Mokinių priėmimo komisija

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2018-2019 MOKSLO METŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
IR MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2018 m. balandžio  12 d.  Nr. V-50
Vilnius

      Vadovaudamasis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo “, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366, 28.1. punktu:

  1. S u d a r a u priėmimo į Progimnaziją komisiją:

Komisijos pirmininkė – Gražina Sadauskienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja, komisijos narė – Vlada Daukševič, raštinės vedėja;

Komisijos sekretorė – Jolita Damkauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Komisijos narė –  Jurgita Paravinskienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

Komisijos narė – Jūratė Gadeikienė, etikos mokytoja;

Komisijos narė – Violeta Jonaitytė, pradinio ugdymo mokytoja;

Komisijos narė –  Grita Rakauskaitė – logopedė

2.  T v i r t i n u  pridedamą Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą.

3. Į p a r e i g o j u  Komisijos narius susipažinti su pridedama tvarka ir ja vadovaujantis pradėti priėmimo komisijos darbą tvarkoje nustatytais terminais, pasibaigus darbui pateikti išvadas dėl kitų mokslo metų priėmimo komisijos darbo tobulinimo.

    Direktorius                                                          Tomas Jankūnas
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow