Visos dienos mokykla

Vilniaus Antakalnio progimnazijos visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo modelis parengtas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą – https://vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30333523. Visos dienos mokyklos grupės darbas organizuojamas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą grupės veiklos tvarką bei metinę veiklos programą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-601 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiosios patarėjos įsakymu patvirtintas rekomendacijas.

PATVIRTINTA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos

direktoriaus 2020 m. sausio 31  d. 

įsakymu Nr. V-9

 

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO MODELIS

 1. VDM ugdymo grupių veiklos organizavimo modelio (toliau – VDM) principai:
  1.  kontekstualumas (vykdant VDM veiklą atsižvelgiama į kiekvieno vaiko poreikius, patiriamus sunkumus, kylančius mokykloje dėl socialinių, ekonominių, kultūrinių šeimų skirtumų, taip pat į mokinių pasiekimus, turimą aplinką, infrastruktūrą, kurioje veikia progimnazija, mūsų galimybes, socialinės partnerystės tinklą, programų, veiklų ir paslaugų pasiūlą bei kt.); 
  2. lankstumas (VDM vykdomos programos, veiklos, paslaugos, jų trukmė, intensyvumas ir kita gali būti keičiama atsižvelgiant į konkrečios mokinių klasės ar klasių poreikius);
  3. geriausių vaiko interesų pirmenybė (priimant sprendimus ir imantis dėl VDM bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais);
  4. vaiko visapusiško ugdymo užtikrinimas (sudarant VDM kiekvieno vaiko ugdymosi potencialo atskleidimui ir visų jo kompetencijų ugdymui tinkamas aplinkas bei sąlygas, kad bet kuris mokinys kiekvieną dieną patirtų sėkmę);
  5. sistemiškumas (VDM yra integrali edukacinių, socialinių, kultūrinių veiklų visuma. VDM sėkmė priklauso nuo darnaus visų prasminiais ryšiais susijusių struktūrinių dalių ir veiklų funkcionavimo, siekiant bendro progimnazijos tikslo);
  6. tarpinstitucinis bendradarbiavimas (kuriant VDM, planuojant veiklas, jas įgyvendinant dalyvauja ne tik švietimo, bet ir kitų sričių vaikui bei šeimai reikalingas paslaugas – socialines, sveikatos, priežiūros, kultūros – teikiančių įstaigų atstovai, pasitelkiamos nevyriausybinės organizacijos ir kt.).
 2. VDM modelis taikomas progimnazijoje besimokantiems pradinio ugdymo programos mokiniams, gavus jų tėvų (globėjų) prašymus bei skirtiems savivaldybėms etatams, numatytam finansavimui.
 3. Pirmojoje dienos dalyje progimnazijoje įgyvendinamas formalus ugdymas. Antroji dienos dalis yra neprivaloma visiems pradinio ugdymo mokiniams. Joje planuojamos neformaliojo švietimo veiklos, įgyvendinama projektinė veikla, teikiama švietimo pagalba, vykdoma mokinių priežiūra. 
 4. VDM metu grupių erdvė dažniausiai apima tik mokyklos arba aplink ją esančią erdvę; planuojant iš anksto yra galimybė panaudoti daugybę kitų erdvių, esančių ne mokykloje, – tai kultūros centrai, bibliotekos, daugiafunkciai centrai, kultūros erdvės ir kt. 
 5. VDM paslaugas gali teikti gali ne tik pedagogai, bet ir kiti paslaugų teikėjai. 
 6. VDM metu  derinamas formalus ir neformalus ugdymas.
 7. VDM tikslas – kryptingai ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas bei mokyti mokytis.
  1.  Uždaviniai:
   1. taikyti ugdymo proceso metu įgytas žinias, turimus gebėjimus, mokėjimus;
   2. ugdyti skaitymo gebėjimus;
   3. skatinti  nesmurtinę komunikaciją bei ugdyti empatiją;
   4. ugdyti sveiką gyvenseną;
   5. suteikti mokymosi pagalbą;
   6. skatinti žaisti bei kurti, ugdyti socialinius bei pilietinius įgūdžius.
  2.  Pagrindinės VDM veiklos:
   1. namų darbų ruoša; 
   2. mokymosi sunkumų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
   3. individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas; 
   4. bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis);
   5. sveikos gyvensenos propagavimas; 
   6. socialinė priežiūra;
   7. laisvalaikio, socialinių bei pilietinių veiklų organizavimas.
 8. VDM grupės veikla grindžiama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-307 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašu
 9. VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. VDM grupės darbo laikas: pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 13.00 val.  iki 18.00 val., o penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − nuo 13.00 val. iki 17.00 val.  
 10. Grupės veikia nuo rugsėjo 10 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus. 
 11. Viena VDM grupė, esant poreikiui ir galimybei, veikia nuo rugsėjo 2 dienos iki rugsėjo 9 dienos. 
 12. VDM mokinių grupės komplektuojamos iš vienos klasės, paralelių klasių ar klasių grupių.
 13. Pirmoms klasėms skiriama daugiau etatų nei kitose klasėse (kiekvienai klasei apie vieną etatą). Antroms ir trečioms klasėms, dviejų klasių komplektui, skiriamas vienas etatas. Ketvirtoms klasėms skiriamas vienas etatas visos klasėms.  Vienas etatas gali būti dalinamas po pusę etato, kai dirbama nuo 13.00 val. iki 14.48 val. atskirai, o po to grupės sujungiamos ir pamainomis, kas antrą dieną, dirba vis kitas pedagogas/specialistas. Tėvai informuojami apie konkretų VDM darbo laiką bei grupėje dirbančius pedagogus el. dienynu.
 14. Pagal Progimnazijos ugdymo planą VDM veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama. 
 15. VDM mokinių lankomumas fiksuojama Dienyne (neformalus švietimas). 
 16. VDM veiklų grafikas sudaromos atsižvelgiant į mokinių pamokų tvarkaraščius, kabinetų, aktų salės, sporto salių užimtumą vadovaujantis Progimnazijos ugdymo plano, Strateginio plano ir Metų veiklos plano tikslais.  Grupėje dirbantis darbuotojas ar darbuotojai kasmet sudaro mokslo metų grupės veiklos planą. Suderinę(s) su Pradinio ugdymo mokytojų metodine grupe bei Pradinio ugdymo skyriaus vedėja paskelbia el. dienynu mokinio tėvams, taip pat iškabina klasėse, kur dirba grupė. 
 17. Prasidėjus mokslo metams ar po incidento/nelaimingo atsitikimo, konflikto tarp mokinių ir pan. mokslo metų eigoje, VDM grupės pedagogas/specialistas, vadovaudamasis Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, savo sprendimu, praveda saugaus elgesio instruktažus. VDM metu galioja tos pačios Mokinio elgesio taisyklės.  
 18. VDM veikla vyksta ir elektroninis dienynas pildomas Progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais iki Progimnazijos ugdymo plane nurodytos paskutinės mokslo metų dienos. VDM darbuotojas el. dienyne nurodo vykdytas dienos veiklas, rašo pagyrimus bei pastabas, neformalius pasiekimus, žymi atliktas socialines, pilietines veiklas. Tėvai ir darbuotojai informaciją gauna iki 18 val. darbo dienomis (1 val. trumpiau penktadieniais ar prieššventinėmis dienomis).  Vėliau ar ne darbo metu gautos informacijos VDM pedagogas ir/ar tėvai (globėjai) neprivalo stebėti ar skaityti, į ją galima reaguoti artimiausiu darbo laiku.
 19. VDM grupės pedagogas fiksuoja mokinio išvykimo iš grupės veiklą bei žymi mokinio grupėje praleistų valandų skaičių. 
 20. Tėvai privalo informuoti VDM darbuotoją apie vaiko neatvykimą į VDM ar išvykimą anksčiau nei buvo sutarta. Dingus ar neatvykus mokiniui, VDM darbuotojas, bendradarbiaudamas su klasės vadovu ir bandydamas susisiekti su mokinio tėvais, bando išsiaiškinti, kodėl jis neatvyko į grupę, jei reikia, pasitelkia pagalbos specialistus bei mokyklos vadovus.
 21. Rekomenduojame VDM metu skirti tik sutartą laiką žaidimams prie išmaniųjų telefonų ar kompiuterių bei kitų prietaisų, skiriant daugiau laiko įvairiapusiam ugdymui. Prašome VDM darbuotojų kartu su tėvais mokyti VDM grupę lankančius vaikus nepiktnaudžiauti ir nesinaudoti telefonu nuolatos skambinant tėveliams ar globėjams. Kviečiame kasdien susitarti,  kada vaikai bus paimti iš VDM grupės ir mokyti kantrybės laukti. 
 22. Vėluojant paimti vaiką iš VDM  18 val. (penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis 17 val.), tėvai apie vėlavimą privalo pranešti VDM grupės darbuotojui. Gavus tėvų pritarimą, pačiam mokiniui sutinkant bei VDM darbuotojo asmeniniu vertinimu, vaikas gali būti paliktas Progimnazijos apsaugos darbuotojui – budinčiam asmeniui iki kol jį tėvai pasiims, bet ne ilgiau, kaip 60 minučių. Dėl tėvų vėlavimo pasiimti vaiką, už priverstinai ilgiau dirbtą VDM darbuotojo laiką, iš tėvų galima reikalauti atlyginti patirtus nuostolius teisės aktų nustatyta tvarka (po darbo VDM darbuotojui mokami viršvalandžiai).
 23. Progimnazijos ugdymo plane numatytų netradicinių ugdymo dienų metu VDM grupių veikla gali būti visai nevykdoma arba gali veikti tik viena, arba trys budinčios VDM grupės. Apie tai privalo būti skelbiama progimnazijos interneto svetainėje www.antakalnio.lt „Ugdymo tvarkaraščių pakeitimai“ skiltyje, tėvai gali būti informuojami el. dienynu.
 24. VDM metu negalima skirti privalomų papildomų darbų mokiniams. Tokie darbai gali būti skiriami tik mokinio bei jo tėvų sutikimu ir geranoriškumu. 
 25. VDM veiklos metu mokiniai privalo būti prie savo klasės, negalima bėgioti po visą mokyklą ar būti ne savo aukšto koridoriuje.
 26. VDM lankantys mokinys  palikdamas kabinetą, privalo informuoti VDM darbuotoją apie tai, kur jis išeina bei kada grįš. Pasibaigus būreliui, pavalgius, pasinaudojus skaityklos ar bibliotekos paslaugomis ir pan. mokinys privalo sugrįžti į savo VDM grupės veiklos vietą (klasę). VDM darbuotojui leidus, gali žaisti šalia esančiame koridoriuje. 
 27. VDM veiklos metu mokiniai turi būti bei žaisti, pasivaikščioti ar kitaip prasmingai leisti laiką lauke kartu su VDM darbuotoju. Draudžiama VDM darbuotojui vienus mokinius palikti kabinete (tokie mokiniai laikinai gali būti nukreipiami į kitas grupes, pvz., jei nespėja padaryti namų darbų ar prastai jaučiasi ir pan.).
 28. Sergantį VDM darbuotoją gali vaduoti kitas paskirtas VDM mokytojas, Pradinio ugdymo skyriaus vedėja tokiam asmeniui atidaro vadavimo žurnalą el. dienyne. Tokiais atvejais Pradinio ugdymo skyriaus vedėjos sprendimu, esant mažam mokinių skaičiui, grupės gali būti jungiamos. Vaduojantis VDM darbuotojas vykdo tas pačias funkcijas, laikosi to paties veiklos plano, kaip  nuolatinis VDM grupės darbuotojas.
 29. VDM grupių veiklai kasmet simboliškai skiriama Progimnazijos lėšų kanceliarinėms prekėms ar žaidimams, ugdymo priemonėms įsigyti, mokiniai gali naudotis knygų lentynėlėse esančiomis knygomis, bibliotekos bei skaityklos paslaugomis, esant poreikiui, žiemos metu gali naudotis mažąja sporto sale (reikia rezervacijos).
 30. VDM grupės mokiniai ir darbuotojai saugo bei tausoja aplinką, kurioje jie būna. Be atsakingų asmenų leidimo neima bei nesinaudoja ne savo daiktais, prietaisais ir pan. 
 31. Pasibaigus mokslo metams, VDM darbuotojai trumpai įvertina mokinio veiklą VDM sutartu su tėvais būdu bei Pradinio ugdymo metodinėse grupėse nustatyta forma.
 32. VDM veiklos kokybė reflektuojama pasibaigus VDM grupių veiklai, dalyvaujant visiems VDM darbuotojams bei mokyklos vadovams, pakviestiems pagalbos specialistams. Tokiam posėdžiui skiriamos dvi valandos.
 33. Sulaukus pagrįsto tėvų nepasitenkimo dėl VDM darbuotojo veiklos kokybės, kitais mokslo metais tokiam darbuotojui VDM grupė gali būti neskiriama.
 34. VDM grupės veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdo Pradinio ugdymo skyriaus vedėja bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 35. Šis aprašas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje www.antakalnio.lt.

__________________

Priedai:

 1. Prašymo forma dėl VDM lankymo;
 2. VDM lankymo sutartis;
 3. VDM veiklos plano forma mokslo metams;
 4. VDM pedagogo pareigybės aprašymas.

Visos dienos mokyklos koncepcija, teisinis reglamentavimas: