Teisės ir pareigos

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

 • Teisė gauti informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas. Iš mokyklos tėvai turi gauti informaciją apie vaiko ugdymą: kaip jam sekasi mokytis, kokie įvertinimai, sunkumai, koks jo elgesys, ar jis nepraleidinėja pamokų.
 • Teisė parinkti vaikui (ar dalyvauti parenkant) ugdymo programą, formą, mokyklą.
 • Teisė į savivaldą. Mokinių tėvai gali burtis į įvairias asociacijas, sąjungas ar kitas organizacijas. Gali dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijoje, būti renkami į mokyklos tarybą.
 • Teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas.
 • Teisė į pirmąją klasę leisti šešiametį, jei jis yra pakankamai subrendęs mokyklai. Brandą nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • Pareiga rūpintis, kad vaikas mokytųsi, reguliariai lankytų mokyklą, nevėluotų į pamokas. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsdami turi informuoti mokyklą.
 • Pareiga vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo – tikybos arba etikos – programą.
 • Pareiga sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.
 • Pareiga 7 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 • Išimtis: jei savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba nustato, kad vaikui nuolat reikalinga kvalifikuotų specialistų pagalba ir tausojantis dienos režimas, septynmečio vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gali neleisti į mokyklą.
 • Pareiga bendradarbiauti su mokykla: mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. Tėvai turi dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.
 • Pareiga užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d.
 • Pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti vaiko elgesį.
 • Išauklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
close