DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Visos dienos mokykla

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos
direktoriaus 2020 m. spalio 20 d.
įsakymu Nr. V-79

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO MODELIS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos visos dienos mokyklos (toliau – VDM) grupės modelis taikomas besimokantiems pradinio ugdymo programos mokiniams, gavus jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus bei savivaldybės skirtiems etatams, numatytam finansavimui.
 2. Vilniaus Antakalnio progimnazijos visos dienos grupės modelis: 
 • pirmoje dienos dalyje progimnazijoje įgyvendinamas pradinis ir pagrindinis ugdymas (pamokos pagal pamokų tvarkaraštį);
 • antroji dienos dalis visiems pradinio ugdymo mokiniams. Joje planuojamos neformaliojo švietimo veiklos (būreliai), įgyvendinama projektinė veikla, teikiama švietimo pagalba (dalykų konsultacijos, namų ruoša, specialistų pagalba, bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis), sveikos gyvensenos propagavimas, laisvalaikio, socialinių ir pilietinių veiklų organizavimas), vykdoma mokinių priežiūra.
 1. VDM metu grupių erdvė dažniausiai apima tik mokyklos arba aplink ją esančią erdvę;
 2. VDM paslaugas teikti gali ne tik pedagogai, bet ir kiti paslaugų teikėjai.
 3. VDM grupės metu pedagogams draudžiama palikti vaikus vienus ilgiau nei 5 minutėms. Iškilus rimtai situacijai, VDM grupės pedagogas nedelsiant telefonu informuoja direktoriaus pavaduotoją (ugdymo pagalbai), atsakingą už pradinį ugdymą bei visos dienos mokyklos grupių veiklą. Jeigu šio pavaduotojo nėra, informacija teikiama kitam mokyklos vadovui. Valgant rekomenduojama vestis visus mokinius į valgyklą ir / arba dalį mokinių palikti klasėje, susitarus, kad klasės durys liks praviros.
 4. VDM grupių metu derinamas formalus ir neformalus ugdymas.
 5. VDM tikslas – kryptingai ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas bei mokyti mokytis.

7.1. Uždaviniai:

 • taikyti ugdymo proceso metu įgytas žinias, turimus gebėjimus bei mokėjimus;
 • ugdyti skaitymo gebėjimus;
 • skatinti nesmurtinę komunikaciją bei ugdyti empatiją;
 • ugdyti sveiką gyvenseną;
 • suteikti mokymosi pagalbą;
 • skatinti žaisti bei kurti, ugdyti socialinius bei pilietinius įgūdžius.

