Mokinių priėmimo komisija

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL 2019-2020 MOKSLO METŲ VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2019 m. kovo  18 d.  Nr. V-38

Vilnius

           Vadovaudamasis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1950, 35.1. punktu:

  1. S u d a r a u priėmimo į 2019-2020 mokslo metų Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisiją:

1.1. Gražina Sadauskienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

1.2. Snieguolė Šeduikienė, bibliotekos darbuotoja (komisijos sekretorė);

1.3. Jurgita Paravinskienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.4. Jūratė Gadeikienė, etikos mokytoja (komisijos narė);

1.5. Jurga Padūmytė Matuliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė (komisijos narė);

1.6. Grita Rakauskaitė – logopedė (komisijos narė);

1.7. Vlada Daukševič, raštinės vedėja (gyventojų prašymams administruoti ir informacijai internete skelbti).

  1. T v i r t i n u  pridedamą Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą.
  2. Į p a r e i g o j u  šio įsakymo 1 punkte patvirtintus komisijos narius susipažinti su Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1950 ir šiuo įsakymu 2 punktu patvirtintu tvarkos aprašu bei jais vadovaujantis, esant viešiems ir privatiems interesams, nusišalinti nuo komisijos darbo.

 

Direktorius                                                                                    Tomas Jankūnas