DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Ugdymo organizavimas

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas 

 •  pradinio ugdymo programa – 175 d. ir baigiama 2024 m. birželio 11 d.;
 •  pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d. ir baigiama 2024 m. birželio 26 d.;

Atostogos ugdymo procese

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Vasaros atostogos:

1-4 klasėms

5-8 klasėms

2024 m. birželio 12 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.2024 m. birželio 27 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas. Sprendimas dėl perkėlimo įteisinimas Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus įsakymu, pasitarus su Progimnazijos tarybos atstovais ir skelbiamas interneto svetainėje.

Ugdymas   organizuojamas pusmečiais

I pusmetis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  iki 2024 m. sausio 31 d. (1-8 klasėms);

II pusmetis nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. birželio 11 (1-4 klasėms) ir iki 2024 m. birželio 26 (5-8 klasėms). 

Pamokos trukmė

1 klasėje – 35 min., 2-8 klasėse – 45 min. Jei Progimnazijos taryba priims sprendimą ir  pasirinks ne pamokas, o kitokias mokymo ar ugdymo proceso organizavimo formas, bendro laiko dalyko programai įgyvendinti trukmė  bus ne trumpesnė nei minimalus pamokų skaičius per mokslo metus ar per dvejus mokslo metus.   Pamokų bei pertraukų laikas:

1 klasė  2-8 klasės
0 pamoka 8:00-08:30 7:50-8:25
1 pamoka 8:30-9:05 8:30-9:15
2 pamoka 9:25-10:00 9:25-10:10
3 pamoka 10:20-10:55 10:20-11:05 (ilg.p. 25 min.)
4 pamoka 11:30-12:05 11:30-12:15 (ilg.p. 30 min.)
5 pamoka 12:45-13:20 12:45-13:30
6 pamoka 13:40-14:10 13:40-14:25
7 pamoka   14:35-15:20
8 pamoka   15:30-16:15
 1. Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje nuo rugsėjo 1 d. Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis.  Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas, laikydamasis pamokų bei pertraukų laiko grafiko.  
 2.  Nulinė pamoka skiriama ugdymo dalyko konsultacijoms ir nuo 08:00 val. yra skiriama VDM 1-4 klasių mokiniams, kurie į mokyklą atvyksta anksčiau. Nulinė pamoka gali būti nuo 20 iki 45 min. trukmės.  
 3.  Konsultacijos ir neformalusis ugdymas, su mokyklos vadovu žinia, gali vykti nuotoliniu ir/ar hibridiniu būdais.  
 4.  Ugdymas gali būti intensyvinimas, kai pasirinktą dieną organizuojamos visos dienos išvykos ar pusė dienos vyksta išvyka, o kitą dienos pusę organizuojamas aptarimas ir pan. Tos dienos pamokos du kartus fiksuojamos el. dienyne ir tokiu būdu mažinamas bendras ugdymo dienų skaičius. 
 5.  Visos pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, konsultacijos, ugdymo pagalba iki rugsėjo 10 d. suplanuojamos „Google“ kalendoriuje pagal klasių koncentrus iki mokslo metų pabaigos, kad esant reikalui būtų galima pereiti prie nuotolinio ugdymo.
 6.  Tvarkaraštis gali kisti ir būti tikslinamas rugsėjo mėnesį ar po I-ojo pusmečio – vasario mėnesį.
 7.  Mokslo metų eigoje dėl mokytojų ligos ar atostogų bei kitų priežasčių galimi pamokų tvarkaraščio pakeitimai, kurie yra skelbiami  progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje.
 8.  Progimnazijos tarybos ar progimnazijos vadovybės sprendimu (dėl atmintinų ar šventinių dienų, nenumatytų atvejų ir pan.) pamokos bei VDM veikla gali būti trumpinamos. VDM grupės gali būti jungiamos. 
 9.  Neformaliojo vaikų švietimo programos: stovyklos, ugdymo veiklos gali būti vykdomos mokinių atostogų metu. Apie tokius užsiėmimus šių programų vykdytojai mokinius ir jų tėvus informuoja el. dienyno pagalba, privatūs teikėjai el. paštu. Pedagogas, norėdamas vykdyti veiklą mokinių atostogų metu, informuoja el. paštu rastine@antakalnio.lt mokyklos vadovus ir planuoja užsiėmimus Progimnazijos neformaliojo ugdymo užsiėmimai el. kalendoriuje.
 10. Mokslo metų eigoje dėl mokytojų ligos ar atostogų bei kitų priežasčių galimi pamokų tvarkaraščio pakeitimai, kurie yra skelbiami  progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje.
 11. Progimnazijos tarybos ar progimnazijos vadovybės sprendimu (dėl atmintinų ar šventinių dienų, nenumatytų atvejų ir pan.) pamokos bei VDM veikla gali būti trumpinamos. 

Ištrauka iš Progimnazijos ugdymo plano.

close