7.2. Pagrindinės VDM veiklos:

 • namų darbų ruoša;
 • mokymosi spragų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
 • individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas;
 • bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis);
 • sveikos gyvensenos ugdymas; 
 • socialinė priežiūra;
 • laisvalaikio, socialinių ir pilietinių veiklų organizavimas.
 1. VDM grupės veikla grindžiama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 1-653 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašu.
 2. VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. VDM grupės darbo laikas: pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 13.00 val. iki 18.00 val., o penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
 3. VDM grupės veikia nuo rugsėjo 10 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
 4. Viena budinti VDM grupė, esant poreikiui ir galimybei, savo veiklą gali pradėti anksčiau, t. y. nuo rugsėjo 2 d.
 5. VDM mokinių grupės komplektuojamos iš vienos klasės, paralelių klasių ar klasių grupių.
 6. Klasėms ar klasių grupėms, kurių didelė dalis mokinių lanko VDM grupes, skiriama daugiau etatų. Grupėje gali būti ne daugiau nei 24 mokiniai, jei jie išbūna visą grupės laiką. Grupė veiklą pradeda iškart po pamokų.
 7. Vienas VDM grupės etatas gali būti dalinamas po ketvirtį ar pusę etato, kai dalį laiko dirbama atskirai, o po to grupės sujungiamos arba kai auklėtojas / specialistas dirba kas antrą dieną (pamainomis).
 8. Mokinių tėvai informuojami apie konkretų VDM grupės darbo laiką bei grupėje dirbančius pedagogus el. dienynu.
 9. Pagal Progimnazijos ugdymo planą VDM grupių veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.
 10. VDM grupių mokinių lankomumas fiksuojama dienyne (neformalus švietimas).
 11. VDM grupių veiklų grafikas sudaromos atsižvelgiant į mokinių pamokų tvarkaraščius, kabinetų, aktų salės, sporto salių užimtumą, vadovaujantis Progimnazijos ugdymo plano, Strateginio plano ir Metų veiklos plano tikslais. Grupėje dirbantis darbuotojas ar darbuotojai kasmet sudaro mokslo metų grupės veiklos planą ir suderinęs su Pradinio ugdymo mokytojų metodine grupe bei direktoriaus pavaduotoja (pradiniam ugdymui) paskelbia el. dienynu mokinio tėvams, taip pat iškabina klasėse, kur dirba grupė.
 12. Prasidėjus mokslo metams ar po incidento / nelaimingo atsitikimo, konflikto tarp mokinių ir pan. mokslo metų eigoje, VDM grupės pedagogas / specialistas, vadovaudamasis Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, savo sprendimu, praveda saugaus elgesio instruktažus. VDM grupių metu galioja tos pačios Mokinio elgesio taisyklės.
 13. VDM grupių veikla vyksta ir elektroninis dienynas pildomas vadovaujantis Progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais iki Progimnazijos ugdymo plane nurodytos paskutinės mokslo metų dienos. VDM grupės darbuotojas el. dienyne nurodo vykdytas dienos veiklas ne vėliau kaip per 24 val. po darbo dienos arba darbo metu, rašo pagyrimus, komentarus, pastabas, neformalius pasiekimus, žymi atliktas socialines, pilietines veiklas. Tėvai ir darbuotojai informaciją gauna iki kitos darbo dienos 18 val. darbo dienomis (1 val. trumpiau penktadieniais ar prieššventinėmis dienomis). Vėliau ar ne darbo metu gautos informacijos VDM grupės pedagogas ir / ar tėvai (globėjai, rūpintojai) neprivalo stebėti ar skaityti, į ją galima reaguoti artimiausiu darbo laiku.
 14. VDM grupės pedagogas fiksuoja mokinio išvykimo iš grupės veiklą bei žymi mokinio grupėje praleistų valandų skaičių.
 15. Tėvai privalo informuoti VDM grupės darbuotoją apie vaiko neatvykimą į VDM grupę ar išvykimą anksčiau nei buvo sutarta. Mokiniui dingus ar neatvykus, VDM grupės darbuotojas, bendradarbiaudamas su klasės vadovu ir susisiekęs su mokinio tėvais, bando išsiaiškinti, kodėl jis neatvyko į grupę, jei reikia, pasitelkia pagalbos specialistus bei mokyklos vadovus.
 16. Rekomenduojame VDM grupių metu apibrėžti žaidimams kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ar kituose įrenginiuose skirtą laiką, skiriant daugiau laiko įvairiapusiam ugdymui. VDM grupių pedagogai kartu su tėvais ugdo VDM grupę lankančius vaikus nepiktnaudžiauti ir nesinaudoti telefonu nuolatos skambinant tėveliams ar globėjams. Raginame kasdien susitarti, kada vaikai bus paimti iš VDM grupės ir mokyti kantriai laukti.
