Lankomumo tvarka

(informacija bus atnaujinta iki 10-01)

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 1-8 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos (toliau – mokyklos) mokinių lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarką (toliau Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas, Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Mokyklos nuostatai.
 2. Ši Tvarka reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių vadovų, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.
 3. Tvarka nustato mokinių lankomumo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje apskaitą ir prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti.
 4. Tvarkos tikslai:

4.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;

4.2. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją;

4.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.

 1. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, ugdymo sutartimi, mokytojo ir mokytojo, vykdančio klasės vadovo funkcijas,  pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais ir šia Tvarka.
 2. Vartojamos sąvokos:

Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.

Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.

Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mokslo metus praleidęs per 50 proc. pamokų.

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

       7. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

7.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – galioja tik gydymo įstaigų, mokyklos medicinos darbuotojo išduotos pažymos;

7.2. dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į teritorinį skyrių įrašyti į karinę įskaitą; policijos komisariatą; teismą; Vaiko teisių apsaugos skyrių, Pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.;

7.3. dėl kitų svarbių priežasčių (mokinio atstovavimo mokyklai (miestui ar respublikai) tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan.).

Galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai, mokyklos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, patvirtinti vieno iš mokyklos vadovo;

7.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties ir pan.) ar mokiniui sunegalavus;

7.5. su tėvais išvykus į pažintinę (poilsinę) kelionę 1-2 kartus per mokslo metus pagal mokyklos parengtą tvarką;

7.6. dėl nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo (pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą raštu);

7.7. kai tėvai (globėjai) pateisina 3 dienas iš eilės, bet ne daugiau kaip 5 dienas per mėnesį.

 1. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų.
 2. Vėluoti į pamokas draudžiama. Atsitiktiniu pavėlavimu gali būti laikomi ne daugiau kaip 4 pavėlavimai (pavėlavimu laikomas vėlavimas į pamoką 15 min.) į įvairių dalykų pamokas ar klasės valandėles per mėnesį.

III. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

 1. Lankomumo apskaita pamokoje:

10.1. Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.

10.2. Mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje, o raide „p“ – mokiniui pavėlavus į pamoką.

 1. Bendra klasės lankomumo apskaita:

11.1. Už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą dalyko mokytojui ir klasės vadovui atsakingas pamokas praleidęs mokinys.

 1. Pateisinančių praleistas pamokas dokumentų rinkimas:

12.1. iš gydymo įstaigų gautas pažymas apie mokinio ligą iki kiekvieno mėnesio 5 dienos klasės vadovas  perduoda mokyklos slaugytojai;

12.2. kitus pamokas pateisinančius dokumentus (taip pat elektroninio pašto žinutes, el. dienyno žinutes) sistemina ir saugo klasių vadovai.

12.3. netvarkingai, neįskaitomai parašyti, taisyti pateisinantys dokumentai  klasės vadovo gali būti nepriimami, o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties.

12.4. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti per 2 darbo dienas (ligos pažymas pristatyti per 3 darbo dienas).

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

13.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;

13.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis susitartu būdu informuoja klasės vadovą;

13.3. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, mokyklos vadovais. Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;

13.4. bendradarbiauja su klasės vadovu, mokyklos vadovais, dalykų mokytojais bei specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą;

13.5. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio  pašto adresui, operatyviai informuoja klasės auklėtoją;

13.6. ne rečiau kaip du kartus per mėnesį susipažįsta su duomenimis el. dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, ugdymo(-si) rezultatais);

13.7. lanko tėvų susirinkimus.

 1. Klasės vadovas:

14.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja mokyklos administraciją;

14.2. renka ir tvarko praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus apie mokinių praleistas pamokas, pavėlavimus (pavėlavimų paaiškinimus paima iš mokinio mokytojai dalykininkai ir perduoda klasės vadovui) ir saugo juos klasei skirtoje byloje;

14.3. 2 kartus per mėnesį el. dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas;

14.4. individualiai dirba su blogai mokyklą lankančiais, vėluojančiais mokiniais;

14.5. bendradarbiauja su dalykų mokytojais;

14.6. prireikus konsultuojasi su kuruojančia pavaduotoja, mokyklos specialistais (jei reikia, į juos kreipiasi raštu) ir kt.;

14.7. kartu su blogai mokyklą lankančių mokinių tėvais aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus ir mokinius į individualius pokalbius, pasitarimus ar Prevencinio darbo grupės posėdžius;

14.8. iki kiekvieno mėnesio 10 dienos el. formoje „Klasių statistika“ pildo informaciją apie mokinius, daugiausiai praleidžiančius (50 proc. ir daugiau) pamokas. Jei reikia imasi prevencinių priemonių ar teikia mokinio ugdymo klausimą Vaiko gerovės komisijai.

 1. Socialinis pedagogas:

15.1. analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės vadovu, direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui, kitais mokyklos specialistais ieško sprendimo būdų;

15.2. jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau kaip 50 proc. pamokų, bendradarbiaudamas su klasės vadovu, raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos seniūniją, Vaiko teisių apsaugos tarnybą, atskirais atvejais nepilnamečių reikalų policijos pareigūną;

15.3. inicijuoja mokinio, kuris piktybiškai praleidinėja pamokas, svarstymą Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams). Atskirais atvejais gali siūlyti mokinį svarstyti Administracijos susirinkime ar Mokyklos tarybos posėdyje dėl jo perkėlimo į kitą mokymosi įstaigą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais arba teikia siūlymus mokyklos tarybai dėl mokinio išbraukimo iš mokyklos sąrašų (siūlo nutraukti mokymosi sutartį).

 1. Mokytojai dalykininkai:

16.1. per 3 darbo dienas privalo pažymėti el. dienyno dienyne mokinių praleistas pamokas ir  pavėlavimus.

IV. NELANKYMO PREVENCIJA  

       17. Jei mokinys  per mėnesį praleidžia ne daugiau kaip 5 pamokas be pateisinamos priežasties arba/ ir pavėluoja ne daugiau kaip 4 kartus:

17.1. raštu paaiškina priežastis ir su tėvų parašais paaiškinimą pateikia klasės vadovui;

17.2. sudaro klasės vadovo ir mokinio rašytinį pasižadėjimą dėl pamokų lankymo.

 1. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 5 pamokas be pateisinamos priežasties arba/ ir pavėluoja daugiau kaip 4 kartus:

18.1. klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria prevencines priemones;

18.2. mokinys raštu pasiaiškina dėl pamokų praleidimo;

18.3. mokiniui skiriamas bandomasis laikotarpis;

18.4. klasės vadovas informuoja vengiančio mokyklą lankyti mokinio tėvus;

18.5. mokiniui skiriama drausminė nuobauda – įspėjimas.

 1. Jei mokinys pakartotinai per mėnesį praleidžia daugiau kaip 5 pamokas be pateisinamos priežasties arba/ ir pavėluoja daugiau kaip 4 kartus:

19.1. klasės vadovas inicijuoja mokinio svarstymą, kuriame dalyvauja pamokas ar mokyklą vengiantis lankyti mokinys, socialinis pedagogas, klasės vadovas, direktorės pavaduotojas neformaliam ugdymui (klasės vadovas atvykdamas į svarstymą turi pristatyti ataskaitą, kurioje užfiksuotas darbas su mokiniu šalinant mokyklos nelankymo priežastis, mokinių pasiaiškinimai su tėvų parašais, klasės vadovo, mokyklos psichologo ir/ arba socialinio pedagogo informacija raštu apie taikytas poveikio priemones);

19.2. mokiniui skiriama drausminė nuobauda – pamokų teisinimo lapas, pildomas tėvų (globėjų) ir kitų lape nurodytų asmenų, ir kassavaitinis registravimasis (iki tol, kol mokinys nepraleis daugiau kaip 5 nepateisintų pamokų)  pas socialinį pedagogą bei įspėjimas.

