DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje aprašas

PATVIRTINTA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos

direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. V-15

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS ANTAKALNIO  PROGIMNAZIJOJE  TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašas) paskirtis – padėti progimnazijos bendruomenei užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
 2. Tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, patyčių  prevencijos ir intervencijos vykdymą Vilniaus Antakalnio progimnazijoje.
 3. Tvarkos aprašas, parengtas pagal Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus   miesto savivaldybės 2016 m.  birželio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1602,  remiasi šiais principais:
  1. Į patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties,        seksualinės orientacijos, negalios, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;
  2. Kiekvienas bendruomenės narys: mokyklos administracijos darbuotojas, mokytojas, švietimo pagalbos  specialistas ar kitas organizacijos darbuotojas, tėvas, mokinys, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir jas sustabdyti
  3. Veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir pareigų bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir pareigų;
  4. Visi mokyklos bendruomenės nariai: mokiniai, administracijos darbuotojai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti darbuotojai turi būti susipažinę su Patyčių  prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarka, ją įgyvendinančiais dokumentais ir patvirtinti tai savo parašu;
  5. Visi mokykloje priimti patyčių prevencijos veiklos sprendimai turi būti vykdomi, o jų veiksmingumas aptariamas.
 4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
  1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti  ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui ir stebimi kitų asmenų ar asmenų grupės.
  2. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolantis ir/ar užgauliojantis) ir/ar netiesioginės (skaudinant be tiesioginės agresijos):
   1. Žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.;
   2. Fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;
   3. Socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;
   4. Elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.
  3. Patyčias patiriantis mokinys – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi.
  4. Besityčiojantysis/skriaudėjas – mokinys ar suaugęs, inicijuojantis, vykdantis patyčias ar prisidedantis prie jų.
  5. Patyčias patiriantis suaugęs – administracijos darbuotojas, pedagogas, švietimo pagalbos specialistas ar techninis darbuotojas, iš kurio yra tyčiojamasi.
  6. Patyčių stebėtojas/ stebėtojai – asmuo/ mokinys ar asmenų/ mokinių grupė, matantys ar žinantys apie patyčias.
  7. Patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis mokyklos bendruomenės narių (mokinių, administracijos darbuotojų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo,  informavimo ir kitų priemonių.
  8. Patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams (patiriantiems, besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 
  9. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos mokykloje stebėjimas, renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui, reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

II. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA PROGIMNAZIJOJE 

 1. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja ne mažiau kaip penki atsakingi asmenys –  Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo darbo grupė, kuriuos savo įsakymu tvirtina Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius, Vaiko gerovės komisijos pirmininko teikimu. Atsakingais asmenimis gali būti skiriami Vaiko  gerovės komisijos nariai ir kiti progimnazijos darbuotojai (pasisiūlę savo noru), kurie kasmet: 
  1. Organizuoja patyčių masto progimnazijoje tyrimą.
  2. Du kartus per mokslo metus: sausio ir birželio mėnesiais- analizuoja socialinio pedagogo   teikimu apibendrintus progimnazijoje fiksuotų pranešimų apie patyčias duomenis ir teikia viešas ataskaitas progimanzijos bendruomenei. 
  3. Numato patyčių prevencijos konkrečias priemones (darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, prevencinių programų įgyvendinimo, klasių valandėlių ir pan.) einamųjų kalendorinių metų veiklos plane, taip pat gali numatyti progimnazijos ugdymo plane bei klasių auklėtojų veiklos planuose.
  4. Kasmet įvertina, kaip sekėsi įgyvendinti pasiūlytas plano priemones ir teikia naujus siūlymus (jei toks poreikis yra tikslingas) einamųjų kalendorinių metų veiklos planui.
  5. Svarsto ir aptaria klasių auklėtojų pateiktus patyčių atvejus,  jei reikia, numato konkrečias pagalbos priemones, kreipiasi pagalbos į kitas institucijas, priima sprendimus (susitarimus).
  6. Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl patyčių prevencijos  priemonių įgyvendinimo mokykloje, mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais klausimais; papildyti, patikslinti metų veiklos planui ir/ar ugdymo planui.
 2. Klasės auklėtojai mokslo metų pabaigoje savo metodinėse grupėse, dalyvaujant Vaiko gerovės komisijos ir taip pat  Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo darbo grupės  nariams  aptaria turimus pranešimus apie patyčias, apie prevencijos, taikomų intervencijos  priemonių rezultatus klasėje bei teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.

