Vadovaudamasis Vilniaus Antakalnio progimnazijos kolektyvinės darbo 2018 m. gruodžio 27  d. sutartimi Nr. SR-49 ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d.  įsakymu Nr. V-114 skelbiame bei kviečiame pateikti siūlymus atnaujinamoms Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemai ir naujai parengtas Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje aprašo dokumentų projektams.

Aprašai atnaujinami pasikeitus įstaigos valdymo struktūrai, taip pat pasikeitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymui (pakeitimai pabraukti geltona spalva).

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje  aprašu siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio reikalavimų įgyvendinimą.

Jūsų siūlymų dokumentams prašome pateikti raštu ar komentarais iki 2021 m. gruodžio 1 d.  (imtinai). Anoniminiai siūlymai nebus nagrinėjami.

Dokumentų projektai:

  1. Darbo tvarkos taisyklės, el. dokumentas (pdf formatu) – 64 lapai
  2. Darbo apmokėjimo sistema, el. dokumentas (pdf formatu) – 10 lapų
  3. Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo aprašas, el. dokumentas (pdf formatu) 6 lapai.

Direktorius Tomas Jankūnas

Prisegti failai:

close