 1. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 25 pamokas be pateisinamos priežasties:

20.1. mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kuriame dalyvauja pamokas ar mokyklą vengiantis lankyti mokinys, mokinio tėvai (globėjai), socialinis pedagogas, klasės vadovas, direktorės pavaduotojas neformaliajam ugdymui (klasės vadovas atvykdamas į svarstymą turi pristatyti ataskaitą, kurioje užfiksuotas darbas su mokiniu šalinant mokyklos nelankymo priežastis, mokinių pasiaiškinimai su tėvų parašais, klasės vadovo, mokyklos psichologo ir/ arba socialinio pedagogo informacija raštu apie taikytas poveikio priemones);

20.2. mokiniui, mokyklos direktoriaus įsakymu, skiriama drausminė nuobauda – papeikimas arba griežtas papeikimas (jei yra elgesio problemų);

20.3. taip pat mokiniui skiriama privalomai turėti pamokų teisinimo lapą, pildomą tėvų (globėjų) ir kitų lape nurodytų asmenų.

 1. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties, socialinis pedagogas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir Švietimo skyrių.
 2. Mokiniui ir toliau nelankant mokyklos, socialinis pedagogas parengia informaciją apie atliktą darbą bei taikytas poveikio priemones:

22.1. (mokiniui iki 16 metų dėl pamokų ar mokyklos nelankymo) socialinis pedagogas praneša Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai;

22.2. mokiniui, turinčiam 16 metų, siūloma pasirinkti kitą mokymo formą.

V. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA

         23. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas ar nelankančiam mokyklos, taikomos šios nuobaudos:

23.1. įspėjimas;

23.2. papeikimas;

23.3. griežtas papeikimas;

 1. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.
 2. Mokiniui, nepraleidusiam per trimestrą/ pusmetį nė vienos pamokos, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas.
 3. Direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas ir mokiniams, praleidusiems pamokas tik dėl dalyvavimo direktoriaus įsakymu konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose.
 4. Direktoriaus įsakymas dėl pagyrimo mokiniams, nepraleidusiems nė vienos pamokos, skelbiamas mokyklos svetainėje ir skelbimų lentoje.

VI. KITOS NUOSTATOS

 1. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, 1-4 klasių tėvai, 5-8 klasių mokiniai  supažindinami su šia tvarka kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.
 2. Tėvai su šia tvarka gali būti supažindinami telefono trumpąja žinute, elektroniniu paštu ar žinute per el. dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Tvarka primenama tėvų susirinkimų metu.
 3. Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

VII. MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS TVARKA

 1. Mokinių pažintines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.
 2. Į pažintines keliones su tėvais leidžiama išvykti 1-2 kartus per mokslo metus.
 3. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/ poilsinę kelionę pamokų metu:

33.1. tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas turi pateikti prašymą ir suderinti jį su klasės auklėtoju ir kuruojančiu pavaduotoju;

33.2. išvykdamas į kelionę, mokinys privalo suderinti su mokytojais temas, kurias turės savarankiškai išmokti, ir grįžęs atsiskaityti per 10 darbo dienų.

 1. Kai išvykimas yra suderintas su klasės auklėtoju, kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju, mokinys išleidžiamas. Kilus neaiškumams, dėl mokinio išvykimo galutinį sprendimą priima direktorius.
 2. Mokinys gali būti neišleidžiamas į išvyką su tėvais, jei mokinys:

35.1. praleidžia pamokų be pateisinamos priežasties;

35.2. laiku neatsiskaito už kontrolinius, savarankiškus ir kt. darbus;

35.3. turi nuobaudų.

 1. Dėl išvykų su tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos, kaip praleistos dėl kitų priežasčių (tėvai pildo pranešimo mokyklai formą).

____________________