DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Krizių valdymo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d.
įsakymu Nr. V-95

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Krizių valdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja krizių valdymą progimnazijoje, krizių valdymo komandos narių funkcijas,  darbo organizavimą bei Vilniaus m. psichologinės-pedagoginės tarnybos (toliau – PPT) funkcijas, institucijų bendradarbiavimą krizių valdymo mokykloje metu.
 2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. krizinė situacija – situacija, kurią lydi didelis nerimas, įtampa, grėsmė, nesaugumas, pavojus, pasimetimas ir pan.;

2.2. krizė mokykloje – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį. Krizinių situacijų pavyzdžiai: ugdytinio ar bendruomenės nario savižudybė, kita komplikuota netektis: bendruomenės nario mirtis dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos, nelaimingas atsitikimas, susijęs su mirties grėsme įstaigoje, gaisras įstaigoje, įkaitų paėmimas, bendruomenės nario dingimas ir pan.;

2.3. krizės valdymas mokykloje – veiksmai, kuriuos atlieka mokyklos administracija,  VGK  ir  krizių valdymo komanda, siekdama įveikti krizės sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą. Krizės valdymas apima pagalbos organizavimą, mokyklos bendruomenės  (įskaitant tėvus) bei kitų institucijų informavimą, bendravimą su žiniasklaida, rūpinimąsi įstaigos bendruomenės narių saugumu ir pan.;

2.4. krizių valdymo mokykloje komanda – nuolat veikianti, krizių valdymą vykdanti komanda, kurią sudaro administracijos atstovai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų atstovai, turintys krizės valdymui būtinų gebėjimų; 

2.5. savižudybės grėsmė – situacija, kai yra identifikuojamas asmuo, turintis ketinimų nusižudyti.

 1. Krizių valdymo tikslas:

3.1. užtikrinti, kad krizės įveikimo metu ugdymo procesas progimnazijoje vyktų įprasta tvarka arba kuo greičiau prie jos grįžtų;

3.2.  užtikrinti krizės paveiktiems bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą.

II. KRIZIŲ VALDYMO PROGIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMAS

 1. Progimnazijos krizių valdymo komandos paskirtis – pasirengti konstruktyviai reaguoti į krizę (toliau – Krizė), o  įvykus Krizei – koordinuotai ir veiksmingai organizuoti Krizės pasekmių įveikimą, užtikrinti Krizės paveiktiems progimnazijos bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą, prireikus informuoti apie įvykį – kitas institucijas (savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ar kitas);
 2. Antakalnio progimnazijos krizių valdymo komanda (toliau – Komanda) sudaryta iš 9 narių. Progimnazijos Komandai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Progimnazijos Komandą sudaro: progimnazijos vadovas, narys atsakingas už komunikaciją;  narys atsakingas už psichologinės ir emocinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą,  narys, atsakingas už saugumą, ir narys, atsakingas už pirmos pagalbos organizavimą. Progimnazijos Komandos vadovo, nario, atsakingo už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą, ir nario, atsakingo už komunikaciją, funkcijas atlieka skirtingi asmenys. 
 3. Progimnazijos krizių valdymo komandos nariais skiriami Krizės valdymui būtinų gebėjimų, tai yra komunikacijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, konfliktų sprendimo, savižudybės ir savižalos rizikos atpažinimo įgūdžių turintys progimnazijos administracijos darbuotojai, mokytojai ir/ar pagalbos mokiniui specialistai (socialiniai pedagogai, psichologai). Komandos nariai gali būti ir VGK nariais. Progimnazijos Komandos sudėtį įsakymu tvirtina Antakalnio progimnazijos direktorius.
 4. Progimnazijos Komanda Krizės valdyme atlieka šias funkcijas:

8.1. kartu su VGK parengia preliminarų Krizės valdymo veiksmų planą, kuriame numato Krizės valdymo veiksmus (toliau – Krizės valdymo veiksmų planas) (PRIEDAS Nr.1);

8.2. įvykus Krizei, kartu su VGK konsultuojasi su progimnazijos savininko teises ir  pareigas įgyvendinančia  institucija ir psichologinės pagalbos teikėju (-ais), peržiūri preliminarų  Krizės valdymo veiksmų planą, pritaikant jį esamai Krizės situacijai ir įvertinant mokyklos turimus vidinius psichologinei pagalbai reikalingus resursus, esant būtinybei, iškviečia psichologinės pagalbos teikėją (-us), reguliariai aptaria esamą Krizės situaciją ir tolesnius Krizės valdymo veiksmus. Pasikeitus aplinkybėms priima sprendimą:

8.2.1. koreguoti Krizės valdymo veiksmų planą; 

8.2.2. sustabdyti Krizės valdymo veiksmus. Sustabdžius Krizės valdymo veiksmus aptaria Krizės valdymo eigą (PRIEDAS Nr. 3) ir numato postvencinius veiksmus.

 1. Progimnazijos Komandos narių funkcijos:

9.1. Komandos vadovas:

9.1.1. Užtikrina, kad, nesant kurio nors progimnazijos Komandos nario, jo funkcijoms Krizės valdyme atlikti būtų paskirtas kitas įstaigos darbuotojas;

9.1.2. vadovauja progimnazijos Komandos darbui;

9.1.3. inicijuoja progimnazijos Komandos posėdžius Krizės valdymo klausimams svarstyti. Progimnazijos Komandos posėdžiai skirti Krizės valdymo organizaciniams klausimams, progimnazijos komandos narių funkcijų Krizės valdyme paskirstymui, preliminariam Krizės valdymo veiksmų planui sudaryti, planuoti dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasidalinti patirtimi ir kt. klausimams aptarti, organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

9.1.4. užtikrina, kad progimnazijos Komandos nariai įgytų Krizės valdymo kompetencijų ir nuolat (ne rečiau kaip kartą per metus po 4 akademines valandas) tobulintų kvalifikaciją šioje srityje;

9.1.5. užtikrina, kad progimnazijos Komandos nariams dalyvaujant Krizės valdymo veikloje būtų paskirti asmenys jų tiesioginiam darbui dirbti;

9.1.6. įvykus Krizei, nedelsiant informuoja progimnazijos savininko teises ir  pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus – kitas institucijas (savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ar kitas);

9.1.7. įvykus Krizei, susisiekia su nukentėjusio asmens artimaisiais ir (ar) policija, patikslina Krizės faktus, aptaria su asmens artimaisiais, kokia informacija apie Krizę bus pateikta progimnazijos bendruomenei (administracijai, mokytojams, ugdytiniams, ugdytinių  tėvams (globėjams, rūpintojams);

9.1.8. Krizės metu nedelsiant sušaukia ir informuoja apie Krizę progimnazijos Komandą ir VGK;

9.1.9. informuoja progimnazijos administraciją ir mokytojus apie Krizės valdymo organizavimo veiksmus ir pateikia informaciją apie Krizę progimnazijos darbuotojams, užtikrina, kad pedagogai nedelsiant (ne vėliau kaip kitą ugdymo dieną) ugdytiniams grupėse (klasėse) praneštų informaciją apie Krizę. Esant poreikiui, pateikia informaciją žiniasklaidai; 

9.1.10. ugdytinio ir (ar) progimnazijos darbuotojo mirties atveju, pasirūpina, kad jo asmens duomenys būtų pašalinami iš žurnalų, sąrašų, kompiuterių ir kita; mirusiojo daiktus perduoda artimiesiems;

9.2. narys, atsakingas už psichologinės ir emocinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą:

9.2.1. įvykus Krizei, vertina situaciją progimnazijoje (labiausiai Krizės paveiktus progimnazijos bendruomenės narius, bendrą progimnazijos bendruomenės mikroklimatą, psichologinės ir emocinės pagalbos teikimo poreikį) ir įstaigos vidinius resursus, reikalingus psichologinės ir emocinės  pagalbos teikimui;

9.2.2. bendradarbiaudamas su progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija organizuoja psichologinės pagalbos progimnazijos bendruomenei teikimo priemones (teikėjus, patalpas, laiką);

9.2.3. labiausiai Krizės paveiktiems progimnazijos bendruomenės nariams siūlo psichologinę pagalbą ir (ar) teikia informaciją apie psichologinės pagalbos teikėją (-us) ir (ar) teikia psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenės nariams (rengia pokalbius su progimnazijos bendruomenės nariais, konsultuoja progimnazijos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis).

9.3. narys, atsakingas už komunikaciją:

9.3.1. reguliariai atnaujina progimnazijos Komandos narių ir psichologinės pagalbos teikėjo (-ų) kontaktus ir užtikrina jų prieinamumą progimnazijos Komandos nariams ir progimnazijos bendruomenei;

9.3.2. bendradarbiaudamas su VGK, psichologinės pagalbos teikėju (-ais) ar progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija  parengia informacijos apie Krizę tekstą, kuris bus skirtas progimnazijos bendruomenei, prireikus ir žiniasklaidai, bei pateikia šią informaciją progimnazijos  Komandos vadovui; 

9.3.3. konsultuoja progimnazijos Komandos vadovą, pedagogus, kaip informuoti apie Krizę ugdytinius ir žiniasklaidą;

9.3.4. paruošia informaciją apie Krizę ir praneša ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams);

9.3.5. vertina bendravimo su žiniasklaida efektyvumą;

9.4. narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą:

9.4.1. esant Krizei, susijusiai su realia ar suvokiama grėsme progimnazijos bendruomenės narių civiliniam saugumui, nedelsiant imasi priemonių, užtikrinančių progimnazijos bendruomenės narių saugumą, ir informuoja Komandos vadovą ar jo pavaduotoją, prireikus iškviečia policiją ir (ar) priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (bendrosios pagalbos telefonu 112);

9.4.2. po Krizės vertina saugumo priemonių efektyvumą.

9.5. narys, atsakingas už pirmos pagalbos organizavimą:

9.5.1. esant realiai ar suvokiamai grėsmei progimnazijos bendruomenės narių sveikatai ir (ar) gyvybei, nedelsiant nustato sužeistus progimnazijos bendruomenės narius, inicijuoja pirmos pagalbos teikimą ir informuoja progimnazijos Komandos vadovą ar jo pavaduotoją, prireikus iškviečia greitąją medicinos pagalbą (bendrosios pagalbos telefonu 112);

9.5.2. rūpinasi, kad Krizės atveju būtų priemonių, reikalingų pirmai pagalbai suteikti;

9.5.3. numato vietą (-as) progimnazijoje, kur galėtų būti teikiama pirmoji pagalba;

9.5.4. po Krizės vertina pirmosios pagalbos organizavimo efektyvumą.

 1. Progimnazijos Krizės komanda numato preliminarų veiksmų planą, įvykus Krizei:

10.1. Nedelsiant po įvykio:

10.1.1. sukviesti Krizių komandą, prisiminti kiekvieno funkcijas ir atsakomybę; 

10.1.2. sukviesti pedagogų pasitarimą, kurio metu instruktuoti, kaip informuoti vaikus,  padėti vaikams reikšti emocijas ir reaguoti į įvykį;

10.1.3. priminti pagrindines Krizių komandos narių ir pedagogų funkcijas;

10.1.4. suteikti informaciją apie tai, kur ir kaip bus teikiama pagalba;

10.1.5. suteikti neatidėliotiną pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia;

10.1.6. pirmosios dienos pabaigoje aptarti pagrindinius dienos įvykius, numatyti svarbiausius kitos dienos veiksmus.

10.2. Kitą dieną:

10.2.1. organizuoti tolesnį pagalbos teikimą progimnazijos bendruomenės nariams;

10.2.2. vykdyti šviečiamąją veiklą, slopinti gandus;

10.2.3. aptarti tėvų informavimą ir prevencinio švietimo klausimus;

10.2.4. dienos pabaigoje aptarti pagrindinius įvykius, numatyti tolesnius veiksmus.

10.3. Vėlesnėmis pirmosios savaitės dienomis:

10.3.1. organizuoti trumpus esamos situacijos aptarimus;

10.3.2. tęsti numatytų pagalbos priemonių įgyvendinimą.

10.4. Krizių komandai nusprendus, kad situacija normalizavosi,  konkrečios Krizės valdymo  veikla nutraukiama.

10.5. Per 5 darbo dienas nuo krizės įveikos informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentą  apie krizės įveiką ir rezultatus; 

10.6.  Komanda, įgyvendinusi Krizės valdymo plane numatytus veiksmus, įvertina Krizės valdymo progimnazijoje veiksmų sėkmingumą ir priima reikiamus sprendimus bei koreguoja Krizės valdymo progimnazijoje veiksmų planą.

III. SAVIŽUDYBĖS KRIZĖS PREVENCIJA

 1. Bet kuris mokyklos darbuotojas, sužinojęs apie mokinio ar kito bendruomenės nario ketinimą nusižudyti ar mintis apie savižudybę, turi informuoti mokyklos psichologą arba jo nesant mokyklos socialinį pedagogą.
 2. Mokyklos psichologas arba socialinis pedagogas, arba kitas mokyklos pagalbos teikėjas:

12.1. suteikia mokiniui emocinę paramą;

12.2. informuoja mokinio tėvus/globėjus;

12.3. informuoja progimnazijos krizių komandos koordinatorių, mokyklos administracijos budėtoją ir mokyklos direktorių;

12.4. gavęs tėvų/globėjų sutikimą, organizuoja mokinio palydėjimą pas mokyklos arba Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau- VPPT) psichologą,

12.5. jei mokyklos psichologas įvertina, kad mokiniui reikalinga psichikos sveikatos specialisto pagalba, pagalbos teikėjas susisiekia su mokinio tėvais/ globėjais ir suderina, kaip ir kada tėvai kreipiasi į psichikos sveikatos specialistą;

12.6.  jei tėvai/ globėjai atsisako pagalbos ar su jais nepavyksta susisiekti, pagalbos teikėjas informuoja vaiko gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių.

 1. Bet kuris mokyklos darbuotojas, pastebėjęs mokinį, kuris pradėjo savęs žalojimo veiksmus mėgindamas nusižudyti tuojau pat skambina Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 ir vykdo Bendrojo pagalbos centro darbuotojo nurodymus;

13.1. informuoja mokinio tėvus/globėjus;

13.2. informuoja Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo komandos koordinatorių ir administracijos budėtoją.

 1. Mokyklos  krizės komandos koordinatorius vertina situaciją ir organizuoja tolesnę pagalbą, veiksmus derina su VGK pirmininku. Kai mokinys ketina nusižudyti, nedelsiant informuojami jo tėvai/globėjai ir tolesnis pagalbos teikimas derinamas su jais, o prireikus su Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi vaiko saugumui užtikrinti. Apie pagalbos teikimą kiekvienu savižudybės grėsmės atveju yra pildomas pagalbos teikimo eigos lapas (PRIEDAS Nr.4).
 2. Tęstinę pagalbą esant savižudybės krizei  teikia psichikos sveikatos specialistai.
 3. Apie kitų įstaigos bendruomenės narių informavimą  po mokinio savižudybės krizės ir jų įtraukimą į pagalbos procesą sprendžia įstaigos Krizių komanda kartu su mokiniu ir jo tėvais/globėjais.
 4. Mokinio tėvams/globėjams atsisakius pagalbos mokiniui, esančiam savižudybės krizėje, įstaigos krizių komanda apie tokį atvejį informuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. 

IV. RIZIKOS ATPAŽINIMO VALDYMAS MOKINIAMS, KETINANTIEMS NUSIŽUDYTI

 1. Jei mokinys yra pradėjęs savęs žalojimo veiksmus mėgindamas nusižudyti (iškilusi reali grėsmė gyvybei), rizikos atpažinėjas:

18.1. skambina Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 ir vykdo Bendrojo pagalbos centro darbuotojo nurodymus;

18.2. informuoja mokinio tėvus/globėjus;

18.3. informuoja Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo komandos pirmininką ir administracijos budėtoją. 

 1. Jei mokinys, mėgindamas nusižudyti, susižalojo ir jam reikalinga būtinoji medicinos pagalba, rizikos atpažinėjas:

           19.1. prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įvertina situaciją, galimus pavojus ir imasi visų įmanomų situaciją atitinkančių atsargumo priemonių;

           19.2. kviečia greitąją medicinos pagalbą skambindamas Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112;

            19.3. informuoja mokinio tėvus / globėjus;

19.4. informuoja Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo komandos pirmininką ir administracijos budėtoją. 

