An. Sau 25th, 2022

Viešieji pirkimai: komisija, reglamentas, planas

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

2020 m. lapkričio 19 d. Nr. V-97
Vilnius

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu 1 dalimi:
1. S u d a r a u Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų komisiją:
1.1. Adomas Vasiliauskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui (komisijos pirmininkas);
1.2. Herikas Pranckevičius – informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius (pirmininko pavaduotojas, narys), jam nesant informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius – Gediminas Jukonis – narys;
1.3. Eglė Rimkutė – bibliotekininkė (narė), jos nesant – Greta Sakalauskaitė – laborantė (narė);
1.4. Katažiną Kazakevič – sekretorė (narė), jos nesant – Galina Nikanorova – raštinės vedėja (narė).
2. S k i r i u  šiuos darbuotojus atlikti mažos vertės ir atnaujinto tiekėjų varžymosi pagal preliminariąsias sutartis pirkimus (toliau – pirkimų organizatoriai):
2.1. Adomą Vasiliauską – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui;
2.2. Snieguolę Šeduikienę – bibliotekininkė.
3. S u t e i k i u  šio įsakymo 1 ir 2 punktuose sudarytai viešųjų pirkimų komisijai ir paskirtiems pirkimų organizatoriams įgaliojimus atlikti viešuosius pirkimus pagal patvirtintas pirkimo iniciatoriaus paraiškas pirkimui vykdyti.
4. Į p a r e i g o j u  komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, komisijos narius, pirkimų organizatorius:
4.1. pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus;
4.2. savo veikloje vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.
5. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl viešųjų pirkimų vykdytojų skyrimo“.

Direktorius    Tomas JankūnasVisi perkančiosios organizacijos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) >>>.
pirkimai.eviesiejipirkimai.lt