PATVIRTINTA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-62

DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO, NEFORMALIOJO UGDYMO  ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pradinio, pagrindinio, Neformaliojo ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas Vilniaus Antakalnio progimnazijoje  (toliau – Aprašas) reglamentuoja ugdymo organizavimo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarką.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijų,  Vilniaus miesto savivaldybės norminiais teisės aktais bei rekomendacijomis.
 3. Aprašas skelbiamas mokyklų bendruomenių nariams (mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims) interneto svetainėje www.antakalnio.lt.

MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS

 1. Progimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, kiti interesantai (registruoti) bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes).  Kaukių gali nedėvėti negalią turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiuo atveju gali būti pasirenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės). Darbuotojai saugos priemones (kaukes ar, jei reikia, pirštines ir pan.) gali gauti pas Mokyklos budintįjį, apsauginius veido skydelius išduoda direktoriaus pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui.
 2. Pamokų metu mokiniai laikytis atstumo reikalavimo neprivalo. Jeigu mokytojas pamokos metu neišlaiko 2 metrų atstumo iki mokinių –  turi dėvėti kaukę. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu, esant šiandieninei epidemiologinei situacijai, nėra taikomas, tačiau, jis gali dėvėti asmeninę kaukę savo nuožiūra (už kaukės turėjimą yra atsakingi tėvai, globėjai, rūpintojai). Bendrose patalpose, kur nesilaikoma saugaus atstumo, asmeninių veido apsaugos priemonių dėvėjimas yra privalomas. 
 3. Progimnazijoje kiekvienas darbuotojas užtikrina mokinių, darbuotojų bei kitų interesantų sveikatos būklės stebėjimą. Atvykus (prie įėjimo, dalyvaujant sveikatos priežiūros specialistui ar kuriam kitam ugdymo vadovui ir / ar pagalbos specialistui) sudaromos sąlygos pasimatuoti kūno temperatūrą bekontakčiu termometru. Ugdymo aplinkos aprūpinimo padalinio darbuotojai temperatūrą pasimatuoti gali pas budėtoją, pedagogai – pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ar mokytojų kambaryje, o mokiniai – pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ar kitą pagalbos specialistą. Mokyklos lankytojai ir svečiai temperatūrą matuojasi pas budėtoją.
 4. Bekontakčiai termometrai yra naudojami pagal pateiktą prietaiso instrukciją (išlaikant matavimo lauke ir patalpoje temperatūros reikalavimus, atstumą tarp termometro ir kūno ir kt.).
 5. Pašalinių asmenų patekimas į progimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia būtinas ugdymo proceso organizavimui būtinas paslaugas, yra draudžiamas. Išimtinais atvejais, mokinių adaptacijos tikslu, galima lankytis tik pirmojo aukšto fojė, prieš tai suderinus su pradinio ugdymo padalinio vadovu (suaugusieji privalo laikytis tų pačių saugumo reikalavimų, kaip ir visi kiti asmenys). 
 6. Į ugdymo įstaigos vidų gali patekti darbuotojai, paslaugas mokyklai teikiantys kiti darbuotojai, mokiniai ir iš anksto užsiregistravę bei patvirtinimą apie savo priėmimą gavę asmenys. Rekomenduojame susitikimus rengti el. būdu per „Google meet“ (https://meet.google.com/) el. programą. Jei neįmanoma susitikti el. būdu, registracija į susitikimą progimnazijoje (Antakalnio g. 33 ar 29) vykdoma internetu http://tiny.cc/svecias  arba tel. nr. 8 659 00 612 (raštinė). Svečius / lankytojus mokykloje prie budėtojo posto pasitinka pats juos pakvietęs ar pasitikti paskirtas asmuo, kuris po susitikimo juos ir  išlydi.
 7. Jeigu ugdymo įstaigoje  teikiamos trečiųjų šalių paslaugos (neformaliojo švietimo užsiėmimai ir pan.)   už  šiose veiklose dalyvaujančių asmenų saugumą atsakingas paslaugos teikėjas. Budintis darbuotojas (sargas ar apsaugos darbuotojas) kontroliuoja neformaliojo švietimo užsiėmimuose dalyvaujančių išorinių asmenų skaičių, registruoja bei fiksuoja, kaip už užsiėmimą atsakingas išorinis asmuo laikėsi saugumo reikalavimų ir / ar paliko patalpas, kuriomis naudojosi, tvarkingas (detali ataskaita užrašoma „Dalyvių registracijos“ lape). Budintis progimnazijos darbuotojas leidžia mokiniams dalyvauti užsiėmimuose tik sulaukęs už renginį atsakingo asmens- organizatoriaus atvykimo. Po užsiėmimo paskutinysis patalpas palieka atsakingas asmuo-organizatorius;  jis užtikrina, kad nepaliekama daiktų, patalpos bei turtas yra tvarkingi bei saugūs (apie pastebėtus neatitikimus informuoja budėtoją / apsaugos darbuotoją / sargą). Keičiantis budinčiam darbuotojui (-jams), pamainą perimantysis yra informuojamas apie mokykloje esančius asmenis, perduodama pareiga fiksuoti informaciją. Prireikus konsultuojamasi su direktoriaus pavaduotoju ugdymo aplinkos aprūpinimui ir / ar mokyklos direktoriumi jų tel. nr. ( 8 659 00 517,  8 659 00 712).