V. PAGALBA TURINČIŲJŲ MINČIŲ APIE SAVIŽUDYBĘ, KETINANČIŲJŲ NUSIŽUDYTI IR NUSIŽUDŽIUSIŲJŲ ARTIMIESIEMS

 1. Kai mokinys turi minčių apie savižudybę, mokyklos pagalbos teikėjas informuoja mokinio tėvus/ globėjus apie psichosocialinės pagalbos galimybes Vilniaus mieste (informacija, kur kreiptis pagalbos, pateikiama (PRIEDAS Nr. 2) ir perduoda informacinį lankstinuką.

20.1. Kai mokinys ketina nusižudyti (iškilusi grėsmė žmogaus gyvybei) ar po mokinio nusižudymo, į įvykio vietą kviečiamos specialiosios tarnybos, kurios užtikrinusios reikiamą pagalbą privalo informuoti artimuosius apie psichosocialinės pagalbos galimybes Vilniaus mieste ir perduoti informacinį lankstinuką.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. 21. Visi pagalbą krizinėje situacijoje progimnazijoje teikę specialistai turi laikytis konfidencialumo, gauti ir teikti informaciją tiek, kiek būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims, atlikti pavestas funkcijas, nepažeidžiant vaiko teisių ir teisėtų interesų.

21.1. Skundų nagrinėjimo tvarka:

21.2. skundai teikiami Administracijos direktoriui;

21.3. gavus skundą per 3 darbo dienas sudaroma  komisija skundui nagrinėti;

21.4. skundai nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Priedas nr. 1

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJA KRIZIŲ VALDYMO PLANAS

Veiksmas Veiksmo detalizavimas Atsakingi asmenys
1. Nustatomi krizės faktai  (ir informacijos apie juos šaltiniai):
 • Kas atsitiko?
 • Kokie žmonės dalyvavo kriziniuose įvykiuose?
 • Kaip šie žmonės buvo paveikti?
 • Kur/ kada  tai atsitiko?
 • Kas sukėlė krizę?
 • Kokia prognozė apie nukentėjusiųjų būklę?
Neringa Čiukšienė

Adomas Vasiliauskas

Lina Miškinienė

Natalja Šopė

2. Nustatomas krizės padarinių laipsnis:
 • Kiek žmonių paveikė krizė?
 • Koks šio poveikio mastas?
 • Ar mokykla yra pajėgi įveikti krizę savo resursais, ar yra reikalinga pagalba iš šalies?
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

Natalja Šopė

3. Sušaukiama ir informuojama krizių valdymo komanda.
 • Turėti komandos kontaktinį sąrašą. 
 • Turėti komunikacinę grupės sistemą.
Tomas Jankūnas
4. Informuojamas mokyklos steigėjas. Pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komanda.
 • Turėti kontaktinę informaciją.
Tomas Jankūnas
5.  Informuojamos kitos mokyklos, kurias gali paveikti ši krizė.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
Tomas Jankūnas

Galina Nikanorova

6. Susisiekiama su nukentėjusiųjų šeimomis.
 • Turėti prieigą prie duomenų bazės.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
Natalja Šopė

Adomas Vasiliauskas

Galina Nikanorova

7. Nusprendžiama, kokia informacija pateikiama:
 • mokiniams;
 • tėvams/ bendruomenei;
 • personalui;
 • žiniasklaidai.
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

Natalja Šopė

8.Apsisprendžiama dėl informacijos pateikimo būdo:
 • rašytiniai pranešimai/ laiškai;
 • susirinkimai;
 • skambučiai telefonu;
 • pranešimai pamokų metu.
Tomas Jankūnas

Danutė Šapalienė

Eglė Rimkutė

9.Nustatomi labiausiai sukrėsti mokiniai ir pradedami planuoti intervencijos veiksmai.
 • Turėti išsamią informaciją iš specialistų.
Natalja Šopė

Greta Jundė

Vitalijus Pagarielovas

Rita Bražaitė

10. Pasirupinama, kad būtų prieinama informacija apie emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes.
 • Turėti paruoštą tarnybų sąrašą.
 • Turėti parengtus pagalbos specialistus.
Eglė Rimkutė

Natalja Šopė

Rita Bražaitė

11.Sušaukiamas mokyklos personalo susirinkimas.
 • Turėti komunikacinę sistema
Neringa Čiukšienė

Adomas Vasiliauskas

Galina Nikanorova

12. Mokinio (-ių) mirties atveju pasirūpinama, kad jo/jų vardas (-ai) būtų pašalinami iš žurnalų/sąrašų/ kompiuterių; taip pat pasirūpinama mirusiojo (-iųjų) daiktais.
 • Prieiga prie duomenų bazės.
Adomas Vasiliauskas

Galina Nikanorova

13. Kiekvienai dienai baigiantis aptariamas intervencijos procesas
 • Sudaroma galimybė krizės valdymo nariams pasidalinti savo išgyvenimais, jausmais, sunkumais;
 • numatomi tolimesni krizių valdymo veiksmai.
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

14. Numatomi rytiniai krizių valdymo komandos pasitarimai.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
 • Turėti kontaktinį komandos sąrašą.
 • Turėti esamos situacijos analizę.
Neringa Čiukšienė
15. Mirties atveju aptariamos laidotuvės/atsisveikinimo ritualai. Darja Lyzenko
16.  Po krizės komanda aptaria visa krizių valdymo procesą ir formuluoja išvadas numato tobulinimo sritis.
 • Turėti išsamią įvykio informaciją iš visų tarnybų, kurios dalyvavo procese.
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

17. Komandos nariai nuolat tobulina kvalifikaciją.
 • Rūpintis, kad komandos nariai nuolat (ne rečiau kaip kartą per metus po 4 akademines valandas) atnaujintų krizės valdymo kompetencijas.
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

18. Reguliariai atnaujina komandos narių kontaktus ir užtikrina jų prieinamumą komandos nariams ir mokyklos bendruomenei.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
 • Turėti kontaktinį komandos sąrašą.
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

19. Organizuoja psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenei teikimo priemones. Turėti komunikacinę sistemą. Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

Natalja Šopė

Greta Jundė

Vitalijus Pagarielovas

20. Labiausiai krizės paveiktiems bendruomenės nariams siūlo pagalbą ir (ar) teikia informaciją apie psichologinės pagalbos teikėją (-us) ir (ar) teikia psichologinę pagalbą bendruomenės nariams.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
 • Prieiga prie duomenų bazės.
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

Natalja Šopė

Greta Jundė

Vitalijus Pagarielovas

21. Konsultuoja mokytojus, komandos narius kaip informuoti apie krizę mokinius ir žiniasklaidą.
 • Paruošti informaciją apie krizę.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
Tomas Jankūnas

Neringa Čiukšienė

22. Esant krizei, susijusiai su realia ar suvokiama grėsme bendruomenės narių civiliniam saugumui, nedelsiant imasi priemonių, užtikrinančių narių saugumą ir informuoja komandos vadovą ar jo pavaduotoją, prireikus iškviečia policiją ir (ar) priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (bendrosios pagalbos telefonu 112); po krizės vertina saugumo priemonių efektyvumą.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
Adomas Vasiliauskas
23. Esant realiai ar suvokiamai grėsmei bendruomenės narių sveikatai ir (ar) gyvybei, nedelsiant nustato sužeistus narius, inicijuoja pirmosios medicininės pagalbos teikimą ir informuoja komandos vadovą ar jo pavaduotoją, prireikus iškviečia greitąją medicinos pagalbą (bendrosios pagalbos telefonu 112); rūpinasi, kad krizės atveju būtų priemonių pirmajai medicinos pagalbai suteikti; numato vietą mokykloje, kur galėtų būti teikiama pirmoji medicinos pagalba; po krizės vertina pirmosios pagalbos efektyvumo organizavimą.
 • Turėti komunikacinę sistemą.
Lina Miškinienė

Pastabos: 

 • pagal krizės specifiką planas tikslinamas;
 • koordinatorius dėl labai svarbių priežasčių nedalyvaujant kuriam nors nariui, skiria kitą narį arba mokyklos darbuotoją.