III. PATYČIŲ INTERVENCIJA PROGIMNAZIJOJE

 1. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais kiekvienas mokyklos bendruomenės narys (išskyrus mokinius – žr. 7.5 p.) reaguodamas veikia pagal schemą, numatytą 1 priede: 
  1. Įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – stabdo bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus,  laikantis Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenės susitarimų (1 priedas).
  2. Primena asmeniui/ mokiniui, kuris tyčiojasi, kad toks elgesys yra netoleruotinas, jei tai yra mokinys, Vilniaus Antakalnio progimnazijos pedagoginis darbuotojas ar tėvų astovas, primena mokiniui Progimnazijos mokinio elgesio taisykles.
  3. Esant reikalingai pagalbai asmens sveikatai ir gyvybei, kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti institucijas: policiją ar/ir greitąją pagalbą – 112, Vaiko liniją – 116 111, Paramos vaikams ir šeimai tarnybą – (8 5) 233 9644, Vilniaus pedagoginę-psichologinę tarnybą –  (8 5) 265 0908, (8 5) 265 0912 ir pan. 
  4. Kuo greičiau informuoja klasės vadovą ar vieną iš progimnazijos administracijos ugdymo padalinio vadovų ar bet kurį progimnazijos pagalbos specialistą apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias bei užpildo pranešimo apie patyčias formą – 3 priedas, kuri yra nedelsiant perduodama klasės auklėtojui tirti.
  5. Mokiniai, siekiant sustabdyti patyčias, nedelsdami kreipiasi pagalbos į bet kurį progimnazijos pedagogą, kuris toliau privalo veikti pagal 7.1-7.4 punktus.
 2. Kiekvieno mokyklos bendruomenės nario (išskyrus mokinius – žr. 8.5 p.) veiksmai įtarus ir/ar pastebėjus elektronines patyčias ar gavus apie jas pranešimą:
  1. Įšsaugo vykstančių elektroninių patyčių įrodymus (atlikdamas „Printscreen“ funkciją, fotografuodamas ar įrašydamas ir pan.).
  2. Nedelsiant imasi visų reikiamų priemonių elektroninėms patyčioms sustabdyti.
  3. Esant reikalingai pagalbai asmens sveikatai ir gyvybei, kreipiasi pagalbą galinčius suteikti institucijas: policiją ar/ir greitąją pagalbą – 112, Vaiko liniją – 116 111, Paramos vaikams ir šeimai tarnybą – (8 5) 233 9644, Vilniaus pedagoginę-psichologinę tarnybą –  (8 5) 265 0908, (8 5) 265 0912 ir pan. 
  4. Kuo greičiau informuoja klasės vadovą ar vieną iš progimnazijos administracijos ugdymo padalinio vadovų ar bet kurį progimnazijos pagalbos specialistą apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias bei užpildo pranešimo apie patyčias formą (3 priedas), kuri yra nedelsiant perduodama klasės auklėtojui tirti.
  5. Mokiniai, siekiant sustabdyti patyčias, nedelsdami kreipiasi pagalbos į bet kurį progimnazijos pedagogą ar suaugusį šeimos narį, kuris toliau privalo veikti pagal 8.1-8.4 punktus.
 3. Pagal šio aprašo 7 ir 8 punktus bei papunkčius klasės auklėtojas, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias tarp mokinių:
  1. Užpildo pranešimo apie patyčias formą (3 priedas), jei ši forma dar nebuvo pildyta. Ją atidžiai išnagrinėja ir imasi veikti:
   1. Organizuoja individualius pokalbius (jei reikia bei yra tinkamas mokinių amžius, paprašo pokalbių dalyvių užpildyti Pasiaiškinimo socialinei pedagogei formą) su patyčių dalyviais;
   2. Per el. dienyną (jei reikia skubiau – telefonu ar bet kokia kita ryšio priemone) informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
   3. Esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose ir fiksuoja priimtus susitarimus (rekomenduojama raštu);
   4. Jei reikia, į aiškinimąsi gali pasitelkti progimnazijos pagalbos specialistus.
  2. Klasės vadovas nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui kreipiasi į Progimnazijos vaiko gerovės komisiją  ir perduoda  visus surinktus faktus apie netinkamą elgesį.
 4. Progimnazijos vaiko gerovės komisija, išklausiusi problemos pristatymą ir įvertinusi turimą informaciją:
  1. Numato konkretų veiksmų planą siekiant stabdyti patyčias progimnazijoje;
  2. Aptaria pagalbos poreikį ir, jei reikia, ją numato;
  3. Supažindina su veiksmų plano  nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus);
  4. Paskiria  komisijos asmenį, kuris yra atsakingas už veiksmų plano įgyvendinimo kontrolę bei informuoja komisiją apie priemonių įgyvendinimą, ir, jei reikia, teikia iš naujo svarstyti problemos sprendimą (pradeda nuo 10.1. punkto);
