Darbo krūvis
Užtikrinamas etatas nuostabioje trečiokų mokinių klasėje!
Darbo užmokestis
Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis:  1300,00 EUR
Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio intervalas – nuo:  1241,00 EUR
Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio intervalas – iki: 1547,00 EUR
Mokėjimo terminai: nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis priklauso pagal stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Teisės aktas –

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd/KcOaNlglOl

Darbo sutartis
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2021-05-10
Konkurso data: 2021-05-07
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai:
Gyvenimo aprašymas ir gali būti motyvuotas laiškas, rekomendacijos ir kiti dokumentai.
Konkurso dokumentus pateikti iki: 2021-05-07
Darbo laikas
Pamainingumas: Viena pamaina
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia – pabaiga: 7:45 – 15:00 val.
Trukmė: 6 val.
Per savaitę: 36 val.
Komentaras: Pagal pamokų tvarkaraštį. Šiuo metu dirbama nuotoliniu būdu.
Papildoma informacija
Darbdavio įsipareigojimai: maitinimas
Komandiruotės: nenumatomos
Rizikos sveikatai veiksniai: Triukšmas, Psichologija (psichologiniai veiksniai)
Darbo vietos adresas
Darbo vietos adresas: Vilniaus miesto sav., Vilnius, Antakalnio g. 33, LT-10312
Darbdavio kontaktai
Kontaktinis asmuo: Tomas Jankūnas
Kontakto tipas: Darbo
Mobilus telefonas: +37065900712
El. paštas: rastine@antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt
Pageidavimus pateikti: El. paštu
Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas (arba nuoroda interneto tinklapio, kur patalpintas pareigybės aprašymas) : Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
1. ugdo mokinius pagal pradinio ugdymo bendrąsias programas ir mokyklos ugdymo planuose numatytas valandas joms įgyvendinti;
2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir mokyklos vadovus, bendradarbiauja su kitais mokyklos pedagoginiais darbuotojais, analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą, tobulina profesines kompetencijas;
3. dalyvauja vertinant mokyklos mokinių pasiekimus, rengia mokinius konkursams ir olimpiadoms; rūpinasi mokinių saugumu; dalyvauja mokyklos organizuojamuose susitikimuose, posėdžiuose, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ar joms vadovauja, vykdo kitas mokinių ugdomąsias veiklas už mokyklos ribų;
4. mokytojas, vadovaujantis klasei: planuoja, organizuoja klasės ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais mokyklos pedagoginiais darbuotojais, sprendžiant mokinių ugdymo(si) sunkumus, tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinio tėvus (globėjus), mokyklos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių, rūpinasi mokinių saugumu.
Leidžiama dirbti darbuotojui tik iš anksto pasitikrinus sveikatą, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, taip pat ne esančiam teistam už nusikaltimus prieš vaikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Mokytojas privalo laikytis progimnazijoje nustatytų saugos ir sveikatos instrukcijų, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti privalomuose mokymuose (pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir pan.) bei turėti galiojančius pažymėjimus.
Mokytojas privalo turėti asmeninį įsipareigojimą tinkamai reaguoti į patyčias ir smurtą.

Darbo skelbimas >>>.

Prisegti failai:

close