Parengė Krizių valdymo plano darbo grupė Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo planas priimtas 2020 – 11- 04 VGK posėdyje, protokolo Nr.11

__________________

Priedas nr. 2

PSICHOSOCIALINĘ PAGALBĄ TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTE

Eil. nr. Įstaigos pavadinimas Kontaktai
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos
1. VšĮ Antakalnio poliklinika Antakalnio g. 59

Registratūros tel. (8 5) 234 7486

Faks. (8 5) 234 7160
info@antakpol.lt

2. VšĮ Karoliniškių poliklinika L. Asanavičiūtės g. 27A
Tel. (8 5) 245 8417, faks. (8 5) 244 5117
kgp@is.lt, karolpsc@gmail.com
3. VšĮ Lazdynų poliklinika Architektų g. 17

Tel. (8 5) 244 4670, faks. (8 5) 244 4912
info@lazdynupol.lt

4. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika V. Sirokomlės g. 8
Tel. (8 5) 260 6878, faks. (8 5) 260 6877 
5. VšĮ Centro poliklinikos Vytenio filialas Kauno g. 37/59

Tel. (8 5) 233 5124
vytenis.info@pylimas.lt

6. VšĮ Šeškinės poliklinika Šeškinės g. 24

Tel. (8 5) 252 5788, faks. (8 5) 250 2021  
seskines@poliklinika.lt

7. VšĮ Naujininkų poliklinika Dariaus ir Girėno g. 14
Tel. (8 5) 216 4437, faks. (8 5) 216 6830
naupol.s@is.lt
8. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika Laisvės pr. 79
Tel. (8 5) 247 6996, faks. (8 5) 238 8128
vrcp@zebra.lt
9. VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas  Taikos g. 95-24
Tel. (8 5) 244 7208 
10. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras Ąžuolyno g. 5A

Tel. (8 5) 260 7636
centre@psychoterapy.lt

11. UAB Karoliniškių šeimos klinika  L. Asanavičiūtės g. 20/2
Tel. (8 5) 244 6849, faks. (8 5) 244 3901 
12. VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centras  Žirmūnų g. 67A
Tel. / faks. (8 5) 277 9496 
13. UAB Žvėryno klinika  Elnių g. 27/28
Tel. / faks. (8 5) 272 2082 
14. UAB Vilniaus sveikatos namai Povilaičio g. 18
Tel.: (8 5) 240 0401, (8 5) 278 4382
15. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Šeimos medicinos centras Santariškių g. 2
Tel.: (8 5) 236 5115, (8 5) 236 5329 Faks. (8 5) 236 5111 
16. VšĮ Antakalnio psichiatrijos konsultacijų centras Antakalnio g. 86
Tel. / faks. (8 5) 270 9848 apkc@bnk.lt
17. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialas Antakalnio g. 124
Tel. (8 5) 234 2371, faks. (8 5) 234 3482
vual@aiva.lt
18. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Vilniaus filialas Dainavos g. 5
Tel. (8 5) 271 8589, faks. (8 5) 249 7506
poliklinika@vrm.lt
19. UAB Medicinos paslaugų centras Vydūno g. 19
Tel. (8 5) 240 9562
vyduno20@gmail.com
grimlina@gmail.com
20. UAB Saulėtekio klinika Antakalnio g. 38-33
Tel.: (8 5) 210 5488, (8 5) 234 4069
sauletekis38@yahoo.com
21. UAB InMedica L. Asanavičiūtės g. 20
Tel. (8 5) 244 6849
Anoniminę psichologinę pagalbą teikiančios įstaigos
22. VšĮ Krizių įveikimo centras Antakalnio g. 97

Mob. 8 640 51 555

info@krizesiveikimas.lt

23. VšĮ Antakalnio poliklinika (psichologo konsultacijos teikiamos darbo dienomis)  Antakalnio g. 59

Registratūros tel. (8 5) 234 7486

Faks. (8 5) 234 7160
info@antakpol.lt

24. VšĮ Centro poliklinika(psichologo konsultacijos teikiamos savaitgaliais ) Savaitgaliais Kauno g. 37/59

Tel. (8 5) 233 5124
vytenis.info@pylimas.lt

Pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems organizuojanti įstaiga
25. Asociacija „Artimiems“ www.artimiems.lt

laukiam@artimiems.lt

Dvasinę pagalbą teikianti įstaiga
26. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12

Mob. 8 655 02 242

www.vilnius.caritas.lt

info@vilnius.caritas.lt

Pagalbą telefonu ir internetu teikiančios įstaigos
27. VšĮ „Vaikų linija“ Tel. 116111

I–VII 11:00–21:00 

www.vaikulinija.lt

28. Paramos fondas „Jaunimo linija“ Tel. 8 800 28 888

0:0–24:00

www.jaunimolinija.lt

29. Vilties linija (suaugusiesiems) Tel. 116123

0:0–24:00

vilties.linija@gmail.com

30. Pagalbos moterims linija Tel. 8 800 66 366

I–V 10:00–21:00

pagalba@moteriai.lt

31. Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba) Tel. 8 800 77 277

I–V 16:00–20:00

32. Sidabrinė linija (senjorams) Tel. 8 800 80 020

I–V 8:00–20:00

pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

__________________

Priedas nr. 3

KRIZĖS VALDYMO EIGA

 1. Numatoma, kaip apie krizę bei jos valdymo veiksmus bus informuojami:
 • mokytojai ir kitas mokyklos personalas;
 • mokiniai;
 • tėvai;
 • žiniasklaida ir visuomenė.
 1. Numatoma, kaip krizių komandos nariai krizės metu palaikys ryšį tarpusavyje. Komandos narių kontaktai turi būti atnaujinami ir lengvai prieinami kiekvienam jos nariui, kad krizės metu komandos nariai galėtų greitai susisiekti tarpusavyje ir tartis dėl tolimesnių veiksmų.
 2. Numatomos vietos, kur gali vykti krizių intervencijos veiksmai, kur dirbs krizių valdymo komanda. Rekomenduojama numatyti pakankamai patalpų, kuriose galėtų būti teikiama tiek individuali, tiek grupinė pagalba, labiausiai paveiktiems asmenims.
 3. Numatoma, kas pavaduoja krizių komandos koordinatorių (ar kitą narį), jeigu krizės metu jis negali atlikti savo funkcijų.
 4. Sudaromas krizės valdymo planas:

KRIZĖS VALDYMO EIGOS UGDYMO ĮSTAIGOJE ATASKAITA

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJA

Traumuojantis įvykis: data, įvykio pobūdis: ………………………………………………………………………..

Informacijos apie įvykį šaltinis (kas informavo apie įvykį?): ………………………………………………..

 

Kada ir kokias įstaigas ugdymo įstaiga informavo apie įvykį: ……………………………………………..

 

Pagalbos teikėjai:……………………………………………………………………………………………………………..

Aktyvios pagalbos teikimo pradžia:…………………………………….

Aktyvios pagalbos teikimo pabaiga:…………………………………….

 

Pagalbos priemonės/veiksmai bendruomenei:

Aprašymas
Informacijos apie įvykį tikslinimas, pranešimų rengimas ir platinimas, situacijos ugdymo įstaigoje vertinimas/įvertinimas, pirminis pagalbos gavėjų ir teikėjų nustatymas, nuolatinis situacijos stebėjimas, pagalbos priemonių tikslinimas
Mokiniams (nurodyti pagalbos formą – individuali, grupinė, gavėjų skaičius)
Tėvams (nurodyti pagalbos formą – individuali, grupinė, gavėjų skaičius)
Ugdymo įstaigos kolektyvui (nurodyti pagalbos formą – individuali, grupinė, gavėjų skaičius)
Sunkumai teikiant pagalbą

Rekomendacijos dėl galimų prevencijos priemonių įgyvendinimo siekiant spręsti pastebėtas rizikas pagalbos teikimo metu:

 

PPT koordinatorius (parašas)

Ugdymo įstaigos komandos koordinatorius (parašas)

__________________

Priedas nr. 4

PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI ESANT SAVIŽUDYBĖS KRIZĖS GRĖSMEI EIGOS LAPAS

Įvykio pobūdis/aprašymas:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kas informavo:……………………………………………………………………………………………………………………..

 Kada:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data, laikas Specialistas  Veiksmai 

__________________

close