auklėtojų), švietimo pagalbos specialistų, mokytojų metodinės grupės pagal mokymo dalykus, sritis ar klasių koncentrus. Konkrečias mokytojų bei švietimo pagalbos grupes nustato Progimnazijos taryba dvejiems metams.

Metodinei grupei vadovauja jos narių slaptu balsų dauguma išrinktas pirmininkas (jam nesant jo pavaduotojas taip pat išrinktas narių slaptu balsų dauguma) dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 grupės narių.

Metodinės grupės priima sprendimus paprasta balsų dauguma, dalyvaujant daugiau nei pusė jos narių.

Kiekvienas narys turi po vieną balsą.

Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia pirmininko balsas.

Metodinių grupių veiklą koordinuoja Progimnazijos direktoriaus paskirtas padalinio vadovas ir (ar) įgaliotas asmuo.

Metodinės grupės skirtos mokytojams, klasių vadovams (auklėtojams) kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti formaliai ir neformaliai ugdyti mokinius.

Jų kompetencija: planuoti, aptarti, derinti ir akredituoti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Progimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Progimnazijos pažangos.

Metodinės  grupės siūlo mokytojų, klasių vadovų (auklėtojų) ir švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, kuriuos numato Progimnazijos strateginiame, veiklos metų ir ugdymo planuose.

Metodinių grupių veikla orientuota į mokytojų kūrybiškumą ir atsakingumą, mokymąsi kartu.

Metodinės grupės inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Progimnazijoje.

Metodinių grupių nariai inicijuoja, planuoja ir įgyvendina siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo, gerosios patirties sklaidos ir bendradarbiavimo tarp metodinių grupių.

Metodinės grupės priima sprendimus balsų dauguma, dalyvaujant daugiau nei pusė jos narių.

Metodinių grupių veiklą koordinuoja Progimnazijos direktoriaus paskirtas padalinio vadovas ir (ar) įgaliotas asmuo.

Progimnazijos taryba patvirtinusi šias metodines grupes:

 


Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos  funkcijos >>>.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  vaiko gerovės komisijos veiklos  tikslas − užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Nuo to, kaip  vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.  Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama mokyklos vaiko  gerovės komisija (VGK).

VGK rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu,  mokinių mokymosi sėkme, nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis, teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas, padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.

Komisijos  nariai, kartu su mokiniu ir jo tėvais analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus  mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų.  Atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, krizių valdymo grupės nutarimu teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

VGK  organizuoja krizių, patyčių, smurto prevencijos, sveikatos stiprinimo programų veiklas mokykloje, vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo  pagalbos priemonių naudojimo.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  VGK veikia nuolat. Kiekvienas komisijos narys gali konsultuoti, išklausyti, suteikti informaciją. Komisijos posėdžiai  vyksta paskutinį kiekvieno mėnesio trečiadienį.

Vaiko gerovės komisija (VGK) :

Neringa Čiukšienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vitalijus Pagarielovas – komisijos pirmininko pavaduotojas, socialinis pedagogas;

Snieguolė Šeduikienė – komisijos sekretorė, mokyklos bibliotekininkė;

Edita Sinkevič – komisijos narė, socialinė pedagogė;

Lina Miškinienė – komisijos narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Greta Raudonytė – komisijos narė, mokyklos psichologė;

Natalja Kulakovskaja – komisijos narė, mokyklos psichologė;

Laura Šližienė – komisijos narė, specialioji pedagogė;

– komisijos narė, specialioji pedagogė;

– komisijos narė, mokyklos logopedė;

Grita Rakauskaitė – komisijos narė,  mokyklos logopedė;

Darja Lyzenko – komisijos narė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.


Mokytojų atestacijos komisija

Komisijos veiklos nuostatai >>>.

Progimnazijos mokytojų atestacijos komisijos nariai:

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos/Atstovavimas
1 Gražina Sadauskienė Pirmininkė – Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
2 Loreta Pilat Mokytojų tarybos atstovė
3 Violeta Jonaitytė Sekretorė – Mokytojų tarybos atstovė
4 Edita Skupienė Mokytojų tarybos atstovė
5 Stanislavas Jarmalavičius Mokyklos tarybos atstovas
6 Nijolė Dubovskienė Darbuotojų atstovė
7 Gražina Doveikienė Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė – savivaldybės (steigėjo) atstovė

Progimnazijos darbo taryba

Taryba išrinkta 2020 m. lapkričio mėnesį:

1. Sabina Adomavičienė

2. Ana Daunoravičienė

3. Asta Stelnionytė

4. Lijana Zorubienė

5. Danutė Šapalienė