Mokinių priėmimo komisija ir grafikas

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2022 m. kovo 4 d.  Nr. V-8
Vilnius

                Vadovaudamasis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 02 d. sprendimu Nr. 1-1316 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022-2023 mokslo metams“, 36.1. papunkčiu:  

  1. T v i r t i n u:

        1.1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudėtį:

                Gražina Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja (pradiniam) ugdymui (komisijos pirmininkė);

                Jūratė Vilkončienė,  gyventojų prašymų administratorė  (komisijos sekretorė);

                Jurgita Paravinskienė, direktoriaus pavaduotoja (pagrindiniam) ugdymui (gyventojų prašymų administratorė, informacijai internete skelbti);

                Jūratė Gadeikienė, etikos mokytoja, gyventojų prašymų administratorė  (komisijos narė); 

                Grita Rakauskaitė – logopedė (komisijos narė).

        1.2. Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos  darbo tvarkos aprašą (>>>).

        2. Į p a r e i g o j u  šio įsakymo 1 punkte patvirtintus komisijos narius susipažinti su Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 02 d. sprendimu Nr. 1-1316 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022-2023 mokslo metams“ ir šio įsakymo 1.2. punktu patvirtintu Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašu bei jais vadovautis, kylant viešų ir privačių interesų konfliktui, nusišalinti nuo komisijos darbo.

Direktorius Tomas Jankūnas


PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 

Prašymų teikimas e. sistemoje nuo 9:00 val.  Prašymų nagrinėjimas Priėmimo rezultatų paskelbimas
Mokyklos siunčia kvietimus e. sistemoje  

iki 16 val.

Mokyklos skelbia sąrašus interneto  svetainėje  Tėvai tvirtina kvietimus e. sistemoje nuo 18 val.
Vilniaus Žirmūnų gimnazija  Nuo kovo 1 d.  iki kovo 31 d. Balandžio 1 d. – gegužės 27 d.  (birželio 6 d.) Gegužės 27 d. 

Birželio 6 d. 

Gegužės 27 d. 

Birželio 6 d.

Gegužės 27 – 29 d.1ir birželio 1 – 5d. 

Birželio 6 – 9 d.

Birželio 10 d. 8:00 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Liepos 1 – 11 d.  Liepos 11 d. (į III gimn. klasę)  Liepos 11 d.  Liepos 11 – 14 d.
Vilniaus Mykolo Biržiškos  

gimnazija

Nuo kovo 1 d.  iki kovo 31 d. Balandžio 1 d. – gegužės 27 d.  (birželio 6 d.) Gegužės 27 d. 

Birželio 6 d. 

Gegužės 27 d. 

Birželio 6 d.

Gegužės 27 – 29 d.1ir birželio 1 – 5d. 

Birželio 6 – 9 d..

Birželio 10 d. 8:00 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Liepos 1 – 11 d.  Liepos 11 d. (į III gimn. klasę)  Liepos 11 d.  Liepos 11 – 14 d.
Vilniaus licėjus  Nuo kovo 1 d.  iki kovo 31 d. Balandžio 1 d. – gegužės 5 d. (birželio 6 d.) Gegužės 5 d. 

Birželio 6 d. (į atsilaisvinusias vietas)

Gegužės 5 d. 

Birželio 6 d.

Gegužės 5 – 29 d.1 ir birželio 1 – 5d. 

Birželio 6 – 9 d.

Birželio 10 d. 8:00 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Vilniaus licėjus 

Tarptautinio bakalaureato klasė

Nuo kovo 1 d.  iki kovo 31 d.  Balandžio 1 d. – rugpjūčio 26 d. Gegužės 13 d. 

Rugpjūčio 26 d.

Gegužės 13 d. 

Rugpjūčio 26 d.

Gegužės 13 – 18 d. 

Rugpjūčio 26 – 29 d.

Ugdymo įstaigos įgyvendinančios  specializuoto ugdymo krypties  programas ir savitos pedagoginės  sistemos elementus krypties  programas Nuo kovo 1 d.  iki kovo 31 d.2 Balandžio 1 d. – birželio 21 d. Gegužės 25 – 27 d. 

Birželio 6 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

Birželio 8 d. (į atsilaisvinusias vietas)

Gegužės 27 d. 

Birželio 6 d. 

Birželio 8 d.

Gegužės 27 – 29 d. 1ir birželio 1 – 5d. 

Birželio 6 – 7 d. 

Birželio 8 – 9 d.

Birželio 10 d. 16:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Birželio 13 d. 3(į atsilaisvinusias vietas)  Birželio 13 d.  Birželio 13 – 16 d. (iki 15 val.)
Birželio 16 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Birželio 21 d. Birželio 21 d. (į atsilaisvinusias vietas)  Birželio 21 – 26 d.
Birželio 27 d. 8 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Rugpjūčio 19 – 22 d.  Rugpjūčio 19 – 22 d. 3(į atsilaisvinusias vietas)  Rugpjūčio 22 d.  Rugpjūčio 22 – 24 d.
Rugpjūčio 24 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos (Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus  

„Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus  „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus  suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus  „Gijos“ jaunimo mokykla, Vilniaus Jono  Ivaškevičiaus jaunimo mokykla)

Nuo kovo 1 d.  iki  

rugpjūčio 31 d.4

Birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. Birželio 1 d. 

Birželio 15 d.  

Birželio 22 d. 

Rugpjūčio 19 d. 

Rugpjūčio 25 d. 

Rugpjūčio 30 d.

Birželio 1 d. 

Birželio 15 d. 

Birželio 22 d. 

Rugpjūčio 19 d. 

Rugpjūčio 25 d. 

Rugpjūčio 30 d.

Birželio 1 – 3 d. (iki 16 val.) 

Birželio 15 – 17 d. (iki 16 val.) 

Birželio 22 d. – liepos 1 d. 

Rugpjūčio 19 – 21 d. 

Rugpjūčio 25 – 26 d. 

Rugpjūčio 30 – 31 d.

1 Gauti kvietimai mokytis lieka galioti toliau 

2 Prašymų pateikimo laikas gali būti pratęsiamas, jeigu ugdymo įstaigoje liko laisvų vietų 

3 Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, jeigu ugdymo įstaigoje liko laisvų vietų 

4 Prašymus pateikti negalima tomis dienomis, kai ugdymo įstaigos turi priėmimo komisijų posėdžius ir tėvai tvirtina gautus kvietimus.

Prašymų pateikimas nuo 9:00 val.  Prašymų nagrinėjimas Priėmimo rezultatų paskelbimas
Mokyklos siunčia kvietimus e. sistemoje  

iki 16 val.

Mokyklos skelbia sąrašus interneto  svetainėje Tėvai tvirtina kvietimus e. sistemoje nuo 16:30 val.
Pagrindinis priėmimo etapas į  savivaldybės mokyklas 1 – 8 ir I – IV gimnazijos klases(išskyrus  konkursines, inžinerines, savitas,  suaugusiųjų ir jaunimo) Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Birželio 1 – 3 d. 

Birželio 7 d.

Birželio 1 – 3 d.  

Birželio 7 d. (į atsilaisvinusias vietas)

Birželio 3 d.  

Birželio 7 d.

Birželio 3 – 6 d.  

Birželio 7 – 9 d. 

Birželio 10 d. 8:00 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Koreguojami/  

pildomi prašymai  negavus  

pakvietimo  

Birželio 10 – 12 d.

Birželio 13 d.  Birželio 13 d. (į atsilaisvinusias vietas)  Birželio 13 d.  Birželio 13 – 16 d. (iki 15 val.)
Birželio 16 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Koreguojami/  

pildomi prašymai  negavus  

pakvietimo  

Birželio 17 – 20 d.

Birželio 21 d.  Birželio 21 d. (į atsilaisvinusias vietas)  Birželio 21 d.  Birželio 21 – 26 d.
Birželio 27 d. 8 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Koreguojami/  

pildomi prašymai  negavus  

pakvietimo  

Liepos 4 d.– 

Rugpjūčio 18 d.

Rugpjūčio 19 – 22 d.  Rugpjūčio 19 – 22 d. (į atsilaisvinusias vietas)  Rugpjūčio 22 d.  Rugpjūčio 22 – 24 d.
Rugpjūčio 24 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
close