Mokinių priėmimo komisija

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2021 m. kovo 25 d. Nr. V-11
Vilnius

         Vadovaudamasis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874, 36.1. punktu:

 1. T v i r t i n u:
  • Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudėtį:
   • Gražina Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja (pradiniam) ugdymui (komisijos pirmininkė);
   • Katažina Kazakevič, gyventojų prašymų administratorė  (komisijos sekretorė);
   • Jurgita Paravinskienė, direktoriaus pavaduotoja (pagrindiniam) ugdymui (gyventojų prašymų administratorė, informacijai internete skelbti);
   • Jūratė Gadeikienė, etikos mokytoja, gyventojų prašymų administratorė (komisijos narė);
   • Grita Rakauskaitė – logopedė (komisijos narė).
  • Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Į p a r e i g o j u  šio įsakymo 1 punkte patvirtintus komisijos narius susipažinti su Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874 ir šiuo įsakymu 1.2. punktu patvirtintu tvarkos aprašu bei jais vadovautis, esant viešiems ir privatiems interesams, nusišalinti nuo komisijos darbo.

Direktorius   Tomas   Jankūnas