Vilniaus Antakalnio progimnazijos socialinė pedagogė, Mykolo Romerio universiteto studentė Edita Sinkevič, 2020 m. sausio 31 d. – vasario 7 d. mokykloje atliko tyrimą magistro baigiamajam darbui. Magistro baigiamajame darbe buvo analizuojamos mokinių nuomonės dėl jų pačių ir mokytojo(-ų) netinkamo elgesio, kuris riboja mokinio teisių ir pareigų realizavimą, dėl kurio kyla mokinio ir mokytojo(-ų) konfliktas. Tyrimo tikslas – atskleisti mokinio teisių ir pareigų nerealizavimą, dėl kurio kyla mokinio ir mokytojo(-ų) tarpusavio konfliktai.

Tyrimo duomenys rinkti taikant klausimyno (anoniminės anketinės apklausos) metodą. Duomenys analizuoti ,,SPSS‟ (angl. Statistical Package for Social Science) statistinės analizės programa. Taikyta paprasta atsitiktinė atranka. Tyrime dalyvavo 241 (5-8 klasių) mokinys iš progimnazijos.

Mokinio ir mokytojo(-ų) elgesys, kuris riboja mokinio teisių ir pareigų realizavimą, dėl kurio kyla mokinio ir mokytojo(-ų) tarpusavio konfliktų analizė atskleidė, kad:

  • mokinio ir mokytojo(-ų) tarpusavio konfliktai vyksta kelis kartus per mėnesį. Konfliktai įvyksta dėl mokytojo(-ų) netinkamo elgesio, kuris riboja mokinio teisių realizavimą ir pačio mokinio savo pareigų nesilaikymo. Mokytojas(-ai) nerealizuoja mokinio teisės mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, teisės gauti geros kokybės švietimą, teisės mokiniui mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, teisės į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, teisės į nuomonės, pažiūrų ir minties laisvę;
  • mokinio ir mokytojo(-ų) konfliktas įvyksta kai mokinys nesilaiko mokinio elgesio taisyklių ir stropiai nesimoko;
  • ne visi mokiniai žino savo teises ir pareigas mokykloje, o kiti kurie žino, ne visada atskiria teisės nuo pareigos. Daugumos mokinių nuomonė, mokytis yra jų pareiga, nors Švietimo įstatymas (2011) reglamentuoja, kad mokinys turi teisę mokytis. O mokyklinės uniformos dėvėjimą priima kaip savo pareigą, nes dėvėti uniformą reikalauja mokyklos mokinio elgesio taisyklės. Mokiniai žino, kad jie turi teisę gauti pagalbos specialistų pagalbą mokykloje, turi teisę į pagarbą, teisę pasirinkti dorinį ugdymą (etiką arba tikybą). Kaip savo pareigą mokiniai laiko pagalbą mokytojui(ams), klasės mokiniams, pagarbą mokytojui(-ams) ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams, mokyklos lankymą;
  • vieni mokiniai jų ir mokytojo(-ų) konfliktą sprendžia pasirinkdami nusileidimo ir kovos strategiją. Kiti mokiniai kreipiasi pagalbos į savo tėvus, bendraamžius, į klasės auklėtoją, dar kiti pasirenka individualius pokalbius kartu su mokytoju(-ais). Mokiniai nelinkę jų ir mokytojo(-ų) konfliktą spręsti kreipdamiesi pagalbos į administraciją arba į pagalbos specialistus;
  • mokinių nuomone, jų ir mokytojo(-ų) konfliktą padėtų išspręsti klasės valandėlių metu organizuojami mokymai apie konfliktų sprendimo ir bendradarbiavimo gerinimo būdus. Taip pat padėtų, jeigu per pamokas įvykusio konflikto sprendimas vyktų tą pačią dieną. Taip pat siūlo mokinio su mokytoju(-ais) konfliktą spręsti individualiais pokalbiais arba kreiptis į klasės auklėtoją, tėvus ir klasės mokinius bei pačiam mokytojui(-ams) laikytis etikos principų.

Rekomendacijos mokyklos mokytojams:

  • dalyvauti ir tobulinti mokymuose, seminaruose profesinias kompetencijas dėl konstruktyvių ir kūrybiškų konflikto sprendimo būdų su mokiniais;
  • laikytis mokytojo etikos principų ir rodyti mokiniams tinkamą bendravimo, bendradarbiavimo ir konflikto sprendimo elgesio modelį. Įgyvendinti prevencines programas orientuotas į pozityvų bendravimą ir kūrybišką konflikto sprendimą;
  • klasės vadovams supažindinti ir priminti mokiniams, kokios yra jų, kaip mokinių, teisės ir pareigos reglamentuojamos nacionaliniuose teisės aktuose.

Edita Sinkevič

close