DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Finansai ir ūkis

Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir juo disponuoja  Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Progimnazijos lėšos:

1.       valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

2.       pajamos už teikiamas paslaugas;

3.       fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

4.       kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Progimnazija vykdo savarankišką finansinę ūkinę veiklą. Finansines operacijas vykdo Progimnazijos vyriausiasis buhalteris. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Finansinę apskaitą vykdo Biudžetinė įstaiga „Skaitlis“.

Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

Progimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savininkas. Progimnazijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Progimnazijos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Progimnazijos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

Progimnazija disponuoja valstybės ugdymo lėšomis, skirtomis ugdymo procesui užtikrinti, savivaldybės ugdymo aplinkos lėšomis, ugdymo aplinkai užtikrinti (komunaliniai mokesčiai, ūkio personalas ir pan.), tai pat parama ir 1.2 proc. GPM paramos lėšomis, patalpų nuomos lėšomis.

Ugdymo patalpų ir sporto aikštynų nuomos el. platforma >>>.

Jei norite skirti mums paramą >>>.

close