Vadovai

Tomas Jankūnas

Direktorius

Tel. nr. 8 659 00 712

43 kabinetas

El. paštas –  tomas.jankunas@antakalnio.lt ar direktorius@antakalnio.lt

Darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 iki 16:45, o penktadienį iki 15:30 val. Pietūs 12:00 – 12:30.

2000 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, kur įgijo taikomosios fizikos bakalauro diplomą bei fizikos mokytojo kvalifikaciją. 2007 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgytas Švietimo kokybės vadybos magistro diplomas. 2015 m. baigė neformalias lyderystės studijas, rengtas Mokyklų tobulinimo centro kartu su ISM universitetu ir Švietimo aprūpinimo centru. Tomas Jankūnas dirbo savanoriu stovykloje „Lietuvos atgaja“, labdaros fonde „Vienybė“, Pasaulio lietuvių jaunimo asociacijoje ir Vilniaus Antakalnio vaikų ir jaunimo klube. Dirbo Švietimo ir kultūros centre „Jaunimas vaikams“, Vilniaus Antakalnio vaikų ir jaunimo klube, Vilniaus Žygimanto Augusto vidurinėje mokykloje, Vilniaus Viršuliškių vidurinėje mokykloje, Švietimo informacinių technologijų centre, Švietimo aprūpinimo centre, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo padalinyje.

Tomas Jankūnas darbą Progimnazijoje pradėjo 2013 m. gegužės 3 d. Nuo 2018-01-01 dirba su terminuota darbo sutartimi.

Tomas Jankūnas buvo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų išorės vertintojas  iki 2017-12-31, Mokyklų struktūros tobulinimo programos konsultantas Ugdymo plėtotės centro mokyklų po išorės vertinimo konsultantas iki 2018-12-31 ir  Visuomeninės švietimo ir jaunimo komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys iki 2018-12-31. Šiuo metu yra Lietuvos vadovų asociacijos Vilniaus skyriaus tarybos narys, Lietuvos progimnazijų asociacijos tarybos narys ir pirmininkas, VDU Švietimo akademijos tarybos narys. Nuo 2022-09-01 studijuoja Informatikos mokomojo dalyko modulį Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete.

Koordinuoja Vilniaus Antakalnio progimnazijos tėvų komiteto veiklą ir bendradarbiauja su Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba.

Veiklos sritys (pareigybė). Aiškina Progimnazijos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę jos įgyvendinimui, trumpalaikių ir ilgalaikių įstaigos veiklos programų ruošimui ir vykdymui; organizuoja Vilniaus Antakalnio progimnazijos strateginio, metinių, papildomo ugdymo planų rengimą ir jų įgyvendinimą, sudaro kiekvienam mokiniui (mokinio atstovams) galimybę pasirinkti  papildomo ugdymo kryptį ir formas; vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus; kuria ir puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologinį mikroklimatą, analizuoja  pedagoginę veiklą, ją nuolat tobulinti; paskirstyto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai dirbti, kontroliuoja jų veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą; rengia įstaigos vidaus darbo tvarką, įstaigos darbuotojų skatinimo tvarką ir teikia jas įstaigos Tarybai pritarti, rengia (organizuoja parengimą) pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina; kaupia, valdo, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas, planuoja Progimnazijos veiklą; stebi mokinių ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus jo tobulinimui, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis; priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagogus ir  aptarnaujantį personalą, juos leidžia atostogų, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka; užtikrina, kad Progimnazijoje ir jos teritorijoje nebūtų rūkoma, vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kiti kvaišalai, jais prekiaujama; vadovauja įstaigos strateginio plano, metinės veiklos programos, papildomo ugdymo programų rengimui, teikia jas derinti, tvirtina ir vadovauja jų vykdymui; ruošia Progimnazijos veiklos ataskaitą, teikia ją įstaigos Tarybai svarstyti bei pritarti ir pateikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui; organizuoja Progimnazijos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui (auditui) atlikti; rūpinasi Progimnazijos intelektiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrina vaikų saugą, saugą darbe, priešgaisrinę ir civilinę saugą; organizuoja Progimnazijoje savivaldos institucijų sukūrimą ir skatina jų veiklą; koordinuoja neformalų ugdymą mokykloje bei mokinių savivaldos instituciją, atstovauja Progimnazijai kitose institucijose, sudaro įstaigos vardu sutartis bei atlieka kitas Progimnazijos nuostatuose įrašytas arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas. Inicijuoja ir koordinuoja mokyklos kultūros kaitos procesus.

