Pr. Rgs 20th, 2021
 Jei būsim atrinkti projekte dalyvauti galės 2, 3 ir 5 visų mūsų klasių mokiniai ir šiose klasėse matematiką mokantys mokytojai.  Projektas skirtas klasės mokinių matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojant dirbtinio intelekto technologiją.
Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Projekto pradžia – 2021 metų sausio 15 diena.

Šiuolaikinės skaitmeninės matematikos mokymo ir mokymosi aplinkos, su dirbtinio intelekto elementais, padeda mokytojams efektyviau ir greičiau priimti ugdymo individualizavimo sprendimus. Tikslingai stebint mokinių pasiekimus ir parenkant užduotis, gerinami mokinių pasiekimai, numatomi mokymo(si) tikslai kiekvienam mokiniui, sėkmingiau pritaikomos užduotys specialiųjų poreikių vaikams. Mokytojams –trumpėja pasiruošimo matematikos pamokoms laikas. Vienas iš pagrindinių mokyklos įsipareigojimų – sudaryti sąlygas sistemingai (t.y. bent kartą per savaitę) naudotis matematikos mokymo platforma (nuo 60 min. iki 90 min. per savaitę) kiekvienam mokiniui dalyvaujančiam projekte!

Eduten Playground turi visas gerąsias šiuolaikinės skaitmeninės matematikos mokymo ir mokymosi aplinkos savybes.

 

Ši plaforma: 

apima iki 85 proc. Lietuvos 1-8 klasių matematikos ugdymo turinio. 

 

Užduotys 

lietuvių kalba; − gerai parengta ir išbandyta, Suomijoje naudojama jau 8 metus;

naudojama daugiau nei 40 šalių mokyklose;

− turi daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos;

− tinka mokinių darbui mokykloje ir namuose.

 

Ypatingai tinkama savarankiškai dirbant nuotoliniu būdu;

 − labai palengvina matematikos mokytojo darbą ir sutrumpina pasiruošimo pamokoms laiką; 

− naudoja dirbtinio intelekto metodus mokinių mokymosi sunkumų diagnostikai; 

− padeda mokytojui efektyviau dirbti ir tobulinti profesines kompetencijas; 

− moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais; 

− turi labai gerą mokymosi duomenų analitiką, pritaikytą mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pasiekimų ir pažangos stebėsenai; 

− vykdo automatinį mokinių diferencijavimą, remiantis mokinių pažangos duomenimis; 

− suteikia galimybes individualizuoti vertinimo skales klasei ar konkrečiam mokiniui; 

− naudojant dirbtinio intelekto technologiją parengia mokinių mokymosi analitiką mokinio, pamokos, klasės, mokyklos lygiu; 

− sudaro galimybę apie vaiko sėkmes elektroniniu paštu informuoti tėvus. 

 

Mokyklos ir mokytojai, naudojantys Eduten Playground matematikos mokymo(si) platformą ugdymo procese gaus: 

− išsamų matematikos mokymosi Eduten platformos naudojimo vadovą;

− ne mažiau kaip 10 mokymų, susijusių su Eduten aplinkos taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika;

− mokytojai bus pakviesti į moderuojamą uždarą grupę Eduten Facebook paskyroje;

− konsultacijas telefonu ir elektroniniu paštu įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymosi platformos Eduten naudojimu;

− bus sudarytos sąlygos konsultuotis dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais Eduten platformoje.

 

Tikimės, kad  bus galimybė pagerinti mokinių matematikos žinias

Direktorius Tomas Jankūnas

Prisegti failai: