An. Sau 25th, 2022

Mokinių priėmimo komisija

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2021 m. kovo 25 d. Nr. V-11
Vilnius

         Vadovaudamasis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874, 36.1. punktu:

 1. T v i r t i n u:
  • Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudėtį:
   • Gražina Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja (pradiniam) ugdymui (komisijos pirmininkė);
   • Katažina Kazakevič, gyventojų prašymų administratorė  (komisijos sekretorė);
   • Jurgita Paravinskienė, direktoriaus pavaduotoja (pagrindiniam) ugdymui (gyventojų prašymų administratorė, informacijai internete skelbti);
   • Jūratė Gadeikienė, etikos mokytoja, gyventojų prašymų administratorė (komisijos narė);
   • Grita Rakauskaitė – logopedė (komisijos narė).
  • Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Į p a r e i g o j u  šio įsakymo 1 punkte patvirtintus komisijos narius susipažinti su Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874 ir šiuo įsakymu 1.2. punktu patvirtintu tvarkos aprašu bei jais vadovautis, esant viešiems ir privatiems interesams, nusišalinti nuo komisijos darbo.

Direktorius   Tomas   Jankūnas