An. Sau 25th, 2022

Komisijos darbo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos
direktoriaus 2021 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. V-11

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Vilniaus Antakalnio progimnaziją tvarką.
 2. Komisija savo veikloje vadovaujasi priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-17 sprendimu Nr. 1-874 ir šiuo Aprašu.
 3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.
 4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, ir jos darbo tvarką (toliau – Tvarka) įsakymu tvirtina mokyklos Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius.

KOMISIJOS FUNKCIJOS, POSĖDŽIAI

 1. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
 2. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkė, o jeigu Komisijos pirmininkės nėra – kitas Komisijos narys (pirmiausiai skiriamas mokyklos vadovas).
 3. Komisijos pirmininkė:

7.1. vadovauja komisijos darbui;

7.2. šaukia komisijos posėdžius;

7.4. paskirsto funkcijas komisijos nariams;

7.5. priima sprendimą dėl komisijos darbo;

7.6. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

7.7. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

7.8. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

7.9. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;

7.10. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

 1. Priėmimo komisija:

8.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

8.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

8.3. nustato nurodytų kriterijų vertę taškais.

8.4. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininkės balsas;

8.5. ne vėliau kaip per vieną darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro priimtų/nepriimtų mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje www.antakalnio.lt pagal priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką;

 1. Komisijos nariai neturi teisės pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, įgytos jiems dirbant Komisijoje.
 2. Komisijos posėdžiai vyks Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, 9 ar 49 kabinetuose arba nuotoliniu būdu.
 3. Prašymai mokykloje nagrinėjami dviem etapais:
 • Pirmasis etapas – birželio 1 d. iki birželio 30 d.

Komisijos posėdžių grafikas:

Pirmas posėdis vyks 2021-06-08, 10.00 val.

Antras posėdis vyks 2021-06-15, 10.00 val.

Trečias posėdis vyks 2021-06-22, 10.00 val.

Ketvirtas posėdis vyks 2021-06-29, 10.00 val.

 • Antrasis etapas – rugpjūčio mėnesį.

Pirmas posėdis vyks 2021-08-19, 10.00 val.

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMAS

 1. Klasės komplektuojamos laikantis Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus nustatyto klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus;
 2. Skirstant mokinius į klases, vadovaujamasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo.
 3. Mokinių į pirmąsias ir penktąsias klases komplektavimo kriterijai:

14.1. mokinių skaičiaus klasėse tolygumas koncentre;

14.2. berniukų ir mergaičių skaičiaus proporcingumas klasėje;

14.3. dorinio ugdymo (etika, tikyba) proporcingumas klasėje;

14.4. tolygus specialiųjų poreikių mokinių skaičius klasėse;

14.5. antrosios užsienio kalbos pasirinkimas penktose klasėse.

 1. Konkrečių klasių komplektavimas sudaromas ir skelbiamas iki 2021-08-25 dienos interneto svetainėje;
 2. Pradinio ugdymo mokytojos yra skiriamos klasių vadovėmis. Įprastai ketvirtų klasių pradinio ugdymo mokytojos skiriamos pirmų klasių vadovėmis, kitu atveju – skelbiamas konkursas dėl pradinio ugdymo mokytojo darbo. Penktų klasių vadovais skiriami mokytojai, kurie išleidžia aštuntas klases ir/ar mokytojai, kurie siūlosi būti klasių vadovais (prioritetas skiriamas tiems mokytojams, kurie per paskutinius ketverius metus neturi pagrįstų raštiškų tėvų nusiskundimų, yra pozityviai vertinami mokinių, dirba tik Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, yra baigę socialinio emocinio ugdymo programą). Jei norinčių yra nepakankamai, skiriami mokyklos vadovų siūlymu.

KOMISIJOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS 

 1. Komisijos posėdžiai gali būti įrašomi garsu bei protokoluojami komisijos sekretorės. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai ir priimti nutarimai.
 2. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, sekretorė.
 3. Prireikus, komisija nedelsiant įtraukia bei tariasi su Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriumi (jam nesant su jo pareigas einančiu asmeniu), ir/ar Bendrojo ugdymo skyriumi, bei galutinai priima sprendimą.
 4. Jei daromas garso įrašas, jis saugomas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pas komisijos sekretorę.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų asmenų sąrašus, patvirtintą Priėmimo komisijoje protokoliniu sprendimu.
 2. Komisijos nariai yra atskaitingi Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriui bei už savo darbą atsako teisės aktų nustatyta tvarką.
 3. Komisijos nariai griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
 4. Asmens duomenys gali saugomi ne ilgiau kaip trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nereikalingi.
 5. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Vilniaus Antakalnio progimnazijoje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_______________________