 17. Vėluojant paimti vaiką iš VDM grupės 18 val. (penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis 17 val.), tėvai apie savo vėlavimą privalo pranešti VDM grupės darbuotojui. Gavus tėvų pritarimą, pačiam mokiniui sutinkant bei VDM grupės darbuotojo asmeniniu vertinimu, vaikas gali būti paliktas Progimnazijos apsaugos darbuotojui – budinčiam asmeniui iki kol jį tėvai pasiims, bet ne ilgiau, kaip 60 minučių. Dėl tėvų vėlavimo pasiimti vaiką, už priverstinai ilgiau dirbtą VDM grupės darbuotojo darbo laiką, iš tėvų galima reikalauti atlyginti patirtus nuostolius teisės aktų nustatyta tvarka (po darbo VDM grupės darbuotojui mokami viršvalandžiai).
 18. Progimnazijos ugdymo plane numatytų netradicinių ugdymo dienų metu VDM grupių veikla gali būti visai nevykdoma arba gali veikti tik viena arba trys budinčios VDM grupės. Apie tai privalo būti skelbiama progimnazijos interneto svetainėje www.antakalnio.lt, „Ugdymo tvarkaraščių pakeitimai“ skiltyje, tėvai tai pat gali būti informuojami el. dienynu.
 19. VDM grupių metu negalima skirti privalomų papildomų darbų mokiniams. Tokie darbai gali būti skiriami tik mokinio bei jo tėvų sutikimu ir geranoriškumu.
 20. VDM grupių veiklos metu mokiniai privalo būti prie savo klasės, negalima bėgioti po visą mokyklą ar būti ne savo aukšto koridoriuje.
 21. VDM grupę lankantis mokinys, palikdamas kabinetą, privalo informuoti VDM grupės darbuotoją apie tai, kur jis išeina bei kada grįš. Pasibaigus būreliui, pavalgęs, pasinaudojęs skaityklos ar bibliotekos paslaugomis ir pan. mokinys privalo sugrįžti į savo VDM grupės veiklos vietą (klasę). VDM grupės darbuotojui leidus, jis gali žaisti greta esančiame koridoriuje.
 22. VDM grupių veiklos metu mokiniai turi būti bei žaisti, pasivaikščioti ar kitaip prasmingai leisti laiką lauke kartu su VDM grupės darbuotoju. VDM grupės darbuotojui palikti mokinius kabinete vienus yra draudžiama (tokie mokiniai laikinai gali būti nukreipiami į kitas grupes, pvz., jei nespėja padaryti namų darbų ar prastai jaučiasi ir pan.).
 23. Sergantį VDM grupės darbuotoją gali pavaduoti kitas paskirtas mokytojas (direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui tokiam asmeniui el. dienyne atidaro vadavimo žurnalą). Tokiais atvejais, direktoriaus pavaduotojos pradiniam ugdymui sprendimu, esant mažam mokinių skaičiui, grupės gali būti jungiamos. Vaduojantis VDM grupės darbuotojas vykdo tas pačias funkcijas, laikosi to paties veiklos plano, kaip ir nuolatinis VDM grupės darbuotojas.
 24. VDM grupių veiklai kasmet skiriama šiek tiek Progimnazijos lėšų kanceliarinėms prekėms ar žaidimams, ugdymo priemonėms įsigyti, mokiniai gali naudotis knygų lentynėlėse esančiomis knygomis, bibliotekos bei skaityklos paslaugomis, esant poreikiui, žiemos metu gali naudotis mažąja sporto sale (reikia rezervacijos).
 25. VDM grupės mokiniai ir darbuotojai saugo bei tausoja savo darbo aplinką, negavę atsakingų asmenų leidimo neima bei nesinaudoja ne savo daiktais, prietaisais ir pan.
 26. Pasibaigus mokslo metams, VDM grupių darbuotojai trumpai įvertina mokinio veiklą VDM grupėse sutartu su tėvais būdu bei Pradinio ugdymo metodinėse grupėse nustatyta forma.
 27. VDM grupių veiklos kokybė aptariama ir vertinama pasibaigus jų veiklai, dalyvaujant visiems grupių darbuotojams bei mokyklos vadovams, kviestiniams pagalbos specialistams.
 28. VDM grupių veikla, esant ekstremaliai situacijai steigėjo ir / ar direktoriaus sprendimu, gali būti laikinai sustabdyta, tęsiama mažesne apimtimi, nuotoliniu būdu ar visai nutraukiama. 
 29. Sulaukus pagrįsto tėvų nepasitenkinimo dėl VDM grupės darbuotojo veiklos kokybės, kitais mokslo metais tokiam darbuotojui VDM grupė gali būti neskiriama.
 30. VDM grupės veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojai.
 31. Šis aprašas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje www.antakalnio.lt.

__________________

Priedai:

 1. Prašymo dėl VDM grupės lankymo forma;
 2. VDM grupės lankymo sutartis;
 3. VDM grupių veiklos plano forma mokslo metams;
 4. VDM auklėtojo pareigybės aprašymas.

Visos dienos mokyklos (VDM) grupių koncepcija, teisinis reglamentavimas:

close