  5. Jei reikia, teikia siūlymą progimnazijos direktoriui taikyti drausmines priemones skriaudikams ar jų teisėtiems atstovams  ar dėl šių priemonių taikymo kreiptis į kitas institucijas;  
  6. Atlieka kitus,  Progimnazijos vaiko gerovės komisijos narių nuomone, būtinus, veiksmus.
 5. Mokiniui pasityčiojus iš progimnazijos darbuotojo asmuo, pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias, privalo imtis veiksmų, numatytų 7.1.-7.3. ar 8.1.-8.3. punktuose ir  nedelsiant raštu (pildant 3 priedo formą) informuoti mokyklos direktorių – užregistruojant formą raštinėje.  
 6. Progimnazijos darbuotojui pasityčiojus iš mokinio asmuo, pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias, privalo imtis veiksmų, numatytų 7.1.-7.3. ar 8.1.-8.3. punktuose ir nedelsiant raštu (pildant 3 priedo formą) informuoti mokyklos direktorių – užregistruojant formą raštinėje.  
 7. Mokyklos direktorius, pagal 11 ar 12 punktus gavęs registruotą 3 priedo formą, imasi šių veiksmų:
  1. Organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais ir, jei reikia, paprašo jų per vieną darbo dieną raštu parašyti pasiaiškinimą. Jei vyko patyčios prieš mokinį/-ius, nurodo Progimnazijos vaiko gerovės komisijos pirmininkui nedelsiant įvertinti pagalbos aukai reikalingumą bei pagal galimybes teikti ar organizuoti pagalbos teikimą;
  2. Gavęs raštiškus pasiaiškinimus priima sprendimą dėl komisijos sudarymo įvykiui ištirti (Komisija dirba ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. Ligos atvejų tyrimas tęsiamas tiek, kiek asmenys, susiję su tyrimu, buvo nedarbingi). Jei komisija nesudaroma, nes įvykio aplinkybės yra aiškios – kaltininkas nustatytas, priima sprendimą dėl drausminių priemonių taikymo pagal Progimnazijos vidaus darbo taisyklių nustatytą tvarką;
  3. Gavęs komisijos išvadas, priima sprendimą dėl išvadų bei rekomendacijų patvirtinimo,   drausminių priemonių taikymo pagal Progimnazijos vidaus darbo taisyklių nustatytą tvarką. Paskiria padalinio vadovą, atsakingą už rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;
  4. Atlieka kitus,  direktoriaus ar jo padalinių vadovų nuomone, būtinus, veiksmus siekiant užtikrinti saugią emocinę aplinką.
 8. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius-prašymus mokykloje gali būti teikiama švietimo pagalbos specialistų ar pedagogų pagalba.
 9. Tais atvejais, kai mokykloje nėra švietimo pagalbos specialistų ar yra kitos priežastys, dėl kurių negali būti teikiama švietimo ar kita pagalba ar netikslinga ją teikti mokykloje, klasės auklėtojas  ir/ar administracijos atstovas, Progimnazijos vaiko gerovės komisijos pirmininkas nukreipia mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) į Savivaldybės švietimo pagalbos įstaigą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vykdant smurto bei patyčių prevenciją klasių auklėtojai kas mokslo metus planuoja ir įgyvendina ilgalaikes tikslines patyčių prevencijos programas (mažiausiai 6 klasės valandėlės per metus, skiriamos patyčių temai).
 2. Šio aprašo įgyvendinimas yra susijęs Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbuotojų budėjimo ugdymo proceso metu tvarka, Vidaus darbo taisyklėmis, Mokinių elgesio taisyklėmis, Poveikio priemonių taikymo taisyklėmis, Progimnazijos ugdymo planais ir kitais dokumentais.
 3. Patyčių ar smurto atveju informaciją viešiesiems ryšiams teikia progimnazijos direktorius ar raštu įgaliotas asmuo, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 4. Šis aprašas, aptartas Progimnazijos taryboje, įsigalioja kitą darbo dieną po jo pasirašymo bei registravimo.
 5. Šis aprašas skelbiamas dokumentų el. sistemoje, bendrinamuose dokumentuose bei progimnazijos interneto svetainėje www.antakalnio.lt, Progimnazijos vaiko gerovės komisijos pirmininkas kiekvienais mokslo metais (kartą per mokslo metus) informuoja kiekvieną progimnazijos bendruomenės narį (išskyrus ugdymo aplinkos aprūpinimo darbuotojus) per el. dienyną, nusiųsdamas pranešimą su nuorodą į šį dokumentą, paskelbtą progimnazijos interneto svetainėje.

___________________

Pritarta Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybos 2017-01-25 posėdyje.

close