Visos dienos mokykla

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pradinių klasių mokinių veiklos po pamokų tikslą ir uždavinius, visos dienos (veiklos po pamokų) grupių steigimą, veiklos organizavimą, mokinių maitinimą
2. Aprašas parengtas siekiant sudaryti palankias sąlygas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, išplėsti ugdymosi turinį ir organizuoti papildomas veiklas, glaudžiai susijusias su ugdymo procesu (pamokomis), teikti pagalbą šeimai, papildyti ugdymo turinį nemokamomis veiklomis, pamokų ruošos, papildomos pagalbos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, neformaliojo švietimo veiklų, mokinių maitinimo ir vaikų priežiūros paslaugas lygių galimybių principais, užtikrinti galimybę mokinių tėvams dirbti, o pradinių klasių mokiniams saugiai ir turiningai praleisti laiką po pamokų ne tik mokyklos patalpose, bet ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui pritaikytose erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, įmonėse, dienos bei kituose daugiafunkciuose centruose ir kt.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. mokykla – Vilniaus Antakalnio progimnazija, vykdanti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;
3.2. visos dienos mokyklos grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu suburta grupė mokinių, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų;
3.3. grupės pedagogas – pedagogas, pagalbos mokiniui specialistas, organizuojantis veiklą po pamokų, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
3.4. grupės mokinys – mokyklos mokinys, besimokantis pagal pradinio ugdymo programą, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašė sutartį su mokykla dėl grupės lankymo.
4. Vilniaus Antakalnio progimnazija, organizuodama visos dienos mokyklos grupės veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais bei kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
5. Visos dienos mokykla yra nemokama paslauga, teikiama tik mokykloje besimokantiems 1–4 klasių mokiniams, pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus. Visos dienos mokyklos paslaugas gali teikti mokykloje dirbantys pedagogai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, savanoriai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kultūros darbuotojai bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimo dokumentuose numatyti paslaugų teikėjai ir specialistai. Rekomenduojama, kad visi specialistai, neturintys pedagogo kvalifikacijos, išklausytų pedagoginių-psichologinių žinių kursą. Visos dienos mokyklos darbas organizuojamas pasitelkiant socialinius partnerius, vietos bendruomenės narius.

II. VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Visos dienos mokyklos veiklos tikslas – saugaus ir kryptingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.Visos dienos mokyklos uždaviniai:
6.1. individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui ruošiant namų darbus ir mokytojų konsultacijos, saugus mokinių užimtumas po pamokų ir visapusiškas ugdymas visą dieną.
6.2. socialinės pagalbos teikimas mokiniui ir jo šeimai (pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos mokiniams ir tėvams), mokinių socializacijos galimybių plėtojimas;
6.3. ugdymo turinio papildymas nemokamomis įvairiomis ir kokybiškomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško vaikų laisvalaikio organizavimas, priemonių įvairovė;
6.4. socialinės mokyklos partnerystės plėtojimas (plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt);
6.5. formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas;
6.6. sąlygų sudarymas darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo tėvams, auginantiems vaikus, besimokančius pagal pradinio ugdymo programą;
6.7. mokinių maitinimo paslaugų organizavimas.

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS STEIGIMAS

7. Grupių skaičius, mokinių skaičius grupėje ir jos veiklos trukmė nustatomi Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 15 d. kiekvieniems einamiesiems mokslo metams.
8. Visos dienos mokyklos grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus laisvos formos prašymus.
9. Mokyklos direktorius iki einamųjų metų rugsėjo 6 d. atsižvelgdamas į poreikį, mokyklos galimybes, mokyklai skirtus asignavimus kreipiasi į Švietimo, kultūros ir sporto departamentą dėl leidimo formuoti visos dienos grupę (grupes).
10. Mokyklos direktorius gavęs Švietimo, kultūros ir sporto departamento sprendimą dėl visos dienos grupės steigimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 21:201 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, organizuoja ir koordinuoja grupės darbą bei grupės mokinių maitinimą.

IV. VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Grupė veikia nuo rugsėjo 15 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
12. Grupės darbas organizuojamas pagal mokyklos vadovo patvirtintą nustatytą grupės veiklos tvarką bei metinę veiklos programą. 13. Rekomenduojama tvarkoje numatyti grupės lankymo sutarties nutraukimą su mokinių įstatyminiais atstovais dėl grupės nelankymo.
13. Grupės darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais iki 18.00 val.
penktadieniais – iki 17.00 val.
14. Grupės veikla grindžiama mokinių priežiūra saugioje aplinkoje, gali būti organizuojama kryptinga mokomąja, pažintine, kultūrine, menine, sportine, socialine veikla mokykloje ir už jos ribų.
15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti kitokią grupės lankymo trukmę, neviršijant nustatytos grupės veiklos laiko pabaigos.
16. Grupės veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. mokyklos pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos mokslo metams, skaičiaus).
17 Grupės pedagogas:
17.1. teikia pagalbą mokiniui ruošiant namų darbus;
17.2. vykdo saugią mokinių priežiūrą, skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą, užtikrina kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės mokyklos patalpose ir už jos ribų;
17.3. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų (mokinių) savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą grupėje;
17.4. bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais, tėvais.
17.5. organizuoja kokybišką mokinių laisvalaikį;
17.6. vykdo kitas su grupės veikla susijusias funkcijas;
17.7. vykdo grupės lankomumo apskaitą.
18. Vaiko maitinimą grupės veiklos metu apmoka tėvai pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius. Grupės socialiai remtinų vaikų maitinimas apmokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
19. Organizuojant visos dienos mokyklos grupės darbą sudaromos sąlygos vaikui pailsėti (pertraukos, žaidimai lauke ir kt.), užtikrinti galimybę pabūti vienam ramybėje ir neformaliojo ugdymo veiklų įvairovę. Būtina pritaikyti mokyklos erdves skirtingo pobūdžio veikloms įgyvendinti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Visos dienos mokyklos grupės veiklos priežiūrą atlieka ugdymo įstaigos įgaliotas asmuo ir kitos kontrolės funkcijas vykdančios institucijos.
21 Šis Aprašas skelbiamas Vilniaus Antakalnio progimnazijos svetainėje www.antakalnio.vilnius.lm.lt

____________