Kasmet mokyklų vadovų veiklos vertinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos  Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir  savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,  ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nuostatų redakcija (toliau – Nuostatai).

Mokyklos vadovas iki 2023 m. sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos  ataskaitą, paskelbti viešai ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei  bei įstaigos tarybai.  

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (ne  vėliau kaip iki sausio 30 d.) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai, kuri per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo,  įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priima  sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.  Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, Ataskaitą, dalyvaujant mokyklos vadovui, svarsto ir įvertina – savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo.

Užpildytą vadovo metinės veiklos vertinimo ataskaitos formą (pridedama) su  įstaigos tarybos įvertinimu direktorius turi pateikti per elektroninę dokumentų registracijos sistemą  Bendrojo ugdymo skyriui  vėliau kaip iki 2023 m. vasario 10 d. 

Nuostatų 9 punkte nustatyta, kad vadovui einamiesiems metams formuluojamos ne daugiau  kaip 5 užduotys. Iš jų, ne mažiau kaip viena vadovo užduotis turi būti siejama su švietimo įstaigos  veiklos kokybės pokyčiais (pvz., mokinių pasiekimais; paslaugas gavusiais ir pozityvų pokytį  patyrusiais švietimo pagalbos įstaigos klientais; vaikų pažangos vertinimu, lankomumu ir pan.); ne  mažiau kaip viena užduotis – su įstaigos veiklos efektyvumu (pvz., kai tikslingos investicijos  (asmenų pastangos, laikas, lėšos ar pan.), kuria pridedamąją vertę ar gerina rezultatus).  Neformuluojamos užduotys, orientuotos į ūkinės veiklos gerinimą, finansinių išteklių paiešką (taupymą) ar pan., kadangi išteklių valdymas vertinamas kaip gebėjimas atlikti pareigybės  aprašyme nustatytas funkcijas.  

Kviečiame Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenę svarstyti direktoriaus Tomo Jankūno veiklos ataskaitą bei metų veiklos užduotis (skelbiama Google Docs formatu) ir savo siūlymus teikti Progimnazijos tarybai el. paštu (jurate.gadeikiene@antakalnio.lt) iki 2023 m. sausio 30 d. (imtinai). 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

close