Komisijos darbo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus
2022 m. kovo  4 d. įsakymu Nr. V-8

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Vilniaus Antakalnio progimnaziją tvarką. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-02-02 sprendimu Nr. 1-1316 ir šiuo Aprašu. 

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS, POSĖDŽIAI

4. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. 

5. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas, o jeigu Komisijos pirmininko nėra – kitas Komisijos narys.

6. Komisijos pirmininkas: 

6.1. vadovauja komisijos darbui; 

6.2. šaukia komisijos posėdžius; 

6.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams; 

6.4. priima sprendimą dėl komisijos darbo; 

6.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo; 

6.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių; 

6.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą; 

6.8. pasirašo komisijos posėdžio protokolą; 

6.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą. 

7. Priėmimo komisija: 

7.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis; 

7.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

7.3. nustato nurodytų kriterijų vertę taškais. 

7.4. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas; 

7.5. ne vėliau kaip per vieną darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro priimtų/nepriimtų mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje www.antakalnio.lt pagal priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką;

8. Komisijos nariai neturi teisės pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, įgytos jiems dirbant Komisijoje. 

9. Komisijos posėdžiai vyks Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, kino kambaryje. 

10. Prašymai mokykloje nagrinėjami dviem etapais:

Pirmasis etapas – birželio 1 d. iki birželio 30 d.

Komisijos posėdžių grafikas: 

Pirmas posėdis vyks 2022-06-03, 8.30 val. 

Antras posėdis vyks 2022-06-07, 8.30 val.

Trečias posėdis vyks 2022-06-13, 12.00 val.

Ketvirtas posėdis vyks 2022-06-21, 8.30 val.

  • Antrasis etapas – rugpjūčio mėnesį.

Pirmas posėdis vyks 2022-08-22, 9.00 val.

III. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMAS

11. Klasės komplektuojamos laikantis Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus nustatyto klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus.

12. Skirstant mokinius į klases, vadovaujamasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principais.

13. Mokinių į pirmąsias ir penktąsias klases komplektavimo kriterijai:

13.1. mokinių skaičiaus klasėse tolygumas koncentre;

13.2. berniukų ir mergaičių skaičiaus proporcingumas klasėje;

13.3. dorinio ugdymo (etika, tikyba) proporcingumas klasėje;

13.4. tolygus specialiųjų poreikių mokinių skaičius klasėse;

13.5. antrosios užsienio kalbos pasirinkimas penktose klasėse.

14. Konkrečių klasių komplektavimas sudaromas ir skelbiamas iki 2022-08-25 dienos interneto svetainėje.

15. Pradinio ugdymo mokytojai yra skiriami klasių vadovais. Įprastai buvusieji ketvirtų klasių pradinio ugdymo mokytojai skiriami pirmųjų klasių vadovais, kitu atveju – skelbiamas konkursas dėl pradinio ugdymo mokytojo darbo. Penktų klasių vadovais skiriami mokytojai, kurie išleidžia aštuntas klases ir/ar mokytojai, kurie siūlosi būti klasių vadovais (prioritetas skiriamas tiems mokytojams, kurie per pastaruosius ketverius metus neturi pagrįstų raštiškų tėvų nusiskundimų, yra pozityviai vertinami mokinių, dirba tik Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, yra baigę socialinio emocinio ugdymo programą). Jei norinčių yra nepakankamai, skiriami mokyklos vadovų siūlymu.

IV. KOMISIJOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

16. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami komisijos sekretoriaus. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai ir priimti nutarimai.

17. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, sekretorius.

18. Prireikus komisija nedelsdama tariasi su Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriumi (jam nesant, su jo pareigas einančiu asmeniu), ir/ar Bendrojo ugdymo skyriumi, bei galutinai priima sprendimą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų asmenų sąrašus, patvirtintus Priėmimo komisijoje protokoliniu sprendimu.

20. Komisijos nariai yra atskaitingi Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriui bei už savo darbą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. Komisijos nariai  griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. 

22. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nereikalingi.

23. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Vilniaus Antakalnio progimnazijoje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

_______________________

close