Priėmimo tvarka

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO

2022 m. vasario 17 d.  Nr. 1-874
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Pavirtinti Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Patvirtinti šiuos pridedamus Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021−2022 mokslo metų aptarnavimo teritorijų žemėlapius:

  2.1. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

<…>

2.4. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

<…>

2.7. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

<…>

2.10. Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų mokyklų aptarnavimo teritorijų;

<…>

  1. Įpareigoti Inovacijų ir technologijų grupę:

3.1. įvertinus priėmimo mokytis aktualijas, tobulinti informacinę sistemą asmenų prašymams mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priimti;

3.2. paskelbti mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių interaktyvų variantą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.svietimas.vilnius.lt.

  1. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai yra atsakingi už 1 punktu patvirtinto aprašo įgyvendinimą.
  2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 1-423 „Dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020–2021 mokslo metams patvirtinimo“.
  3. Pavesti Bendrojo ugdymo skyriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.
Meras Remigijus Šimašius

Dokumento priedai:
  1. 1-874 – DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (2.1. punkto PRIEDAS)
  2. 1-874 – DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (2.4. punkto PRIEDAS)
  3. 1-874 – DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (2.7. punkto PRIEDAS)
  4. 1-874 – DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (2.10. punkto PRIEDAS)

Prisegti failai:

close