TOMO JANKŪNO ataskaitos for… by VilniausAntakalnioProgimnazija


Neringa Čiukšienė

Neringa Čiukšienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  (ugdymo pagalba)

II vadybinė kategorija

Tel. nr.: 8 600 57 145, 8 659 00 783

48 kabinetas

El.paštas – neringa.ciuksiene@antakalnio.lt ar pavaduotoja@antakalnio.lt

Darbo laikas pirmadienį ir trečiadienį nuo 7:30 iki 17:30, antradienį ir ketvirtadienį nuo 7:30 iki 16:00, penktadienį nuo 7:30 iki 15:30 val. Pietūs 12:00 – 12:30.

1959 metais gimusi Pasvalyje, 1977 baigė Pasvalio vidurinę mokyklą, 1983 Vilniaus universitete įgijo chemijos dėstytojo kvalifikaciją. 2005 Vilniaus edukologijos universitete įgijo edukologijos bakalauro diplomą. Dirbo chemijos tyrimų institute, nuo 1991 metų Žemynos progimnazijoje mokytoja, nuo 1993 metų ,,Sietuvos‘‘ progimnazijoje direktorės pavaduotoja  neformaliajam ugdymui, socialine pedagoge, chemijos mokytoja, klasės auklėtoja.

Neringa Čiukšienė darbą Vilniaus Antakalnio progimnazijoje pradėjo 2014 metų vasario 24 dieną.

Neringa Čiukšienė yra švietimo konsultantė (socialinių pedagogų praktinės veiklos vertintoja), projekto „Lyderių laikas“  dalyvė, studijose įgijusi procesinio konsultavimo  sertifikatą.

Veiklos sritys. Planuoja ir koordinuoja progimnazijos ugdymo procesus. Inicijuoja ir koordinuoja darbą su specialiųjų poreikių ir gabiais mokiniais. Rūpinasi vaiko gerovės procesais progimnazijoje. Koordinuoja ugdymo karjerai veiklą. Kuruoja vaiko gerovės komisijos, pagalbos specialistų metodinės grupės ir metodinės tarybos veiklą. Koordinuoja patyčių prevenciją. Inicijuoja procesus, susijusius su  pozityvios emocinės aplinkos plėtojimu progimnazijoje. Yra atsakinga už ugdymo plano rengimą ir kokybišką jo įgyvendinimą.  Rūpinasi tėvų švietimu bei formaliojo švietimo bei pagalbos mokiniui, mokytojui bei pagalbos specialistams projektais. Atsako už krizių valdymą progimnazijoje, pagalbos mokiniui teikimą bei mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimą, taip pat už namų mokymo organizavimą progimnazijoje. Koordinuoja bibliotekos bei informacinio centro veiklą. Bendradarbiauja su kitais padalinių vadovais, klasių auklėtojais, mokytojais, pagalbos specialistais ir kt. darbuotojais.  Atsako už bendradarbiavimą su kitomis  švietimo pagalbos įstaigomis ar organizacijoms, kurios siekia bendradarbiauti su progimnazija pagalbos  srityje. Organizuoja su formaliuoju švietimu bei ugdymo pagalba susijusius tyrimus ir vertina rezultatus. Teikia pasiūlymus mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai ir ugdymo planui.


Gražina Sadauskienė

Gražina Sadauskienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  (pradinis ugdymas)

II vadybinė kategorija

Tel. nr. 8 659 00 613

1 kabinetas

El. paštas – grazina.sadauskiene@antakalnio.lt ar pradinis@antakalnio.lt

Darbo laikas pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7:30 iki 16:00, antradienį ir ketvirtadienį iki 17:00 val. Pietūs 12:00 – 12:30.

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja  Gražina Sadauskienė 1977 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo istorijos mokytojos specialybę. 1988 m. pradėjo dirbti Antakalnio vidurinėje mokykloje. 1994 m. suteikta istorijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, o 1996 m.– istorijos mokytojo metodininko kategorija, kuri pakartotinai buvo patvirtinta 2001 m. Nuo 1988 m. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui. 1996 m. suteikta trečioji vadybos kategorija, 2010 m.– antroji vadybos  kategorija, 2015 m. – pasitvirtinta antroji vadybos kategorija.

Veiklos sritys. Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant progimnazijos strateginį planą, metinę veiklos programą. Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu. Planuoja, organizuoja darbą 1-4 klasėse,  derina šių klasių veiklą su kitomis mokyklos klasių grupėmis. Organizuoja ir koordinuoja mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.

