Specialistų pagalba

Psichologės Vita Povilaitytė ir Neringa Bernatonienė

Psichologo funkcijos mokykloje:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja mokinius, turinčius asmenybės ir ugdymosi problemų, bendradarbiauja su jų tėvais (globėjais), mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais mokinių problemų sprendimo klausimais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus;
 • rengia ir įgyvendina prevencines priemones bei programas, vykdo psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją.

Kada kreiptis pas psichologą?

 • bet kada –  kai labai blogai, kai blogai, kai šiek tiek blogai, kai tiesiog smalsu, ką tie psichologai veikia….
 • kai sunku bendrauti su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • kai jautiesi vienišas;
 • kai kamuoja nerimas, baimė, pyktis…
 • kai sunku mokytis;
 • kai nepasitiki savimi;
 • kai nori geriau pažinti save.

Psichologių kontaktinės valandos:

Vita Povilaitytė

Neringa Bernatonienė

Pirmadienis

9.00 – 15.40

Antradienis

9.00- 15.00

Antradienis

9.00 – 12.00

Trečiadienis

9.00- 16.00

Trečiadienis

9.00 – 15.40

Ketvirtadienis

8.30- 12.00

Ketvirtadienis

9.00 – 14.40

Penktadienis

9.00- 14.00

Kuruojamos klasės

Kuruojamos klasės

2, 5, 7, 8

1,3,4,6

Kontaktai

Kontaktai

psichologe@antakalnio.lt

neringa.bernatoniene@antakalnio.lt

42 kab.

4 kab.


 Logopedė metodininkė Rūta Liubinavičienė

 • tiria mokinių kalbėjimą ir kalbą;
 • šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • konsultuoja pedagogus, tėvus bei globėjus dėl mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų būklės bei šalinimo, dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo;
 • padeda nustatyti  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • ruošia dokumentus mokinius siunčiant į Pedagoginę-psichologinę tarnybą nuodugniam tyrimui;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Logopedė metodininkė Rūta Liubinavičienė dirba Antakalnio g. 33, 14 kabinetas:

 Darbas su mokiniais   Konsultavimas
Trečiadienis 11.00 – 15.30 10.30 – 11.00
Penktadienis 11.00 – 15.30 10.00 – 11.00

Socialinės pedagogės Kristina Bielskytė ir Edita Sinkevič

Mums svarbu, kad mokykloje kiekvienam būtų gera ir saugu. Jei susidūrei su problema, turi klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi labai laukiamas 44 kabinete! 
 • Stebėti moksleivių lankomumą, pažangumą, elgesį bei bendradarbiaujant su klasių auklėtojais identifikuoti kylančias problemas klasėje;
 • Papildyti klasės vadovų veiklą dalyvaujant klasės valandėlėse, kalbėti su mokiniais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais;
 • Tarpininkauti sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokinių arba tarp mokinių ir mokytojų;
 • Kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojais, psichologu, specialiuoju pedagogu identifikuoti moksleivius, kuriems reikalinga  socialinė – pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planą bei jį įgyvendinti. Mokslo metų eigoje stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą; Individualiai dirbti su atskirais moksleiviais, patiriančiais adaptacijos mokykloje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų;
 • Teikti individualias konsultacijas moksleivių tėvams (globėjams), mokytojams apie moksleivių problemas, jų sprendimų galimybes mokykloje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauti vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus;
 • Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos užsiėmimus, renginius. 
 • Teikti informaciją apie  socialinę paramą ir kt.

Labai prašome prieš atvykstant informuoti mus telefonu arba el. laišku. Iki susitikimo!

Kristina Bielskytė – socialinepedagoge@antakalnio.lt

Edita Sinkevič – edita.sinkevic@antakalnio.lt

Tel. nr. 8 659 00 940.

Antakalnio g. 33, 44 kabinetas.


Specialiosios pedagogės Ligita Monkevičienė (specialiojipedagoge@antakalnio.lt) ir Ieva Lemešiūtė (ieva.lemesiute@antakalnio.lt)

Specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje:

atlieka mokinių pedagoginį vertinimą;

teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų udgymosi poreikių turintiems mokiniams, lavina jų sutrikusias funkcijas, seka ir fiksuoja pažangą;

teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;

konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą;

dalyvauja mokyklos vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Antakalnio g. 33, 58 kabinetas:

  Ligita Monkevičienė Ieva Lemešiūtė
  Darbas su mokiniais Konsultavimas Darbas su mokiniais Konsultavimas
Pirmadienis 8.00 – 14.30 14.30- 15.00    
Antradienis     10.00-16.30

(rugsėjis)

8.00-14.30

(spalis)

 
Trečiadienis 8.00 – 14.30 14.30- 16.00 8.00 – 14.30 14.30- 16.00
Ketvirtadienis 8.00 – 14.30      
Penktadienis     8.00 – 14.30 14.30 – 15.00

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow