Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Miškinienė (lina.miskiniene@antakalnio.lt)

Specialisto funkcijos:

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida
(mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
5. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos
dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
6. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir
apibendrinimas;
7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas
klasės auklėtojui (mokytojams) ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
8. Dalyvavimas mokyklos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandoje;
9. Informacijos visuomenės sveikatos centrui teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą
mokykloje;
10. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas.

 

 

close