Koordinuoja pradinio ugdymo pamokų tvarkaraščio sudarymą iki mokslo metų pradžios. Analizuoja 1-4 klasių mokinių pažangumą ir lankomumą. Konsultuoja 1-4 klasių tėvus, planuoja tėvų susirinkimus. Vykdo mokinių priėmimą į mokyklą, tiesiogiai bendrauja su 1-4 klasių naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.  Organizuoja ir apskaito mokinių nemokamą maitinimą 1-8 klasėse. Organizuoja ir koordinuoja užsienio kalbų, 1-2 ir 3-4 klasių pradinio ugdymo mokytojų metodinių grupių bei pailgintos dienos grupių veiklą.  Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokinių testavimą, organizuoja ir  prižiūri bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą bei kitus su pradiniu ugdymu susijusius tyrimus bei vertina jų rezultatus. Yra Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos komisijos pirmininkė. Rūpinasi kitais pradinio ugdymo projektais. Bendradarbiauja su kitais padalinių vadovais, klasių auklėtojais, mokytojais, pagalbos specialistais ir kt. darbuotojais.  Atsako už bendradarbiavimą su kitomis  švietimo įstaigomis ar organizacijoms, kurios siekia bendradarbiauti su progimnazija pradinio ugdymo tobulinimo  srityje. Organizuoja kitus su formaliuoju švietimu susijusius tyrimus ir vertina rezultatus. Teikia pasiūlymus mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai ir ugdymo planui.


Jurgita Paravinskienė

Jurgita Paravinskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  (pagrindinis ugdymas)

II vadybinė kategorija

Tel. nr. 8 659 00 715

62 kabinetas

El. paštas – jurgita.paravinskiene@antakalnio.lt ar pagrindinis@antakalnio.lt

Darbo laikas: pirmadienis 7.30 – 16.30, antradienis 7.30 – 16.00, trečiadienis 7.30 – 16.00, ketvirtadienis 7.30 – 16.30 ir penktadienis 7.30 – 15.00.

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Jurgita Paravinskienė 1997 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto chemijos specialybės bakalauro studijas ir įgijo  chemijos mokytojo kvalifikaciją. 1999 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto chemijos specialybės magistro studijas ir įgijo gimnazijos chemijos mokytojo kvalifikaciją. 2009 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakulteto edukologijos (švietimo vadybos šakos) studijas (diplomas su pagyrimu). Nuo 1998 metų dirbo mokyklose (Liubertienės privačioje mokykloje, Senvagės mokykloje, Antakalnio vidurinėje mokykloje, Šaltinėlio privačioje mokykloje). 2012 metais pradeda dirbti Antakalnio progimnazijoje pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja.

Veiklos sritys. Planuoja, organizuoja darbą 5-8 klasėse,  derina šių klasių veiklą su kitomis mokyklos klasių grupėmis. Dalyvauja rengiant 5-8 klasių ugdymo plano projektą. Sudaro 5-8 klasių pamokų, mokytojų budėjimo, pavadavimo tvarkaraštį, jį koreguoja. Analizuoja 5-8 klasių mokinių pažangumą ir lankomumą. Konsultuoja 5-8 klasių tėvus, planuoja tėvų susirinkimus. Paskirsto mokinius į 5-8 klases, tiesiogiai bendrauja su naujai priimtais mokiniais ir jų tėvais. Planuoja ir organizuoja 5-8 klasių išvykas, finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų. Organizuoja ir koordinuoja dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos, socialinių, tiksliųjų, kūno kultūros ir gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų, menų bei technologijų dalykų mokytojų bei 5-6 klasių auklėtojų, 7-8 klasių auklėtojų metodinių grupių veiklą. Organizuoja, analizuoja diagnostinių ir kitų tyrimų rezultatus. Vadovauja direktoriaus įsakymais paskirtoms darbo grupėms, komisijoms. Reguliariai pildo mokytojų darbo laiko apskaitos tabelį ir teikia direktoriui jį tvirtinti. Veda mokytojų pamokų vadavimo apskaitą, pamokų vadavimo tvarkaraštį skelbia mokytojams ir mokiniams. Koordinuoja tyrimų atlikimą mokykloje, analizuoja jų rezultatus. Planuoja ir organizuoja mokyklines olimpiadas ir akademinius konkursus. Renka duomenis apie olimpiadų, konkursų laimėtojus. Renka ir kaupia žinias apie mokinių laimėjimus miesto ir respublikos olimpiadose. Renka duomenis apie mokinių pažangumą, lankomumą, analizuoja rezultatus. Planuoja ir organizuoja IKT diegimą į ugdymo procesus.  Bendradarbiauja su kitais padalinių vadovais, klasių auklėtojais, mokytojais, pagalbos specialistais ir kt. darbuotojais.  Atsako už bendradarbiavimą su kitomis  švietimo įstaigomis ar organizacijoms, kurios siekia bendradarbiauti su progimnazija pagrindinio ugdymo tobulinimo  srityje. Organizuoja kitus su formaliuoju švietimu susijusius tyrimus ir vertina rezultatus. Teikia pasiūlymus mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai ir ugdymo planui.


Darja Lyzenko

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  (neformalus ugdymas) – 0,5 et.

Tel. nr. 8 659 70 826

71 kabinetas

El. paštas – darja.lyzenko@antakalnio.lt ar neformalus@antakalnio.lt

Darbo laikas: pirmadienis 7:45 – 16:00, antradienis 7:45 – 16:30, trečiadienis 7:45 – 16:45, ketvirtadienis 7:45 – 15:30, penktadienis 7:45 – 14:30. Pietūs 12:00 – 12:30.

Darja Lyzenko darbą Vilniaus Antakalnio progimnazijoje pradėjo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Veiklos sritys. Koordinuoja neformalųjį švietimą progimnazijoje. Inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja progimnazijos švietimo renginius, netradicines dienas. Rūpinasi neformaliojo švietimo programomis, jų veiklos kokybe: pakankama pasiūla bei  prieinamumu mokiniams, užtikrinant veiklos skaidrumą, gerinant progimnazijos emocinę aplinką.  Kuruoja mokinių senato, klasių mokinių bei kitą mokinių savivaldų veiklą. Rūpinasi mokyklos aplinkos estetiniu įvaizdžiu, inicijuoja ir koordinuoja su progimnazijos įvaizdžiu susijusias veiklas. Prižiūri socialinės pilietinės veiklos organizavimą. Bendradarbiauja su kitais padalinių vadovais, klasių auklėtojais, mokytojais, pagalbos specialistais ir kt. darbuotojais. Dalyvauja Mokytojų metodinės tarybos veikloje. Rūpinasi vaikų vasaros poilsiu bei neformaliuoju švietimu mokinių atostogų metu. Bendradarbiauja su kitomis neformaliojo švietimo įstaigomis ar organizacijoms, kurios siekia bendradarbiauti su progimnazija neformaliojo švietimo srityje.  Organizuoja su neformaliuoju švietimu susijusius tyrimus ir vertina rezultatus. Teikia pasiūlymus mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai ir ugdymo planui.


Kristina Grelecka

L. e. direktoriaus pavaduotoja ugdymui  pareigas (renginių organizavimas) – 0,25 et.

61 kabinetas

El. paštas – kristina.grelecka@antakalnio.lt

Darbo laikas:  pirmadieniais 8:00-10:00 ir  ketvirtadieniais 8:00-16:30. Pietūs 12:00-12:30.

Kristina Grelecka tikybos mokytoja dirba nuo 2016 m.
2002-2015 m. dirbo bažnytinio choro vadove, inicijavo, parengė ir įgyvendino šešis Vilniaus jungtinio choro projektus.
Baigė teologijos magistro studijas Varšuvos Popiežiaus teologijos fakulteto Šv. Jono krikštytojo skyriuje su katechetikos specializacija, 2012 m. birželio 20 d.
2018 m. įgijo Mokytojo pedagoginę kvalifikaciją Lietuvos Edukologijos Universitete.
Vilniaus kolegijoje studijavo 2018-2022 m. ir baigė  Pradinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro programą, pradinio ugdymo pedagogikos modulį.
2021 m. įgijo vyresniojo tikybos mokytojo kvalifikaciją.

Veiklos sritys: inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja progimnazijos neformalaus švietimo renginius, netradicinio ugdymo dienas. Bendradarbiauja su kitais padalinių vadovais, klasių vadovais, mokytojais, pagalbos specialistais ir kt. darbuotojais.


Adomas Vasiliauskas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui

Tel. nr. 8 659 00 517

45 kabinetas

El. paštas – adomas.vasiliauskas@antakalnio.lt ar ukis@antakalnio.lt, dienynas@antakalnio.lt

Darbo laikas pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7:30 iki 16:00, antradienį ir ketvirtadienį nuo 7:30 iki 17:00 val. Pietūs 11:30 – 12:00.

Veiklos sritys. Progimnaziją aptarnaujančio personalo veiklos organizavimas ir priežiūra. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, nuotekų ir kitų sistemų priežiūra, remonto darbų organizavimas. Patalpų remonto organizavimas ir kontrolė. Aprūpinimo inventoriumi ir kitomis priemonėmis organizavimas, jų priėmimas ir išdavimas. Prekių ir materialinių vertybių apskaitos dokumentų tvarkymas, dalyvavimas metinėse inventorizacijose. Pavaldžių darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos klausimais. Nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į/iš darbo tyrimas. Organizuoja mokinių, gyvenančių toli nuo mokyklos (iki 30 km), pavežėjimą.  Bendradarbiauja su kitais padalinių vadovais, klasių auklėtojais, mokytojais, pagalbos specialistais ir kt. darbuotojais.  Atsako už bendradarbiavimą su kitomis  švietimo įstaigomis ar organizacijoms, kurios siekia bendradarbiauti su progimnazija ugdymo aplinkos aprūpinimo srityje. Organizuoja su  ugdymo aplinkos aprūpinimu susijusius tyrimus ir vertina rezultatus. Teikia pasiūlymus mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai ir ugdymo planui.

 

close