Visos dienos mokykla

Aprašas parengtas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos teisės aktą – https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30327130.

PATVIRTINTA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9  d.

įsakymu Nr. V-123

 

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pradinių klasių mokinių (išskyrus vaikus, lankančius vaikų dienos centrus) veiklos po pamokų tikslą ir uždavinius, visos dienos (veiklos po pamokų) grupių steigimą, veiklos organizavimą, mokinių maitinimą.
 1. Aprašas parengtas siekiant sudaryti palankias sąlygas Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, išplėsti ugdymosi turinį ir  organizuoti papildomas veiklas, glaudžiai susijusias su ugdymo procesu (pamokomis), plėsti socialinę mokyklų partnerystę, teikti pagalbą šeimai, papildyti ugdymo turinį nemokamomis veiklomis, pamokų ruošos, papildomos pagalbos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, neformaliojo švietimo veiklų, mokinių maitinimo ir vaikų priežiūros paslaugas lygių galimybių principais, užtikrinti galimybę mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) dirbti, o pradinių klasių mokiniams saugiai ir turiningai praleisti laiką po pamokų ne tik mokyklos patalpose, bet ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui pritaikytuose erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, įmonėse, dienos bei kituose daugiafunkciuose centruose ir kt.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mokykla – Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaiga, vykdanti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;

3.2. visos dienos mokyklos grupė – tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu suburta grupė mokinių, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų;

3.3. grupės pedagogas – pedagogas, pagalbos mokiniui specialistas, organizuojantis veiklą po pamokų, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

3.4. grupės mokinys – mokyklos mokinys, besimokantis pagal pradinio ugdymo programą, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašė sutartį su mokykla dėl grupės lankymo;

3.5. mokyklos vaiko gerovės komisija – mokyklos direktoriaus paskirti specialistai, dirbantys pagal patvirtintą veiklos aprašą;

3.6. Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba – įstaiga, nustatanti mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinanti specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų lygį, skirianti specialųjį ugdymąsi, teikianti švietimo pagalbą mokiniams.

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazija organizuodamos visos dienos mokyklos (toliau – VDM) grupės veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais bei kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
 2. VDM yra nemokama paslauga, teikiama tik mokykloje besimokantiems 1–4 klasių mokiniams, pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus. Visos dienos mokyklos paslaugas gali teikti mokykloje dirbantys pedagogai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, savanoriai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kultūros darbuotojai bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimo dokumentuose numatyti paslaugų teikėjai ir specialistai. Rekomenduojama, kad visi specialistai, neturintys pedagogo kvalifikacijos, išklausytų pedagoginių-psichologinių žinių kursą. Visos dienos mokyklos darbas organizuojamas pasitelkiant socialinius partnerius, vietos bendruomenės narius.
 3. VDM grupė nėra privaloma, tai laisvai pasirenkama paslauga, atsižvelgiant į mokinio galimybes ir specialiuosius poreikius.
 4. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamos tik formalaus ugdymo metu pagal patvirtintą grafiką.

VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. VDM tikslas – saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.
 2. Visos dienos mokyklos uždaviniai:

9.1. užtikrinti mokymosi pagalbos teikimą ir mokytojų konsultacijas mokiniams ruošiant namų darbus;

9.2. papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas;

9.3. plėtoti mokyklų socialinę partnerystę (plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.);

9.4. stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;

9.5. organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės metu.

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS STEIGIMAS

 1. Grupių skaičius, mokinių skaičius grupėje ir jos veiklos trukmė nustatomi Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 10 d. kiekvieniems einamiesiems mokslo metams.
 2. VDM grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus. Prašymai pateikiami mokyklai iki einamųjų metų rugsėjo 4 d.

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Grupė veikia nuo rugsėjo 10 d. (esant poreikiui ir galimybei dalis VDM grupių pradeda veikti prasidėjus mokslo metams) iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
 2. Grupės darbas organizuojamas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą grupės veiklos tvarką bei metinę veiklos programą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-06-25 įsakymu Nr. V-601 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas rekomendacijas.
 3. Grupės darbo laikas:

14.1. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 18.00 val.;

14.2. penktadieniais (ir prieššventinėmis dienomis) nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17.00 val.

 1. Grupės veikla grindžiama mokinių priežiūra saugioje aplinkoje, mokomąja, pažintine, kultūrine, menine, sportine, socialine veikla mokykloje ir už jos ribų.
 2. Grupės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę parinkti kitokią grupės lankymo trukmę, neviršijant nustatytos grupės veiklos laiko pabaigos.
 3. Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams VDM grupės lankymo laikas gali būti paskiriamas pagal pedagoginės, psichologinės tarnybos (toliau – PPT) rekomendacijas. Dėl rekomendacijų gavimo į PPT kreipiasi mokyklos Vaiko gerovės komisija.
 4. Pagal mokyklos galimybes didelių ir labai didelių SUP turintiems vaikams gali būti skiriamas mokytojo padėjėjas.
 5. Grupės veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. mokyklos pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos mokslo metams, skaičiaus).
 6. Grupės pedagogas:

20.1. teikia pagalbą mokiniui ruošiant namų darbus;

20.2. vykdo saugią mokinių priežiūrą VDM grupės metu ir po jos, jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) vėluoja pasiimti vaiką;

20.3. siekia ieškoti efektyvių ugdymo organizavimo būdų, skatina gerosios patirties sklaidą, užtikrina kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės mokyklos patalpose ir už jos ribų;

20.4. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie grupės mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą VDM grupės metu;

20.5. bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais, tėvais (globėjais, rūpintojais);

20.6. organizuoja kokybišką mokinių laisvalaikį;

20.7. vykdo kitas su grupės veikla susijusias funkcijas;

20.8. vykdo grupės lankomumo apskaitą.

 1. Grupės mokinių maitinimą grupės veiklos metu apmoka tėvai (globėjai, rūpintojai), pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius. Grupės mokinių socialiai remtinų vaikų maitinimas apmokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
 2. Organizuojant VDM grupės darbą svarbu sudaryti sąlygas grupės mokiniui pailsėti (pertraukos, žaidimai lauke ir kt.), užtikrinti galimybę pabūti vienam ramybėje, neformaliojo ugdymo veiklų įvairovę, pritaikyti mokyklos erdves skirtingo pobūdžio veikloms įgyvendinti siekiant mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimo, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. VDM grupės veiklos priežiūrą atlieka ugdymo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir kitos kontrolės funkcijas vykdančios institucijos.
 2. Ugdymo įstaigos vadovas atsako už šio Aprašo įgyvendinimą.
 3. Šis Aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt

 

____________________________________________________