 8. Šeštadieniais vienoje erdvėje gali vykti tik vienas tos pačios suaugusiųjų bei mokinių sudėties renginys, ne ilgiau nei iki 18 val., o sekmadieniais mokykloje iš viso draudžiama lankytis, kadangi tą dieną nėra užtikrinamas patalpų valymas bei dezinfekavimas. Patalpos valomos bei dezinfekuojamos pirmadieniais, likus bent 30 minučių iki pamokų pradžios.
 9. Progimnazijoje draudžiama lankytis tiek asmenims, kuriems privaloma izoliacija, tiek kartu su jais gyvenantiems asmenims per visą jų izoliavimosi laikotarpį. 
 10. Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriem yra pasireiškęs karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų bei kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 11. Progimnazijoje prie įėjimų iš Antakalnio ir Smėlio gatvės pagrindinių durų yra pateikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei darbuotojams:
  1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
  2. apie reikalavimą dėvėti kaukes;
  3. apie draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 12. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir / ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas Visuomenės sveikatos priežiūros kabinete, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 
 13. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir / ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti švietimo įstaigos patalpas, informuoti vieną iš mokyklos vadovų ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 
 14. Progimnazijos darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami informuoti klasės vadovą ir / ar vieną iš mokyklos vadovą ar raštinės darbuotoją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą. Gavęs šią informaciją direktorius ar jį pavaduojantis asmuo privalo apie tai nedelsdamas informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį su užsikrėtusiuoju turėjusius asmenis ir taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat  priimti sprendimą dėl klasių / grupių / srautų  nuotolinio mokymo(si).
 15. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija,  ugdymo procese dalyvauja  nuotoliniu būdu (jei yra tokia galimybė). 
 16. Mokiniai tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, privalo vengti.
 17. 1-4 klasių mokiniai drabužius laiko savo klasėse. Jie čia taip pat gali persiauti avalynę. Draudžiama palikti sporto aprangą: fizinio ugdymo pamokos dieną klasėje ji gali būti laikoma, tačiau pasibaigus pamokoms, mokinys privalo ją išsinešti.
 18. 5-8 klasių mokiniai naudojasi rūbinėmis, maksimaliai stengdamiesi nesusidurti su kitos klasės mokiniais. Čia mokiniai gali pasikeisti avalynę. Draudžiama rūbinėse palikti sporto aprangą, kuri gali būti laikoma fizinio ugdymo pamokų dieną klasėje, tačiau pasibaigus pamokoms, mokiniai privalo ją pasiimti į namus.
 19. 5-8 klasių mokiniai gali naudotis daiktų saugojimo dėžutėmis savo aukšte,  kur vyksta pamokos tos klasės mokiniams. Jomis naudojantis privaloma elgtis vengiant susidūrimų su kitų klasių mokiniais ir neliečiant kitų mokinių spintelių paviršių.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.
 2. Rugsėjo 1-osios šventės metu masiniai susirinkimai nevyks, o šis laikas bus skirtas situacijos aptarimui ir susitarimui su mokiniais, kaip vyks gyvenimas mokykloje artimiausiu metu. Klasių vadovai per pirmąsias dvi rugsėjo savaites organizuos nuotolinius tėvų susirinkimus apie tai, kaip bus organizuojamas ugdymas.
 3. Rekomenduojama klasės mokinių tėvų susirinkimus, individualius pokalbius (administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuoti nuotoliniu būdu per „Google meet“ (https://meet.google.com/) el. programą arba lauke, nedidelėmis grupelėmis patalpose, laikantis visų saugumo reikalavimų (dėvint kaukes, dezinfekavus rankas ir / ar paviršius ir pan.). Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami mokykloje tik išimtiniais atvejais ir iš anksto užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką (žr. 9 punktą), privaloma dėvėti kaukę.
 4. Apsaugos priemonėmis progimnaziją aprūpina steigėjas, o priemones darbuotojams (kaukes ar apsauginius skydelius išduoda budintis darbuotojas), dezinfekavimo priemones – direktoriaus pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui. Išduotą skydelį prižiūri, jo tinkamu naudojimu bei apsauga rūpinasi pats jį gavęs mokyklos darbuotojas. Rekomenduojama ant skydelio užsirašyti savo vardą ir pavardę, o juo nesinaudojant, dezinfekuoti bei laikyti saugiai uždaroje mokyklos spintoje ar namuose.
 5. Interesantai ar trečiųjų šalių asmenys bei mokiniai apsaugos priemonėmis (kaukėmis ar skydeliu ir pan.) rūpinasi patys (mokiniams parūpina jų tėvai, globėjai ar rūpintojai).  
 6. Patalpos, kuriose vyksta mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, yra išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams (pasirūpina budinčios valytojos) ir, laikantis rekomendacijos, per kiekvieną pertrauką (rūpinasi atsakingi mokiniai ir tuo metu toje patalpoje dirbantis pedagogas).  Per pertrauką, mokiniams valgant mokyklos valgykloje (užsisakius maistą centralizuotai ar atsinešus iš namų), kabinetas privalo likti tuščias: dalis mokinių eina į valgyklą valgyti, dalis – pasivaikščioti į vidinius (1-4 klasių ir 5-8 klasių) kiemus arba su mokytoju būna kitose erdvėse. Išeinant valgyti, kabinetas yra vėdinamas. Valgyti mokiniai eina su visa klase eilėmis, jei mato, kad tuo metu eina kiti mokiniai, sustojama, kad būtų išvengta susidūrimų ir tik tada leidžiama judėti toliau. Mokytojas privalo lydėti mokinius į valgyklą ar kiemą (jei dalis mokinių lieka koridoriuje, jie privalo būti sutartoje vietoje bei laikytis visų saugumo reikalavimų).  
 7. Budinčios valytojos bei kiti už švarą atsakingi darbuotojai (taip pat pedagogai ir / ar atsakingi mokiniai klasėje, kur mokosi ir dirba) užtikrina, kad dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) būtų valomi  paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 
 8.  Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos tame kabinete dirbančių darbuotojų. 
 9. Ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis yra ribojamas. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
 10. Progimnazijoje yra sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų įrengti skysto muilo dalytuvai, padėta vienkartinių popierinių rankšluosčių). Rekomenduojama mokiniams naudoti asmenines vandens gertuves, kurias galima papildyti pirmojo aukšto, Susitikimų fojė (tam yra specialiai yra įrengtas tekančio vandens tiekimo įtaisas) ir / ar valgykloje (kada bus pietaujama).
 11. Įeinant į mokyklą yra sudarytos galimybės visų asmenų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, prie tualetų pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Progimnazijoje paviešintos rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos0del%20ranku%20higienos(1).pdf).
 12. Kitas aplinkos valymas progimnazijoje yra atliekamas laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/sam/documents/REKOMENDACIJOS20dezinfekcija.pdf).
 13. Ugdymas mokykloje organizuojamas klasėse, kai kiekviena klasė turi savo pastovų kabinetą. Mokiniai nustatytu maršrutu juda tik į informacinių technologijų, fizinio ugdymo, šokių, užsienio kalbos ir technologijų (konstrukcijų ir pan.) pamokas kartu su to dalyko mokytoju.
 14. Prašome mokinius į mokyklą atvesti ne anksčiau nei 7:30 val. Prieš pamokas 5-8 klasių kabinetus, kad mokiniams nereikėtų būti koridoriuose, atrakina budinčios valytojos (raktas paliekamas ant mokytojo stalo). 1-4 klasių kabinetus atrakina tų klasių vadovai. Ilgųjų pertraukų metu ir / ar mokinių pietų metu kabinetai yra užrakinami, patalpos vėdinamos, tą pamoką kabinete dirbančio mokytojo ir kabineto raktas paliekamas pas budintį. Kitas, tame kabinete dirbantis mokytojas vėl paima raktą iš budinčio ir jį palieka ant stalo. Paskutinis kabinete dirbantis mokytojas išlydi visus mokinius iš klasės ir užrakina kabinetą. Raktą atiduoda budinčiui. Po pamokų, užsiėmimų draudžiama palikti mokinius kabinetuose.
 15. Mokytojai laikosi nustatyto pamokų laiko, kuris nurodytas Vilniaus Antakalnio progimnazijos 20192020 Ir 2020-2021 mokslo metų Pradinio ugdymo (1-4 kl.) ir Pagrindinio ugdymo (I pakopos – 5-8 kl.) programų plane (aktualioje redakcijoje).
 16. Pamokų pradžią skambutis skelbs du kartus: skambės iki pamokos pradžios likus 5 min. ir 8:00 val. Gretimuose kabinetuose (kas antrą kabinetą) dirbantys mokytojai susitarę gali trumpinti pamokas iki 10 min. (pvz. visuose aukštuose neporiniai kabinetai pamoką baigia 5-10 min. anksčiau ir būna vienoje vietoje koridoriuje, nesusidurdami su kitais mokiniais). Mokiniai iš neporinių kabinetų po 10 min. pertraukos privalo grįžti į kabinetą (pertrauka gali užsitęsti iki mokytojo atėjimo) ir, sulaukus mokytojo, kita pamoka gali būti pradėta anksčiau, o tuo tarpu poriniai kabinetai turi savo pertrauką. Kitą savaitės dieną pirmieji pertrauką gali pradėti poriniai kabinetai ir taip keičiasi kas dieną bei pertrauką. Pradinio ugdymo mokytojai susitarę ir taip pat stengiasi užtikrinti kabinetų išvėdinimą, vaikų poilsį koridoriuje, kad gretimos klasės nesusidurtų. Su mokytoju mokiniai pertrauką gali leisti kieme, stadiono pusėje.  Mokytojas rūpinasi ta klase, kurioje dirba iki kitos pamokos pradžios, kai reikia eiti į kitą pamoką. Pamokos pabaigą skelbia mokytojas. Pavėlintai ar paankstintai pradėtos pamokos gali baigtis vėliau ar anksčiau, bet ne ilgiau nei nustatyta ugdymo planuose.
 17. Jei dalis mokinių turi eiti link kito dalykinio kabineto, jie tai daro sulaukę skambučio ir eina eile kartu, vengdami susidūrimo su kitais mokiniais. Šiuos mokinius pasiima iš klasės mokantis mokytojas, o pasibaigus pamokai, juos palydi atgal į klasę laikantis saugumo bei vengiant susidūrimo su kitų klasių mokiniais, jei tai nėra valgymo pertrauka. Valgyti mokytojas keliauja kartu su mokiniais.
 18. Dorinio ugdymo, užsienio kalbos mokytojai, jei sutaria, gali vesti bendras pamokas toje pačioje klasėje. 
 19. Visiems pedagogams siūlome kuo daugiau pamokų ir veiklų organizuoti lauke, lauko klasėse. 
