Viešieji pirkimai: komisija, reglamentas, planas

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYTOJŲ SKYRIMO

2022 m. vasario 4 d. Nr. V-5
Vilnius

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu 1 dalimi:

  1. S u d a r a u Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų komisiją:

1.1. Adomas Vasiliauskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui (komisijos pirmininkas);

1.2. Herikas Pranckevičius – informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius (pirmininko pavaduotojas, narys), jam nesant informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius – Gediminas Jukonis – narys;

1.3. Eglė Rimkutė – bibliotekininkė (narė), jos nesant – Eglė Driukienė – laborantė (narė);

1.4. Galina Nikanorova – raštinės vedėja (narė), jos nesant – Jūratė Vilkončienė – sekretorė (narė).

  1. S k i r i u  šiuos darbuotojus atlikti mažos vertės ir atnaujinto tiekėjų varžymosi pagal preliminariąsias sutartis pirkimus (toliau – pirkimų organizatoriai):

2.1. Adomą Vasiliauską – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui;

2.2. Snieguolę Šeduikienę – bibliotekininkė.

  1. S u t e i k i u  šio įsakymo 1 ir 2 punktuose sudarytai viešųjų pirkimų komisijai ir paskirtiems pirkimų organizatoriams įgaliojimus atlikti viešuosius pirkimus pagal patvirtintas pirkimo iniciatoriaus paraiškas pirkimui vykdyti.
  2. Į p a r e i g o j u  komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, komisijos narius, pirkimų organizatorius:

4.1. pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus;

4.2. savo veikloje vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

  1. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. V-97 „Dėl viešųjų pirkimų vykdytojų skyrimo“.

Direktorius  Tomas Jankūnas
Visi perkančiosios organizacijos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) >>>.

close