Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė   ( @antakalnio.lt)

Specialioji pedagogė Laura Šližienė

(specialioji@antakalnio.lt)

Specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje:

  • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą;
  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų udgymosi poreikių turintiems mokiniams, lavina jų sutrikusias funkcijas, seka ir fiksuoja pažangą;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
  • konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą;
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.