Komisijos darbo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos
direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. V-36

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Vilniaus Antakalnio progimnaziją tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 sprendimu Nr. 1-423 ir šiuo Aprašu.

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, ir jos darbo tvarką (toliau – Tvarka) įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS, POSĖDŽIAI

5. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

6. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas (-ė), o jeigu Komisijos pirmininko (-ės) nėra – komisijos pirmininko (-ės) pavaduotoja(s) ar kitas paskirtas Komisijos narys (-ė).

7. Komisijos pirmininkas (-ė):

7.1. vadovauja komisijos darbui;

7.2. administruoja asmenų prašymus;

7.3. šaukia komisijos posėdžius;

7.4. paskirsto funkcijas komisijos nariams;

7.5. priima sprendimą dėl komisijos darbo;

7.6. priima sprendimą dėl papildomos informacijos iš prašymo teikėjo pateikimo;

7.7. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

7.8. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

7.9. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;

7.10. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

8. Komisijos sekretorė:

8.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, protokolinių nutarimų projektus, kitą medžiagą);

8.2. skelbia informaciją ir mokinių sąrašus mokyklos internetinėje svetainėje http://www.antakalnio.lt;

8.3. sutvarkytą komisijos dokumentaciją atiduoda mokyklos archyvui. Asmens duomenys gali būti saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

9. Komisijos nariai:

9.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

9.2. sudaro norinčiųjų mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

9.3. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko (-ės) balsas;

9.4. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje http://www.antakalnio.lt;

9.5. paskirsto priimtuosius mokinius į klases;

10. Komisijos nariai neturi teisės pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, gautos jiems dirbant Komisijoje.

Komisijos posėdžiai vyksta Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, Antakalnio g. 33, 29 kabinete.

Komisijos posėdžių grafikas:

12.1. pirmas posėdis 2020 m. birželio 1 d. 13.00 val.;

12.2. antras posėdis 2020 m. birželio 8 d. 13.00 val.;

12.3. trečias posėdis 2020 m. birželio 16 d. 13.00 val.;

12.4. ketvirtas posėdis 2020 m. birželio 22 d. 13.00 val.;

12.5. penktas posėdis 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val.;

12.6. Komisijos darbo pabaiga 2020 m. rugpjūčio 31 d.

IV. KOMISIJOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

13. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai ir priimti nutarimai. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas (-ė), o jeigu Komisijos pirmininko (-ės) nėra – Komisijos pirmininko (-ės) pavaduotoja(s).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų asmenų sąrašus, sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus.

15. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Vilniaus Antakalnio progimnazijoje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka.

16. Aprašas su posėdžių grafiku, darbo vieta ir valanda skelbiami mokyklos interneto svetainėje.


________________________