An. Lie 5th, 2022

2022 m. sausio mėnesį Vilniaus Antakalnio progimnazijos socialinė pedagogė Edita Sinkevič ir psichologė Natalja Kulakovskaja bendradarbiaudamos su direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pagalba ugdymui) Neringa Čiukšiene atliko pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimą. Yra itin svarbu suprasti, kaip mokiniams sekasi mokykloje naujame mokymosi etape. Įdomu, kaip savo vaikų adaptaciją vertina jų tėveliai: ką pastebėjo, kaip vaikui sekasi mokykloje. Tyrimo metu ir mokiniai, ir jų tėveliai užpildė anonimines elektronines anketines apklausas.

Tyrime dalyvavo 106 (iš 117)  pirmų klasių mokiniai iš visų pirmųjų klasių: 42% berniukų ir 58% mergaičių. Didžiajai daliai mokinių patinka eiti į mokyklą (65%), mokytis (72%) ir patinka pati mokykla (70%).

Mokiniai klasėje jaučiasi laimingi ir tai liudija 74% atsakiusių mokinių. Tyrimo rezultatai parodė, kad 96% pirmų klasių mokinių turi draugų savo klasėje, o 75% mokinių draugauja ir su kitų klasių mokiniais.

56% apklaustųjų mokinių teigė, kad bendraklasiai ar kiti mūsų mokyklos mokiniai nevadina jų negražiais žodžiais,  74% mokinių nurodė, kad jų neskriaudžia kiti mokiniai. Vis dėlto 46% mokinių nurodė, kad pasitaiko atvejų, kai juos negražiais žodžiais vadina bendraklasiai ir 26% mokinių nurodė, kad juos skriaudžia kitų klasių mokiniai.

Nuostabus rezultatas: net 90% mokinių nurodė, kad juos dažnai pagiria tėveliai. Susirūpinimą kelia tai, kad yra dalis mokinių, teigiančių, jog beveik neaptaria su tėveliais savo gyvenimo mokykloje: 56% mokinių teigė, kad jie dažnai pasakoja savo tėvams, kaip jaučiasi mokykloje, 32% tik kartais pasako tėvams, likę 12% niekada nepasakoja.

Paklausus, kurie mokomieji dalykai geriausiai ir sunkiausiai sekasi mokykloje, pastebimas maždaug tolygus pasiskirstymas. Visgi kiekvienas vaikas yra individualus ir jo gebėjimai mokymosi procese yra skirtingi. Pastebėta, kad geriausiai mokiniams sekasi rašyti, skaityti ir piešti. Tai iliustruoja žemiau pateikti procentinės išraiškos.

Geriausiai sekasi:

 1. Rašyti (22%),
 2. Skaityti (18%),
 3. Piešti (16%),
 4. Skaičiuoti (15%),
 5. Sportuoti (14%),
 6. Dainuoti (11%).

Sunkiausiai sekasi:

 1. Dainuoti (18%),
 2. Skaičiuoti (17%),
 3. Sportuoti (16%),
 4. Piešti (15%),
 5. Rašyti ir skaityti (14%).

Mokyklos švietimo pagalbos specialistų rekomendacijos mokinių tėvams:

 • kalbėkite su savo vaiku ir sukurkite jam supratimą, kad vaikas tik pradėjo mokytis, o tai reiškia, kad kiekvienas turi teisę klysti, taisyti savo klaidas ir mokytis iš jų;
 • aktyviau kalbėkitės ir domėkitės, kaip vaikui sekėsi mokykloje, teiraukitės, kokius jausmus jis išgyvena patyręs sėkmę arba nesėkmę pamokoje ir bendraudamas su kitais mokiniais, klasės vadove;
 • palaikykite ir padrąsinkite vaiką sunkiuose gyvenimo etapuose. Leiskite jam iškalbėti patiriamus jausmus (pyktį, džiaugsmą, nerimą, susirūpinimą ir kt.);
 • palaikykite klasės mokytoją ir diskutuokite su vaiku, kaip dera elgtis, kai kas nors išvadina negražiais žodžiais ar skriaudžia. Į ką ir kur galima kreiptis pagalbos, nurodant ne tik save, kaip tėvus, bet ir klasės vadovę, pagalbos mokiniui specialistus (socialinius pedagogus, psichologus ir kt.) ar kitus suaugusius žmones, kuriuos vaikas pažįsta ir jais pasitiki;
 • palaikykite klasės mokytojo ir mokinių sukurtas taisykles ir namie, tai padės jūsų vaikui susikurti vieningą tinkamo elgesio sistemą;
 • kartu su vaiku sudarykite vizualinę dienotvarkę, kurioje jis/ji  matytų ir žinotų, kada ir ką veikia. Tokiu būdu ugdysite vaiko savarankiškumą, tai padeda  mažinti nerimo ir streso lygį. Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl dienotvarkės sudarymo, galite kreiptis į mokyklos socialinę pedagogę Editą Sinkevič ar psichologę Natalją Kulakovskają. Kontaktus rasite čia: https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/kontaktai ;
 • ,,Tamo’’ dienyne sekite visą informaciją ne tik vaiko, bet ir savo, kaip tėvų, skiltyje. Jeigu pametėte prisijungimą prie ,,Tamo’’ dienyno, kreipkitės į ,,Tamo’’ dienyno valdymo specialistą Adomą Vasiliauską, tel. nr. 8 659 00 517, el. paštas: ukis@antakalnio.lt  / dienynas@antakalnio.lt .

Mokyklos švietimo pagalbos specialistų rekomendacijos pirmų klasių mokytojams:

 • klasių valandėlių metu nuolat atnaujinkite mokinių žinias ir įgūdžius, kaip reaguoti (atsakyti) į netinkamą elgesį (fizinį smurtą, nemalonius žodžius, patyčias) bei kur ir kokios pagalbos gali gauti mokinys;
 • kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna klasės mokinių ugdymosi procesą pamokos metu – taikykite ugdymo aplinkos keitimo strategiją;
 • bendradarbiaukite su mokyklos švietimo pagalbos specialistais prevencijos klausimais, sprendžiant konfliktines situacijas, patyčias. Pastebėkite galimus vaiko teisių pažeidimus, mokinio mokymosi ir elgesio sunkumus ir aptarkite tai su specialistais;
 • siekite mokinių tėvų aktyvaus dalyvavimo ir bendradarbiavimo vaiko ugdyme;
 • ugdykite mokinių supratimą, kad kiekvienas turi teisę klysti, taisyti savo klaidas ir mokytis iš jų.