Mokinių priėmimo komisija

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2020 m. kovo 23 d. Nr. V-36
Vilnius

     Vadovaudamasis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. 1-423 35.1. punktu:
1. T v i r t i n u:
1.1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo į Vilniaus Antakalnio progimnaziją komisijos sudėtį:
1.1.1. Gražina Sadauskienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė, prašymų administratorė);
1.1.2. Snieguolė Šeduikienė, bibliotekos darbuotoja (komisijos sekretorė);
1.1.3. Jurgita Paravinskienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja, prašymų administratorė);
1.1.4. Jūratė Gadeikienė, etikos mokytoja (komisijos narė);
1.1.5. Jurga Padūmytė-Matuliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė (komisijos narė);
1.1.6. Alina Leščevičienė – pradinio ugdymo mokytoja (komisijos narė);
1.1.7. Grita Rakauskaitė – logopedė (komisijos narė).
1.2. Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte patvirtintus komisijos narius susipažinti su Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-423 ir šio įsakymo 2 punktu patvirtintu tvarkos aprašu bei jais vadovautis, o atsiradus viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumui, nusišalinti nuo komisijos darbo.

Direktorius   Tomas Jankūnas