Socialinis pedagogas

Socialinės pedagogės Kristina Bielskytė ir Edita Sinkevič

Mums svarbu, kad mokykloje kiekvienam būtų gera ir saugu. Jei susidūrei su problema, turi klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi labai laukiamas 44 kabinete! 
  • Stebėti moksleivių lankomumą, pažangumą, elgesį bei bendradarbiaujant su klasių auklėtojais identifikuoti kylančias problemas klasėje;
  • Papildyti klasės vadovų veiklą dalyvaujant klasės valandėlėse, kalbėti su mokiniais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais;
  • Tarpininkauti sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokinių arba tarp mokinių ir mokytojų;
  • Kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojais, psichologu, specialiuoju pedagogu identifikuoti moksleivius, kuriems reikalinga  socialinė – pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planą bei jį įgyvendinti. Mokslo metų eigoje stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą; Individualiai dirbti su atskirais moksleiviais, patiriančiais adaptacijos mokykloje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų;
  • Teikti individualias konsultacijas moksleivių tėvams (globėjams), mokytojams apie moksleivių problemas, jų sprendimų galimybes mokykloje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauti vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus;
  • Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos užsiėmimus, renginius. 
  • Teikti informaciją apie  socialinę paramą ir kt.
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow