Specialistų pagalba

Psichologė Vita Povilaitytė

/ Psichologas Vaidotas Sauka

Psichologo funkcijos mokykloje – Antakalnio g. 33, 42 kab.:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja mokinius, turinčius asmenybės ir ugdymosi problemų, bendradarbiauja su jų tėvais (globėjais), mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais mokinių problemų sprendimo klausimais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus;
 • rengia ir įgyvendina prevencines priemones bei programas, vykdo psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją.

Vitos Povilaitytės kontaktinės valandos:

Pirmadienis           9.00-15.30 val.

Antradienis             9.00-14.00  val.

Trečiadienis           9.00-14.00 val.

Ketvirtadienis         9.00-14.30 val.

Jei šis laikas netinka, tai parašykite man laišką psichologe@antakalnio.lt ar psichologas@antakalnio.lt ir suderinsime kitą laiką.

Kada kreiptis pas psichologę ar psichologą?

·         bet kada-  kai labai blogai, kai blogai, kai šiek tiek blogai, kai tiesiog smalsu, ką tie psichologai veikia….

·         kai sunku bendrauti su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;

·         kai jautiesi vienišas;

·         kai kamuoja nerimas, baimė, pyktis…

·         kai sunku mokytis;

·         kai nepasitiki savimi;

·         kai nori geriau pažinti save.


 Logopedė metodininkė Rūta Liubinavičienė

 • tiria mokinių kalbėjimą ir kalbą;
 • šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • konsultuoja pedagogus, tėvus bei globėjus dėl mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų būklės bei šalinimo, dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo;
 • padeda nustatyti  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • ruošia dokumentus mokinius siunčiant į Pedagoginę-psichologinę tarnybą nuodugniam tyrimui;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Logopedė metodininkė Rūta Liubinavičienė dirba Antakalnio g. 33, 14 kabinetas:

 Darbas su mokiniais   Konsultavimas
Trečiadienis 11.00 – 15.30 10.30 – 11.00
Penktadienis 11.00 – 15.30 10.00 – 11.00

Socialinė pedagogė Kristina Bielskytė

Socialinio pedagogo funkcijos  mokykloje:

 • Stebėti moksleivių lankomumą, pažangumą, elgesį bei bendradarbiaujant su klasių auklėtojais identifikuoti kylančias problemas klasėje;
 • Papildyti klasės vadovų veiklą dalyvaujant klasės valandėlėse, kalbėti su mokiniais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais;
 • Tarpininkauti sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokinių arba tarp mokinių ir mokytojų;
 • Kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojais, psichologu, specialiuoju pedagogu identifikuoti moksleivius, kuriems reikalinga  socialinė – pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planą bei jį įgyvendinti. Mokslo metų eigoje stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą; Individualiai dirbti su atskirais moksleiviais, patiriančiais adaptacijos mokykloje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų;
 • Teikti individualias konsultacijas moksleivių tėvams (globėjams), mokytojams apie moksleivių problemas, jų sprendimų galimybes mokykloje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauti vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus;.
 • Vykdyti šviečiamąją veiklą, informuoti mokytojus, klasės auklėtojus apie darbo su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais galimybes;
 • Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos užsiėmimus, renginius.
 • Organizuoti gerumo akcijas;
 • Teikti informaciją apie  socialinę paramą, nemokamo maitinimo skyrimą ir pan.

Štai mano el. paštas – socialinepedagoge@antakalnio.lt, parašykite man laišką, jei norite ateiti į konsultaciją- susitarsime tikslų laiką ir tuo laiku aš Jūsų lauksiu.

Tel. nr. 8 659 00 940.

Antakalnio g. 33, 44 kabinetas.


Specialioji pedagogė Ligita Monkevičienė

El. paštas – specialiojipedagoge@antakalnio.lt

Specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje:

 • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą;
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų udgymosi poreikių turintiems mokiniams, lavina jų sutrikusias funkcijas, seka ir fiksuoja pažangą;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
 • konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Antakalnio g. 33, 14 kabinete:

darbas su mokiniais:                                           konsultavimas:

Pirmadienis     8.00-15.10                                   15.10-15.40

Trečiadienis     8.00-15.50

Penktadienis  8.00-12.00                                    12.00-12.30

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow