Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorės
2012 m. spalio 11 d.
įsakymu Nr. V-14

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklių paskirtis – nustatyti bibliotekos ir jos vartotojo (lankytojo) civilinius teisinius santykius, kai asmuo (asmenys) įsipareigoja kitam asmeniui (asmenims) atlikti tam tikrus veiksmus (arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų), o pastarasis (pastarieji) įgyja reikalavimo teisę (LR Civilinis kodeksas (CK) 6, 154 str.1 d.).
 2. Naudojimosi progimnazijos biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
 3. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes progimnazijos bendruomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais. Naudotis biblioteka turi teisę visi  progimnazijos bendruomenės nariai Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, kitų teisės aktų ir šių taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme ir Lietuvos Respublikos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Pagrindinės naudojamos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekos veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas paslaugas bibliotekoje ir/ar už jos ribų – telefonu, elektroninėmis ar kt. ryšio priemonėmis.

Informacinė paslauga – informacijos kaupimas, paieška, apdorojimas arba pateikimas siekiant patenkinti konkrečius informacijos vartotojų poreikius.

Vartotojas – bibliotekos paslaugų gavėjas.

Registruotas vartotojas – informacijos vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekoje.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir paslaugas, kurioms nebūtina registracija, pvz.,  apsilankymas parodoje, renginyje, interneto prieiga.

Dokumentas – medžiaginė (popierinė, magnetinė ar kt.) laikmena su joje įrašyta informacija, skirta vartoti ir saugoti.

Dokumentų išduotis – tiesioginis dokumento skolinimas apibrėžtam laikui vartotojams, įskaitant ir registruotą skolinimą progimnazijos viduje.

Fondas – tam tikro tipo dokumentai (pvz., knygos ir seraliniai leidiniai, elektroniniai periodiniai leidiniai), esantys bibliotekoje arba kituose informacijos šaltiniuose.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 1. Progimnazistai ir progimnazijos darbuotojai registruojami bibliotekoje pagal patvirtintą mokinių ir  darbuotojų sąrašą. Kiti bendruomenės nariai registruojami pateikę galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Registruotų vartotojų pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, klasė, gyvenamosios vietos adresas, telefonas) nurodomi skaitytojo formuliare ir/arba įvedami į kompiuterinę programą MOBIS.
 2. Vartotojai pasirašytinai supažindinami su naudojimosi progimnazijos biblioteka taisyklėmis.
 3. Registruotiems vartotojams bibliotekos dokumentai išduodami į namus ne daugiau 3 vnt. 14 kalendorinių dienų laikotarpiui. Programinė literatūra gali būti išduodama ilgesniam laikui, pagal vartotojo pageidavimą, jei bibliotekoje yra pakankamai egzempliorių.
 4. Bibliotekoje ir skaitykloje esančios enciklopedijos, žinynai, žodynai, informacinė literatūra, meno albumai, periodiniai leidiniai ir didelę paklausą turintys leidiniai, kurių fonde yra po 1 egz.,  į namus neišduodami.
 5. Dokumentų išduotis fiksuojama skaitytojo formuliare ir/arba MOBIS DB. Kiekvieno dokumento gavimą vartotojas patvirtina parašu.
 6. Vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių išdavimą reglamentuoja progimnazijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-14  patvirtinta Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka.

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 • Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
  1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
  2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
  3. apsilankęs bibliotekoje arba telefonu, elektroninėmis ir kt. ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą;
  4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ir už jos ribų;
  5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;
  6. naudotis kompiuterizuotomis skaityklos darbo vietomis ir interneto prieiga mokymosi tikslais;
  7. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin.,1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų.
 • Vartotojas privalo:
  1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
  2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
  3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nurodyti termino pratęsimo priežastis ( liga, projektas, pasirengimas olimpiadai ir kt.);
  4. 8-ųjų klasių mokiniai privalo pasibaigus mokslo metams nedelsiant grąžinti grožinę literatūrą, vadovėlius ir mokymo priemones į biblioteką, negrąžinusiems progimnazijos administracijos sprendimu progimnazijos baigimo pažymėjimas gali būti išduodamas vėliau, t.y. tik  atsiskaičius su  biblioteka;
  5. mokiniai, išvykstantys į kitas mokymo įstaigas, privalo grąžinti visus bibliotekos dokumentus;
  6. gavus dokumentus panaudai, informuoti bibliotekos darbuotojas dėl pastebėto leidybos broko, išplėšymų, subraukymų ir pan.;
  7. pasikeitus duomenims ( vardui, pavardei, klasei, gyvenamosios vietos adresui ir kt.), nedelsiant informuoti bibliotekos darbuotojus.
 • Vartotojui draudžiama:
  1. imti dokumentus kito vartotojo vardu arba kitam asmeniui;
  2. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą ;
  3. bibliotekoje, naudojantis interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus;
  4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais;
  5. užsiimti veikla, prieštaraujančia bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas, triukšmauti, valgyti atsineštą maistą bei gerti gėrimus ir kt.
 • Vartotojo atsakomybė:
  1. vartotojas, praradęs ar  sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais (Žalos atlyginimo Vilniaus Antakalnio progimnazijos bibliotekai tvarka, patvirtinta 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-14);
  2. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, terminuotai arba visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;
  3. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus bei žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai (įtėviai, globėjai) naudojimosi biblioteka taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 • Biblioteka turi šias teises:
  1. parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;
  2. nustatyti lankytojams ir vartotojams laisvai prieinamas paslaugas, taip pat tokias, kurioms reikalinga registracija;
  3. registruoti ir/ar perregistruoti vartotoją ir gauti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;
  4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus;
  5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir/ar ypač paklausiems dokumentams;
  6. laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;
  7. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir  kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek  būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų.
 • Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
  1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos taisyklėmis;
  2. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
  3. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
  4. informuoti klasių vadovus, tėvus (globėjus) ir progimnazijos administraciją dėl nustatytu laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų;  
  5. informuoti progimnazijos administraciją, nustačius bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejus;
  6. saugoti asmens privatumą ir pateiktus duomenis naudoti tik nurodytais tikslais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Naudojimosi progimnazijos biblioteka taisyklės parengtos vadovaujantis pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis, patvirtintomis LR kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d.  įsakymu Nr. ĮV-442  (Žin., 2010 Nr. 101-5226).
 2. Progimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka nustatoma Žalos atlyginimo Vilniaus Antakalnio progimnazijos bibliotekai tvarkos apraše, patvirtintame 2012 m. spalio 11d. įsakymu Nr. V-14.
 3. Progimnazijos bibliotekos naudojimosi kompiuterizuota skaitykla tvarka nustatoma Taisyklių priede      Nr.3.

________________________________

 

                            PATVIRTINTA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos įsakymu Nr. V-14

ŽALOS ATLYGINIMO VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKAI TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Žalos atlyginimo progimnazijos bibliotekai tvarkos (toliau – tvarka) paskirtis – nustatyti bibliotekos ir jos vartotojo (lankytojo) civilinius teisinius santykius, kai asmuo (asmenys) įsipareigoja kitam asmeniui (asmenims) atlikti tam tikrus veiksmus (arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų), o pastarasis (pastarieji) įgyja reikalavimo teisę (LR Civilinis kodeksas (CK) 6, 154 str.1 d.).
 2. Įsipareigojimą saugoti progimnazijos turtą ir atlyginti žalą reglamentuoja progimnazijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d.  įsakymu Nr. V-14 patvirtintos Antakalnio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės.
 3. Vartotojas, praradęs ar sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba   pripažintais lygiaverčiais.

II. PRARASTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 1. Vartotojų prarasti ar sugadinti bibliotekos dokumentai fiksuojami LR kultūros ministro patvirtintoje „Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaitos knygoje“ (toliau – apskaitos knyga) (Įsakymas Nr. 757 1997 11 07).
 2. Prarasti dokumentai nurašomi iš bibliotekos fondo vadovaujantis LR kultūros ministro įsakymu patvirtintais Bibliotekų fondų apsaugos nuostatais (toliau – nuostatai) (Įsakymas Nr. 499 2010-10-06).

III. DOKUMENTO PRIPAŽINIMAS TINKAMU

 1. Tais atvejais, kai negalima rasti tokio paties dokumento, pvz., dėl parduoto tiražo, galima atsiskaityti kitu progimnazijai reikalingu dokumentu. 
 2. Dokumentas pripažįstamas tinkamu pagal šiuos kriterijus: aktualumas, kaina, fizinė būklė, įrišimo kokybė, leidimo metai, ar nepriklauso jokiai  kitai bibliotekai.
 • Priimamo dokumento vertinimo kriterijai:
  1. aktualus – reikalingas bibliotekai pagal ugdymo programą ar vartotojų pareikalavimą;
  2. yra geros fizinės būklės – tvarkingas, švarus, patikrinama, ar neišplėšyti, neprirašinėti lapai;
  3. kaina –  tokios pat arba didesnės vertės nei prarastasis dokumentas;
  4. įrišimo kokybė – patvaresni leidiniai su persiūtais spaudos lankais;
  5. leidimo metai – netinka kai kurie tarybinio laikotarpio leidiniai su cenzūros pakeistu tekstu;
  6. nepriklauso jokiai kitai bibliotekai – priėmimo metu patikrinami titulinis ir 17 puslapiai, ar nėra kitų bibliotekų antspaudų.
 • Priimamo dokumento įvertinimas:
  1. dokumento kaina nustatoma atsižvelgiant  į žalos atlyginimo metu esančią rinkos kainą             (e-prekyba, leidyklų, knygynų  tinklapiai), jei bibliotekoje toks dokumentas jau yra  neseniai įsigytas, kainą galima nurodyti tokią pačią;
  2. vietoje prarasto ar sugadinto dokumento gali būti priimami 2 ir daugiau dokumentų, kol žala bus visiškai atlyginta;
  3. vietoje prarasto spausdinto  dokumento galima priimti reikalingą kitos rūšies dokumentą įvairiose laikmenose, pvz., MKP, CD, DVD, USB.

III. PRIIMTŲ DOKUMENTŲ APSKAITA

 1. Jei vartotojas randa dokumentą, kuris jau yra įrašytas apskaitos knygoje kaip prarastas, tuomet bibliotekos vedėja parašu patvirtina dokumento grąžinimą ir jis neįrašomas į vartotojų  prarastų dokumentų  nurašymo aktą.
 2. Vietoje prarasto dokumento priimti dokumentai ir įrašyti į dokumentų priėmimo vietoje prarastų Aktą, vartotojui atgal negrąžinami.
 3. Vadovaujantis Bibliotekų fondų apsaugos nuostatais, pripažinti tinkamais dokumentai įtraukiami į fondo vienetinę ir bendrąją fondo apskaitą, priėmimo  aktas perduodamas buhalterijai ir yra pagrindas įtraukti gautus dokumentus į buhalterinę apskaitą.

IV. VADOVĖLIAI IR MOKYMO PRIEMONĖS

 1. Prarastas ar sugadintas vadovėlis (mokymo priemonė) turi būti pakeičiamas tokiu pačiu arba, vadovaujantis šia tvarka, pripažintu lygiaverčiu.
 2. Tais atvejais, kai vadovėlis (mokymo priemonė) yra senas ir naudojamas ugdymo procese paskutinius metus arba negalima rasti tokio paties leidinio dėl parduoto tiražo, galima atsiskaityti kitu progimnazijai reikalingu vadovėliu arba  ugdymo procesui reikalinga literatūra.

  ____________________________

Parengė Progimnazijos bibliotekos vedėja Snieguolė Šeduikienė

close