 20. Pradinio ugdymo ir fizinio ugdymo mokytojai privalo susitarti ir fizinį ugdymą  organizuoti pasidalinant fizinio ugdymo patalpas (pvz. pirmą pamoką turi 1a ir 1c klasės, jei vieną pamoką per savaitę 1a klasė turi mažojoje sporto salėje (mokiniai pamokai persirengia kabinete), tuo pačiu metu 1c klasė pamoką turi stadione (mokiniai persirengia kabinete), kai 5a ir 5c klasės turi antrą pamoką didžiojoje sporto salėje, 5a kl. mokiniai turi pamoką didžiojoje salėje (mokiniai pamokai persirengia persirengimo rūbinėje), o tuo tarpu 5c klasė pamoką turi stadione (mergaitės persirengia kabinete, o berniukai sporto salėje). Vieną iš trijų fizinio ugdymo pamokų rekomenduojama skirti pasivaikščiojimui Sapiegų parke bet kokiu oru (tam nebūtina persirengti). Plaukimo pamokose dalyvaujantiems antrokams užskaitomis dvi fizinio ugdymo pamokos. Šokių pamokos vyksta aktų salėje.
 21. Veiklų organizavimui progimnazijos lauko teritorija yra dalijama zonomis: 1-4 klasių mokiniai dalijasi mažąja lauko erdve prie savo korpuso (įėjimas prie valgyklos), o 5-8 klasių mokiniai dalijasi mažąja lauko erdve prie savo korpuso (įėjimas prie budinčio), Stadionas dalinamas  klasei / grupei / srautui. Visi privalo vengti susidūrimų klasėmis. 
 22. Progimnazijoje griežtai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės / grupės / srauto mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje paskirtoje mokymo patalpoje (skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei /grupei / srautui priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją, mokiniai į pamokas eina eilėmis lydimi dalyko mokytojo, o po pamokos grįžta į klasę vengdami susidūrimo su kitų klasių mokiniais).
  1. Progimnazijoje skirstant  klases  siekta užtikrinti, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai ir būtų kiek įmanoma labiau išvengta skirtingo amžiaus mokinių kontakto, nors dėl per didelio skaičiaus besimokančiųjų nėra įmanoma atskirti dalies pradinių klasių mokinių. Skirtinguose korpusuose daugiausia mokosi skirtingų ugdymo programų mokiniai; 
  2. informacinių technologijų, technologijų (konstrukcijų ir pan.,), užsienio kalbų pamokos vyks mažuose kabinetuose grupėmis (dalintis klasei). Fizinio ugdymo bei šokių pamokos vyks sporto salėse ar stadione, ir / ar Sapiegų parke. 
  3. Jei naudojama IT ar laboratorijos įranga, ji yra atnešama į klasę ir pagal galimybę gali būti naudojama daugiau nei vieną pamoką, o pernešant į kitą klasę turėtų būti dezinfekuojama. Dėl pagalbos naudojantis įranga prašome susisiekti su progimnazijos mokymo priemonių specialistais ar IKT inžinieriais (būtina prieš parą rezervuoti laiką el. kalendoriuje);
  4. progimnazijoje mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta susidūrimo su kitais srautais. To paties aukšto mokiniai naudojasi tik savo aukšto artimiausiais tualetais. Mokytojai naudojasi darbuotojų tualetu antrame aukšte (šalia aktų salės). Mokinių judėjimo planas pateikiamas priede.
 23. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. Pagalbos specialistas, po kiekvienos konsultacijos, privalo išvėdinti patalpą ir nuvalyti dažnai liečiamus paviršius bei naudotas priemones. Dalis konsultacijų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu, jas suplanavus pagalbos specialistų el. kalendoriuje.
 24. Dalį ugdymo proceso galima įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 6-8 klasių mokiniams, ne daugiau kaip 50 proc. ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, pritarus mokyklos Tarybai ir suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos už švietimą atsakingu struktūriniu padaliniu. Mokyklos nuožiūra, dalis pamokų ir dalykų konsultacijos, dalis neformaliojo ugdymo užsiėmimų (ne daugiau nei 50 proc.), gavus mokyklos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens leidimą, gali būti organizuojamos nuotoloniu būdu (tam mokytojas privalo naudoti „Google Classroom“ virtualią mokymosi aplinką). Namų mokymas vykdomas per „Google Classroom“ virtualią mokymosi aplinką sukuriant prieigą namuose besimokančiam asmeniui. Jei yra galimybė, mokinys ar pedagogas (esantis saviizoliacijoje) gali dalyvauti ar organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu. Klasėje mokiniai niekada nepaliekami vieni.
 25. Ugdymo programoms įgyvendinti skiriama tiek pamokų, kiek numatyta pradinio ir pagrindinio   ugdymo bendruosiuose planuose.
 26. Pasibaigus pamokoms mokinys gali dalyvauti neformaliuose užsiėmimuose, visos dienos mokyklos (toliau VDM) grupėje. Neformalių užsiėmimų metu kiekvieną dieną fiksuojamas mokinių lankomumas, taip pat ir VDM metu. Organizuojant popamokinę veiklą mokytojai sudaro sąrašus  užtikrindami kuo didesnį atskirų grupių / klasių / srautų atskyrimą. Neformaliuose užsiėmimuose gali dalyvauti nuo 7 iki 20 mokinių. 
 27. Pasibaigus konkrečių mokinių ugdymui, visi mokiniai privalo vykti į namus ir / ar į kitas mokyklas, užsiėmimus. Draudžiama mokykloje būti koridoriuose (vaikai gali lankyti namų ruošos grupę, būti visos dienos mokyklos grupėje, bibliotekoje ar skaitykloje, kieme).
 28. Bibliotekoje ir skaitykloje mokiniai ir darbuotojai būna laikydamiesi saugumo reikalavimų, o jei saugus atstumas neišlaikomas, privaloma dėvėti kaukes. Knygas skaitantys knygas, žaidžiantys ar kitaip laiką bibliotekoje ir / ar skaitykloje leidžiantys mokiniai privalo užsiregistruoti.

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Progimnazijoje reguliuojamas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas, siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai naudojamas klasės / grupės /  srauto izoliacijos principo taikymas, kaimyninių klasių, besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve, maitinimo vienu metu galimybės pagal iš anksto parengtą grafiką.
 2. 1-4 klasių mokiniai valgo pamokų metu (pavalgius tęsiama pamoka pertraukos metu), o 5-8 klasių mokiniai ilgųjų pertraukų metu; pavalgę mokiniai gali pailsėti vidiniame kieme arčiau savo klasių ar sutartoje vietoje prie klasės.
 3. Progimnazijoje organizuojamas maitinimas centralizuotu būdu (iš anksto užsakius ir apmokėjus maitinimą, atsisakoma pardavimų bufete ir valgykloje):
  1. mokiniai gali valgyti klasėse – maistas patiekiamas vienkartiniuose induose; 
  2. mokiniai valgo mokyklos valgykloje, pagal atskirų klasių / grupių / srautų mokinių  maitinimo grafiką, atskirose erdvėse. 
  3. pirmų klasių mokiniai ir soc. remtini vaikai valgo už valstybės ar savivaldybės skirtas lėšas (6-10 metų valgiaraštis ir 11-14 metų valgiaraštis). 
  4. 2-8 klasių mokinių tėvai savo vaikams užsisakyti maistą  gali čia (nuo 13 iki 16 val. mokiniai gali patys pirkti maistą laikantis saugos reikalavimų): 

1 klasės mokiniams –  https://forms.gle/7QthhdDjXhDp2mZz9

2 klasės mokiniams – https://forms.gle/hw89muSEm9J46xSo7

3 klasės mokiniams- https://forms.gle/JYuGqGFAjUvJAsq89

4 klasės mokiniams- https://forms.gle/F21sRUcURSaxhCyL6

5 klasės mokiniams – https://forms.gle/UKTQHkCwHrkgkKdW7

6 klasės mokiniams- https://forms.gle/ygjHfXphKAXPWZek7

7 klasės mokiniams- https://forms.gle/qYTgBXgTwSkeFa1b9,

8 klasės mokiniams- https://forms.gle/78fJZya5Wv91PDo76;

53.5. darbuotojai susimoka pagal susitarimą su valgykla. 

 1. Valgykloje sudaromos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė paimti įrankius neliečiant kitų įrankių;
 2. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, nėra organizuojamas. 
 3. Maistas atnešamas iš namų, valgomas mokyklos valgykloje, laikantis higienos taisyklių, arba išimtiniais atvejais klasėje, pietaujant tos klasės mokiniams.
 4. Po kiekvienos klasės valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.
 5. VDM grupės metu taip pat tiekiamas centralizuotas maitinimas klasėje ar valgykloje, kai skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių / grupių  mokiniams.
 6. Progimnazijos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų patiekiama skysto muilo, priemonės rankoms nusišluostyti / nusausinti.
 7. Valgyklos patalpose pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
 8. Draudžiama valgykloje būti su lauko drabužiais, taip pat joje ilsėtis ar mokytis.
 9. Valgykloje griežtai draudžiamas pašalinių asmenų maitinimas.
 10. Valgykla dirba nuo 8:30 iki 16:00 val.
 11. Stengiamasi visai atsisakyti pavienio patiekalų pardavimo, taip siekiant sumažinti mokinių srautus valgykloje bei organizuoti spartesnį mokinių aptarnavimą.

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

 1. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.
 2. Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami prieš kitos vežamų mokinių grupės įlaipinimą.
 3. Mokiniai, važiuojantys viešuoju miesto transportu, privalo laikytis bendrųjų, keleiviams taikomų, saugos reikalavimų. 
 4. Mokiniai užsakytame autobuse, jei vyksta į edukacijas, turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai. 
 2. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Tvarkos aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, taip pat Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai, ugdymo skyrių vedėjai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, paskirtas į Vilniaus Antakalnio progimnaziją.
 4. Daugiau informacijos apie ugdymą: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai; https://vilnius.lt/lt/2020/08/28/besiruosiant-naujiems-mokslo-metams-vilnius-informuoja-kaip-vyks-mokslas-viruso-fone/.

___________________________________________

 

Priedas

MOKINIŲ JUDĖJIMO SRAUTO VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOJE APRAŠYMAS

 • MOKINIŲ ĮĖJIMAS Į MOKYKLĄ IR IŠĖJIMAS IŠ MOKYKLOS

Naudosime 4 įėjimus / išėjimus: dvejais naudosis pradinių klasių mokiniai (1-4), dvejais – vyresnių klasių mokiniai (5-8). Pasiskirstymas:

 Pradinių klasių mokiniai (1-4 klasės) į mokyklą patenka ir iš jos išeina:

 •   pro pagrindines duris (Smėlio g.). Jomis naudojasi tik 1 aukšto klasės (kabinetai: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 29) ir dalis 2 aukšto klasių (klasės nuo šoninės laiptinės: 14, 15, 16, 17, 18, 19).
 •  pro atsargines duris (Smėlio g.) Jomis naudojasi tik 2 aukšto klasės nuo ugdymo aplinkos aprūpinimo pavaduotojo Adomo Vasiliausko kabineto iki šoninės laiptinės (kabinetai: 12, 13) ir visos 3 aukšto klasės (kabinetai: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

Vyresnių klasių mokiniai (5-8 klasės) į mokyklą patenka ir iš jos išeina:

 •  pro Antakalnio gatvės duris. Jomis naudojasi tik 3 aukšto klasės (5b, 5e, 6c, 6e, 7a, 7c, 8a, 8b) ir dalis 2 aukšto klasių, išsidėsčiusių nuo pagrindinių laiptų iki šoninės laiptinės / tualetų (5c, 6d, 7b, 8c).
 •  pro vidinio ,,ramybės” kiemelio duris (prie budinčio / soc. pedagogų). Jomis naudojasi tik 1 aukšto klasės (5a, 5f, 6b, 7d, 7e, 8e) ir 2 aukšto klasės, išsidėsčiusios nuo šoninių laiptų iki bibliotekos (5d, 6a, 8d).

 Pradinių klasių mokiniai (4 klasių mokiniai, besimokantys Antakalnio g. 29) į mokyklą patenka ir iš jos išeina pro šonines, atsargines gimnazijos duris (šalia valgyklos, priešais pagrindinį gimnazijos įėjimą).   Jei durys uždarytos, išeina pro pagrindines gimnazijos duris (praėjimas pro budintį). Mokiniai būna prie savo kabinetų, o valgyklos ir sporto salių link eina kartu su klasės vadovu. Kieme laiką leidžia taip pat su klasės vadovu. 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

Siekdami išvengti didesnio mokinių susibūrimo apribosime naudojimąsi pagrindinio korpuso šoniniais laiptais. Mokinių judėjimas aukštuose:

1. Visos klasės 1-ame aukšte (5a, 5f, 6b, 7d, 7e, 8e) juda (į valgykla, rūbines, lauką ir pan.) tik šiuo (pirmu) aukštu. 

2. Klasės 2-ame aukšte: bibliotekos pusėje esančių klasių mokiniai (5d, 6a, 8d),  norėdami patekti į savo klasę antrame aukšte ir iš jos į valgyklą, rūbines, lauką ir pan. naudojasi tik šoniniais laiptais. Likusios antrame aukšte esančios klasės (5c, 6d, 7b, 8c) į antrą aukštą ir iš jo juda pagrindiniais laiptais.

3. Visos klasės 3-čiame aukšte (5b, 5e, 6c, 6e, 7a, 7c, 8a, 8b) į savo klasę trečiame aukšte ir iš jos į valgyklą, rūbines, lauką ir pan. juda naudodamiesi tik pagrindiniais laiptais, išskyrus atvejus, kai pamokos vyksta 1-ame ar 2-ame aukštuose (galima naudotis šoniniais laiptais).

__________________

 

Prisegti failai: