Pr. Rgs 20th, 2021

Visuotinė  veiksmo  savaitė  –    tai  pasaulinės  švietimo  kampanijos  (Global  Campaign  for  Education)  visuotinė  akcija,  aktyviai palaikoma UNESCO,  kuria siekiama didinti visuomenės informuotumą apie švietimo problemas visame  pasaulyje,  taip  pat  raginti  vyriausybes  tesėti  savo  pažadą  –  iki  2015  m.  visiems  suteikti  kokybišką švietimą.  Kasmet  prie  šios  akcijos  prisijungia  milijonai  viso  pasaulio mokinių,  mokytojų,  studentų,  dėstytojų, kitų aktyvistų. Visuotinės veiksmo savaitės veiklas Lietuvoje koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija.

2014 m. kampanijos problematika: 
Maždaug 1 milijardas pasaulio gyventojų, kas sudaro beveik 15  %  žmonijos populiacijos    gyvena su negalia. Į šį skaičių įeina 93 mln. vaikų.  1 iš 20-ties  jų yra iki 14 m. amžiaus ir turi pripažintą  specifinę arba kompleksinę negalią. 
Lietuvoje  kiekvienais  metais  negalia  naujai  nustatoma  maždaug  2000  vaikų.  Bendras  vaikų,  turinčių  raidos negalią, skaičius Lietuvoje viršija 90 000. Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, sudarė 11 – 15 proc. visų (apie 600 000) 2012 m. Lietuvoje gyvenusių vaikų.
Neįgaliųjų teisių konvencijos, kurią yra pasirašiusi ir Lietuva, 24 straipsnyje pažymima, kad „…Valstybės, šios Konvencijos  Šalys,  pripažįsta  neįgaliųjų  teisę  į  mokslą…“.  Taip  pat  konvencijoje  pabrėžiama,  kad  neįgaliems vaikams  būtina  sudaryti  galimybes  įgyti  integracinį,  kokybišką  išsilavinimą  lygiai  su  kitais  asmenimis  toje aplinkoje,  kuri  geriausiai  skatina  akademinį  ir  socialinį  vystymąsi,  o  teikiamos  veiksmingos  individualizuotos paramos priemonės būtų suderinamos su visiškos įtraukties tikslu, kas geriausiai pasiekiama  bendruomenėse, iš kurių neįgalieji kilę.
Remiantis  Specialiųjų  poreikių  asmenų  ugdymo(si)  formų  įvairovės  tyrimo  ataskaita,  socialinė  integracija  ir inkliuzija  pripažįstama  visiškai  integruoto  ugdymo  privalumu.  Apklausoje  dalyvavę  pedagogai  pritaria nuostatai,  kad  visiškos  integracijos  būdu  besimokantieji  mokosi  įvairioje,  skirtybes  toleruojančioje  aplinkoje.Mokydamiesi  kasdienėse  natūraliose  aplinkose,  mokiniai  įgyja  būtinų  socialinių  įgūdžių,  turi  galimybę 
priklausyti įvairių žmonių bendruomenei ir įgyti įvairiapusiškos patirties. 

Atsižvelgiant į kokybiško neįgaliųjų ugdymo iššūkius, 2014 metais pasirinkta Visuotinio veiksmo savaitės tema: 
„Švietimas ir negalia“.
Visuotinio veiksmo savaitės šūkis: 
„Lygios teisės! Lygios galimybės!“ ​

Siekiant  atkreipti  visuomenės  dėmesį,  su  kokiomis  problemomis  dalyvaudami  švietimo  sistemoje  susiduria vaikai su negalia ir jų tėvai, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras inicijuoja ir kviečia visas ugdymo įstaigas dalyvauti Visuotinės veiksmo savaitės renginiuose Lietuvoje: 
1.  Visuotinė socialinė akcija „Kiekvienas gali!“ (flashmob‘as“) (2014.05.05)
Akcijos tikslas – paskatinti vaikus ir jaunimą susimąstyti apie savo bendraamžius, turinčius negalią, ugdyti empatiją ir tarpusavio supratimą bei toleranciją.  Akcija vyks gegužės 5 dieną  15 val. Vilniaus prekybos i pramogų centre Panorama, Kauno prekybos ir laisvalaikio centre Mega, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose. Akcijos metu tą patį šokį kartu šoks Lietuvos šokėjų kolektyvai bei neįgalūs vaikai ir jaunimas. Šokį galima
išmokti, peržiūrėjus vaizdo filmuką http://www.youtube.com/watch?v=T4vtPBM-tOw&feature=youtu.be . 
Daugiau informacijos http://www.savaite.lvjc.lt/kategorijos/socialine-akcija-kiekvienas-gali/15
2.  Didysis tėvų susirinkimas. „Švietimas ir negalia – laimi visi!“ (2014.05.08/07)
Renginys  vykdomas  siekiant  supažindinti  Lietuvos  moksleivių  tėvus  su  visoje  Europoje  dominuojančio inkliuzinio  ugdymo  praktika  bei  pristatyti,  kokią  naudą  mokyklos  bendruomenei  suteikia  mokyklos pasirengimas  priimti  visus  besimokančius,  nepaisant  jokių  individualių  ypatybių,  kliūčių  ar  sunkumų,  ir užtikrinti  kiekvieno  vaiko  kokybišką  ugdymąsi,  kuris  vyks  2014  m.  gegužės  8  dieną  15  val.  Klaipėdos 
pedagogų švietimo ir kultūros centre  (  H. Manto 77, Klaipėda).  Taip pat numatomi susirinkimas  Kauno miesto  savivaldybėje.  Daugiau  informacijos  http://www.savaite.lvjc.lt/kategorijos/didysis-tevususirinkimas/15
3.  Švietimo sistemos dalyvių forumas „Kai laimi visi“ (2014.05.06)
Forumo  tikslas  –  pristatyti suinteresuotiems asmenims ŠMM rengiamą  „Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo  ugdymo  plėtotės  programą“,  paskatinti  mokyklos  bendruomenės  narius  domėtis  neįgaliųjų integracija į mokyklos veiklą, skatinti diskutuoti apie neįgaliųjų integracijos į bendrojo ugdymo mokyklas galimybes ir kylančias problemas.  Diskusijoje dalyvaus ŠMM atstovai, neįgaliųjų interesus atstovaujančios organizacijos,  mokyklų  vadovai,  kiti  suinteresuoti  asmenys.  Diskusija  vyks  LR  Švietimo  ir  mokslo ministerijos  Kolegijų  salėje.  Diskusiją  organizuoja  LVJC,  VšĮ  Vilniaus  „Versmės"  katalikiškoji  gimnazija, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos savivaldybių asociacija. 
Diskusijos  pradžia  10.00  val.  Programą  skelbsime  netrukus.  Daugiau  informacijos: http://www.savaite.lvjc.lt/kategorijos/forumas-kai-laimi-visi/15
4.  Visuotinė pamoka „Pažink negalią“ (2014m. gegužės 5-9 d.)
Šios  akcijos  tikslas  –  supažindinti  švietimo  sistemos  dalyvius  su  pažeidžiama  visuomenės  grupe,  ugdyti pagarbą  žmogaus  teisėms.  Tinklapyje  www.savaite.lvjc.lt  Visuotinės  veiksmo  savaitės  2014  aplinkoje galite rasti  pamokų planų pavyzdžių, padėsiančių  mokytojams pravesti pamoką, skirtą neįgaliųjų poreikių pažinimui, tolerancijos neįgaliesiems ugdymui.
5.  Ugdymo įstaigų iniciatyvos (2014m. gegužės 4-10 d.)
Kaip ir kiekvienais metais kviečiame mokyklas organizuoti savo iniciatyvas,  keičiančias  požiūrį į neįgaliųjų integruotą  ugdymą,  didinančias  vaikų  tarpusavio  supratimą,  skatinančias  socialinį  solidarumą  mokyklų bendruomenėse.  Apie  savo  organizuotas  akcijas  skelbkite 
http://www.savaite.lvjc.lt/kategorijos/ugdymo-istaigu-iniciatyvos/15  (paspaudus  nuorodą  „Dalyvauti konkurse“).  Geriausiai  tikslą  atitinkančių  iniciatyvų  organizatoriai  bus  apdovanoti  Visuotinės  veiksmo savaitės prizais.
 

Daugiau informacijos: www.savaite.lvjc.lt
Jolanta Markevičienė, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
tel. 8 (5) 2725319, el. p. jolanta@lvjc.lt ​

Prisegti failai: