Nuotolinis ugdymas

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio progimnazijos
direktoriaus 2020 m.balandžio 1 d.
įsakymu Nr. V-38

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos (toliau – Progimnazija) ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka (toliau – Tvarka) yra skirta savarankiško ugdymo(si) proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo(si) procesas. 
  2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.
  3. Esant ekstremaliai šalies ir (ar) miesto situacijai, Progimnazija organizuoja mokinių ugdymą nuotoliniu būdu, nepriklausomai nuo to, kad šis būdas nėra įteisintas Progimnazijos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 
  4. Progimnazija naudojasi nuotolinio mokymo(si) ir virtualiomis komunikacijos priemonėmis:

4.1. Google Classroom, „Eduka KLASĖ“ ir „EMA“;

4.2. el. dienynu (TaMo – „Tavo Mokykla”), vaizdo bei garso bendravimo priemonėmis: Big Blue Button, Google Chat, Google Hangouts Meet, atskiru atveju (kol mokymosi nuotoliniu būdu galimybės ribotos  – el. paštu ir (ar) telefonu);

4.3. mokinių konsultavimui, bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais tęstinumui užtikrinti gali būti naudojamos kitos aplinkos ir (ar) programos (Vyturys, Matmintinis, Oxford, TEV leidyklos ir kt.).

  1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuotolinio ugdymo metodinė bei pagalbos interneto svetainėhttps://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/.

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos: 

6.1. Administracija:

6.1.1. įvertina technines bei darbuotojų kvalifikacijos galimybes ir organizuoja Progimnazijos bendruomenės darbą nuotoliniu būdu;

6.1.2. pagal klasių vadovų teikiamą informaciją išsiaiškina ir vertina mokinių technologines galimybes mokytis nuotoliniu būdu, imasi visų būtinų priemonių sudarant galimybes mokytis kiekvienam mokiniui;

6.1.3. įvertina mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų pasirengimą ugdyti mokinius nuotoliniu būdu;

6.1.4. sutaria ir skiria IT inžinierių administratorių bei IKT konsultantus;

6.1.5. sudaro mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijų tvarkaraštį;

6.1.6. priima sprendimus dėl nuotolinių pasitarimų su Progimnazijos darbuotojais ir juos organizuoja;

6.1.7. iki 2020 m. kovo 25 d. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie nuotolinio mokymo organizavimą;

6.1.8. skelbia Progimnazijos svetainėje informaciją apie mokyklos veiklą;

6.1.9. koordinuoja nuotolinio ugdymo procesą.

6.2. Bibliotekos darbuotojai:

6.2.1. užtikrina mokyklos bibliotekos ir skaityklos veiklą nuotoliniu būdu. Bibliotekos darbo laikas – darbo dienomis, nuo 7.00 iki 15.30 val., skaityklos – darbo dienomis, nuo 7.30 iki 16.00 val. Pagrindinės komunikavimo su mokiniais ir mokytojais priemonės: elektroninis paštas – biblioteka@antakalnio.lt ir skaitykla@antakalnio.lt, Google Hangouts Meet (vaizdo susitikimas su mokiniais kartą per savaitę), telefonai: 8 659 00 795 (biblioteka) ir 8 658 48 657 (skaitykla); 

6.2.2. per el. dienyną supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie bibliotekos ir skaityklos paslaugas nuotoliniu būdu (siunčiant pranešimą visiems 1-8 klasių mokiniams, visiems 1-8 klasių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams);

6.2.3. padeda mokytojams kuriant, perkeliant ir/ar vykdant ugdymą nuotoliniu būdu;

6.2.4. padeda mokiniams ruošiant namų darbus, ieškant elektroninių išteklių pamokoms ar laisvalaikiui (elektroninės ir garso knygos, elektroniniai vadovėliai, žurnalai, edukaciniai portalai ir žaidimai);

6.2.5. išklauso, kai mokiniams norisi tiesiog pabendrauti ar kyla kitų klausimų, priima siūlymus virtualioms veikloms vykdyti. Rūpinasi, inicijuoja bei koordinuoja veiklas, kurios ugdo bei gerina mokinių skaitymo gebėjimus bei raštingumą;

6.2.6. fiksuoja mokinių pateiktą informaciją apie perskaitytas knygas ir vykdo jų apskaitą;

6.2.7. kaupia mokinių ir mokytojų teikiamą informaciją apie pageidaujamas šiais mokslo metais mokyklos bibliotekai įsigytinas knygas;

6.2.8. sulaukę iš leidyklų informacijos apie naujienas organizuoja vadovėlių pirkimus naujiesiems mokslo metams;

6.2.9. skelbia apie bibliotekos veiklas mokyklos kalendoriuje: aptaria dienos ir/ar visos savaitės įvykius, rašo apie mėgstamas knygas, filmus ir muziką, organizuoja protmūšius, kartu ruošia namų darbus.

6.3. IT inžinierius administratorius:

6.3.1. prižiūri taikomų informacinių sistemų ir virtualiųjų aplinkų naudojimą, diegia atnaujinimus, rūpinasi naudojamų priemonių saugumu, konsultuoja saugumo bei informacinės saugos klausimais;

6.3.2. konsultuoja pedagogus, mokinius ir jų tėvus techniniais informacinių technologijų naudojimo klausimais bei sprendžia  iškilusias technines problemas.

6.4. IKT konsultantai:

6.4.1. dalinasi patirtimi bei mokosi kartu su kitais Progimnazijos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir vadovais naudotis nuotolinio ugdymo priemonėmis, padėdami organizuoti ugdymą;

6.4.2. veda mokymus mažoms pedagogų, turinčių neaiškumų dėl naudojimosi bendravimo programomis, grupėms ir konsultuoja individualiai virtualios aplinkos pritaikymo ugdymui klausimais nuotolinio mokinių ugdymo(si) metu;

6.4.3. konsultuoja mokinius ir tėvus naudojimosi nuotolinio ugdymos(si) priemonėmis klausimais;

6.4.4. teikia informaciją mokyklos administracijai nuotolinio mokymo(si) vykdymo klausimais.

6.5. Klasės vadovai: 

6.5.1. teikia mokyklos vadovams informaciją apie auklėtinius technologinio aprūpinimo klausimais;

6.5.2. pagal tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) laiku veda klasės valandėles, realiu (sinchroniniu) ir nerealiu (asinchroniniu) laiku bendrauja su auklėtiniais;

6.5.3. nuotoliniu būdu individualiai bendradarbiauja su tėvais dėl sklandaus vaiko ugdymo(si) užtikrinimo;

6.5.4. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus, kasdien stebi dalyvavimą pamokose pagal el. dienyno informaciją; 

6.5.5. domisi auklėtinių poreikiais, interesais, individualių, nuotoliniu būdu vykstančių pokalbių ir klasės valandėlių metu padeda spręsti kylančias problemas;

6.5.6. bendrauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, padeda spręsti iškilusias problemas, o prireikus, kreipiasi į mokyklos vadovus;

6.5.7. pagal Progimnazijoje galiojančią tvarką veda individualius pokalbius su mokiniu realiu (sinchroniniu) laiku.

6.6. Nuotolinio mokymo(si) mokytojas (išskyrus neformaliojo švietimo mokytoją): 

6.6.1. apmoko mokinius prisijungti ir dirbti bendravimo ir pasirinkta ugdymo programa (esant reikalui, prašo IT konsultanto pagalbos);

6.6.2. pagal  tvarkaraštį pateikia mokiniams ugdymo(si) užduotis ir teorinius paaiškinimus;

6.6.3. lanksčiai koreguoja mokomojo dalyko ilgalaikį planą;

6.6.4. vadovaudamasis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagą; 

6.6.5. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, klasių vadovais, ugdymo vadovais, tariasi dėl krūvio reguliavimo;

6.6.6. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, vertinimus už darbus surašo el. dienyne pagal paskirtą atsiskaitymų laiką;

6.6.7. pirmoje dėstomo dalyko vaizdo konferencijoje supažindina mokinius su to dalyko nuotolinio mokymo organizavimu ir susitaria:

6.6.7.1. dėl skiriamų mokymosi užduočių, jų atlikimo terminų;

6.6.7.2. dėl teorinės ir kitos ugdymui(si) reikalingos medžiagos ir (ar) informacijos teikimo;

6.6.7.3. dėl mokytojo pagalbos ir paaiškinimų teikimo laiko ir būdų;

6.6.7.4. dėl informacijos mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo ir vertinimų fiksavimo;

6.6.7.5. dėl informacijos apie pirmosios vaizdo konferencijos metu priimtus susitarimus teikimo el. dienyne mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

6.6.8. be šioje Tvarkoje įvardintų virtualių aplinkų, mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas gali pasirinkti (siekdamas užtikrinti tęstinumą, jeigu su mokiniais jau dirbo naudodamas IT aplinkas) ir naudoti kitas elektronines mokymosi aplinkas, laikydamasis saugaus darbo elektroninėje aplinkoje reikalavimų;

6.6.9. teikia mokyklos vadovams reikalingą informaciją;

6.6.10. dalyvauja virtualiuose posėdžiuose, susirinkimuose ir pan. 

6.7. Neformaliojo švietimo mokytojai: 

6.7.1. pagal tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) laiku veda užsiėmimus (skiria užduotis, siunčia nuorodas, pataria), realiu (sinchroniniu) ir nerealiu (asinchroniniu) laiku bendrauja su mokiniais;

6.7.2. apmoko mokinius prisijungti ir dirbti su pasirinkta virtualia ugdymo platforma ir (ar) pokalbių programa (Google Classroom, Big Blue Button, Google Chat, Google Meet);

6.7.3. pirmajame užsiėmime vaizdo konferencijoje supažindina mokinius su dalyko nuotolinio mokymo organizavimu ir susitaria dėl:

6.7.3.1. neformaliojo ugdymo užduočių skyrimo ir jų atlikimo terminų;

6.7.3.2. teorinės ir kitos ugdymui(si) reikalingos medžiagos ir (ar) informacijos teikimo bei atsiskaitymo už atliktus darbus;

6.7.3.3. mokytojo pagalbos ir paaiškinimų teikimo tvarkos;

6.7.3.4. informacijos mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo tvarkos. 

6.7.4. pirmosios vaizdo konferencijos metu priimtus susitarimus pateikia el. dienyne tėvams ir mokiniams;

6.7.5. tikrina, komentuoja mokinių darbus, užsiėmimų temas bei eigą fiksuoja el.  dienyne. (Rekomendacija: užsiėmimuose, kurių esmė yra fizinė/praktinė veikla (pvz., krepšinis ar dailė), nuotolinio ugdymosi laikas gali būti naudojamas stiprinti teoriniam pasiruošimui, platesnės pasaulėžiūros formavimui, vaizdinės medžiagos analizei ir pan., įvairiems kūrybiniams arba informaciniams tyrinėjimams).

6.8. Pagalbos mokiniui specialistai:

6.8.1. bendradarbiaudami su mokytoju padeda atlikti mokytojo paskirtas užduotis mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP);

6.8.2. teikia konsultacijas, rekomendacijas mokytojams, padeda pritaikyti ir individualizuoti užduotis SUP turintiems mokiniams;

6.8.3. nustatytu laiku, pagal patvirtintą tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) ir (ar) nerealiu (asinchroniniu) laiku teikia socialinę, pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

6.9. Nuotoliniu būdu besimokantis 1-4 klasių mokinys: 

6.9.1. susidaro nuoseklią kasdienę darbotvarkę, numatydamas laiką teorijos mokymuisi iš vadovėlio ir planuodamas darbą kompiuteriu, atliekant užduotis elektroninėje erdvėje ir laikantis mokytojo paskirtų terminų;

6.9.2. namuose prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos (Google Classroom, „Eduka KLASĖ“ ir (ar) „EMA“); namuose prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos (el. dienynas yra pagrindinis užduočių skyrimo ir bendravimo su mokytojais būdas, papildomos platformos – Google Classroom, „Eduka KLASĖ“ ir (ar) „EMA; nauja medžiaga bei užduotys skiriamos pagal įprastą pamokų tvarkaraštį);

6.9.3. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais, mokytojais ir (ar) pagalbos mokiniui specialistais; 

6.9.4. laiku atlieka užduotis ir atsiskaito mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose; 

6.9.5. konsultuojasi su mokytoju;

 6.9.6. dalyvauja individualiuose pokalbiuose su klasės vadovu;

6.9.7. pagal nustatytą nuotolinio mokymosi tvarkaraštį dalyvauja vaizdo konferencijose;

6.9.8. gautą mokymosi medžiagą naudoja tikslingai, jos neplatina (platinti vaizdo konferencijų įrašus yra draudžiama), atsako už savo veiksmus;

6.9.9. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine aplinka.

6.10. Nuotoliniu būdu besimokantis 5-8 klasių mokinys:

6.10.1. susidaro nuoseklią kasdienę darbotvarkę, numatydamas laiką teorijos mokymuisi iš vadovėlio ir planuodamas darbą kompiuteriu, atliekant užduotis elektroninėje erdvėje ir laikantis mokytojo paskirtų terminų;

6.10.2. namuose prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos (el. dienynas yra pagrindinis užduočių skyrimo ir bendravimo su mokytojais būdas, papildomos platformos – Google Classroom, „Eduka KLASĖ“ ir (ar) „EMA; nauja medžiaga bei užduotys skiriamos pagal įprastą pamokų tvarkaraštį);

6.10.3. konsultuojasi su mokytojais virtualioje konferencijoje (per Google Meet) pagal iš anksto pateiktą tvarkaraštį (konsultacijų tvarkaraštis nesutampa su pamokų tvarkaraščiu);

6.10.4. dalyvauja kartą per savaitę vyksiančiuose susitikimuose-klasės valandėlėse, bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais, mokytojais ir (ar) pagalbos mokiniui specialistais; 

6.10.5. gautą mokymosi medžiagą naudoja tikslingai, jos neplatina (platinti vaizdo konferencijų įrašus yra draudžiama), atsako už savo veiksmus;

6.10.6. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine aplinka.

6.11. Tėvai (globėjai, rūpintojai):

6.11.1. įsigaliojus karantinui ir pasikeitus ugdymo formai (įdiegus nuotolinį ugdymą), mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įgyvendina mokymosi sutartyse numatytus įsipareigojimus, t.y. atsako už vaiko saugumą ir užtikrina privalomųjų koronaviruso prevencijos priemonių vykdymą, laikosi rekomendacijų, rūpinasi tiek savo vaiko, tiek savo pačių sveikata (SVARBU! Saugoti vaiką nuo neigiamos informacijos: atkreipkite dėmesį ir į tai, kokia informacija apie virusą vaikus pasiekia iš žiniasklaidos bei kritiškai įvertinkite, ar vaikams ši informacija iš tiesų yra reikalinga, padedanti išlaikyti ramybę ir emocinę pusiausvyrą. Jei vaikas savarankiškai naudojasi internetu, pasidomėkite, kokiuose interneto puslapiuose jis lankosi, kokia informacija domisi ir kritiškai įvertinkite jos poveikį);

6.11.2. padeda vaikams mokantis:

6.11.2.1. kartu su vaiku sudaro jo ugdomosios veiklos tvarkaraštį (pamokų ir pertraukų laikai, individualių konsultacijų, virtualių susitikimų laikai ir t.t.);

6.11.2.2. padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, užtikrindami saugų naudojimąsi jomis;

6.11.2.3. nuolat seka mokyklos siunčiamą informaciją, padėdami mokiniui suprasti informacijos turinį; reguliariai tikrina el. dienyną, kitas vaiko mokymuisi skirtas platformas, užtikrindami naujausios informacijos perdavimą vaikams, jei šie patys negali / nemoka prisijungti;

6.11.2.3. kontroliuoja ir užtikrina savalaikį vaikų atliktų darbų atsiskaitymą;

6.11.2.4. užtikrina mokymuisi skirtos vietos reguliarią higieną (švarą, tvarką, apšvietimą);

6.11.3. atsako už vaiko dienos režimą, vadovaudamiesi higienos normomis:

6.11.3.1. kartu su vaiku sudaro jo veiklos dienotvarkę (vaikui būtina aiškiai žinoti, kada jis keliasi, mankštinasi, mokosi, valgo, ilsisi) ir stebi (ypač pirmąją savaitę), kaip sekasi jos laikytis;

6.11.3.2. užtikrina, kad vaikas turėtų pakankamai poilsio prieš kitos dienos užsiėmimus ir veiklas (pvz., kasdien eitų miegoti tuo pačiu metu, apie 21.30 val.);

6.11.4. aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, vadovais, teikia siūlymus;

6.11.4.1. susirgus / pasveikus vaikui, tą pačią dieną apie tai informuoja klasės vadovą;

6.11.4.2. vykdydami patyčių prevenciją, sužinoję apie elektroninių patyčių atvejus, nedelsdami informuoja klasės vadovą / socialinį pedagogą / mokyklos vadovą ir atsako už tinkamą gautos mokymo medžiagos panaudojimą (draudžiama platinti vaizdo konferencijų įrašus). (SVARBU! Jei vaikas turi raidos, emocinių ir (ar) elgesio sunkumų, pasikonsultuokite su švietimo pagalbos specialistais (specialiaisiais pedagogais, logopedais, psichologais, socialiniais pedagogais), kaip vaikui padėti priimti pokyčius ir mokytis).

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Tvarka gali būti keičiama, tikslinama bet kurios Progimnazijos institucijos iniciatyva ir įforminama direktoriaus įsakymu.
  2. Tvarka galioja iki tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje paskelbta ekstremalioji situacija bei ugdymas negali vykti grupinio mokymo/-si kasdieniu būdu.
  3. Už tvarkos nesilaikymą kiekvienas Progimnazijos bendruomenės narys atsako teisės aktų nustatyta tvarka, pagal su mokykla sudarytų sutarčių bei jos vidaus teisės aktų tvarką.
  4. Tvarka skelbiama interneto svetainėje www.antakalnio.lt.

____________________

https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis