Komisijos darbo tvarka

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS
DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Vilniaus Antakalnio progimnaziją tvarką.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu Nr. 1-1366 ir šiuo Aprašu.
3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.
4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, ir jos darbo tvarką (toliau – Tvarka) įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS, POSĖDŽIAI

5. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

6. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkė, o jeigu Komisijos pirmininkės nėra –komisijos pirmininkės pavaduotoja ar kitas paskirtas Komisijos narys.

7. Komisijos pirmininkė:

7.1. šaukia komisijos posėdžius;

7.2. priima sprendimą dėl komisijos darbo;

7.3. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

7.4. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;

7.5. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

7.6. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

7.7. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

7.8. paskirsto funkcijas komisijos nariams;

7.9. vadovauja komisijos darbui.

8. Komisijos sekretorė:

8.1. sutvarkytą komisijos dokumentaciją atiduoda mokyklos archyvui.

8.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, protokolinių nutarimų projektus, kitą medžiagą).

9. Komisijos nariai:

9.1. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

9.2. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininkės balsas;

9.3. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje http://www.antakalnio.lt

9.4. nustato priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 43.2, 43.3 ir 43.4 punktuose nurodytų kriterijų vertę taškais;

9.5. nagrinėja asmenų prašymus mokytis.

10. Komisijos nariai neturi teisės pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, įgytos jiems dirbant Komisijoje.

11. Komisijos posėdžiai vyks Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, 29 kabinete.

Pirmas posėdis vyks 2018-06-04, 13.00 val.

Antras posėdis vyks 2018-06-07, 14. 00 val.

Trečias posėdis vyks 2018-06-22, 8.30 val.

Ketvirtas posėdis vyks 2018-08-27, 10.00 val.

IV. KOMISIJOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

12. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai ir priimti nutarimai. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, o jeigu Komisijos pirmininko nėra – jo paskirtas posėdžiui pirmininkavęs Komisijos narys

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina į mokyklą priimtųjų asmenų sąrašus, sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus.

14. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Vilniaus Antakalnio progimnazijoje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka.

15. Aprašas su posėdžių grafiku, darbo vieta, valanda skelbiami mokyklos interneto svetainėje.

____________