An. Geg 24th, 2022

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019-09-11 d. sprendimu Nr. 1-224 patvirtintu „MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠU“ (toliau – Tvarkos aprašas), mokinių tėvai dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (ne Vilniaus mieste gyvenantiems mokiniams) turi kreiptis į Vilniaus Antakalnio progimnazijos raštinę iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 10 d. Įvertinus tėvų prašymų pagrįstumą, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Vilniaus Antakalnio progimnazija turi pateikti Švietimo aplinkos skyriui (toliau – Skyrius) elektroniniu būdu užpildytas suvestines pagal Tvarkos aprašo atitinkamus priedus.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a3c2342d98211e9a85be81119c7a8fa?jfwid=-pdh4ouh0e

P.s.: Prašymus kartu su pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą į Vilniaus Antakalnio progimnazijos raštinę perduokite per mokinį arba Vilniaus Antakalnio progimnazijos budintį (prašymo forma prisegama).