Mokinių elgesio taisyklės

VILNIAUS ANTAKALNIO  PROGIMNAZIJOS  MOKINIŲ  ELGESIO  TAISYKLĖS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

           Taisyklės parengtos siekiant sukurti  Vilniaus Antakalnio progimnazijos (toliau – Progimnazija) ir jos aplinkos saugią, draugišką ir bendradarbiavimu grįstą atmosferą bei reglamentuoti mokinių elgesio normas. Taisykles kūrė Mokinių senatas, siekdamas, kad jos būtų suprantamos mokiniams, pasiūlymus teikė tėvų atstovai ir pedagogai.

II MOKINIAI TURI TEISĘ IR ĮSIPAREIGOJA

          1. Skleisti savo gebėjimus ir talentą dalyvaujant Progimnazijos veikloje, neformalaus ugdymo veikloje, Mokinių savivaldoje,  gerbti ir saugoti  Progimnazijos vardą, atributiką, simbolius. Mokinys, pasitaręs su savo tėvais, gali rinktis siūlomus progimnazijos pasirenkamuosius dalykus, gauti pedagoginę pagalbą bei lankyti progimnazijos būrelius.

          2. Būti pareigingais, sąžiningais ir atsakingais: punktualiai ir reguliariai lankyti pamokas, dėvėti uniformas, turėti mokinio pažymėjimą. Laikytis draudimo:  pamokų, „langų” ir pertraukų metu neišeiti už Progimnazijos teritorijos ribų. Progimnazija neatsako už mokinių, pažeidusių šį draudimą, saugumą.

          3. Gerbti savo ir kitų žmonių teises per pamokas: stropiai mokytis, leisti netrukdomai mokytis kitiems, tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai. Pamokose nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, ausinukais, žurnalais ir pan.

           1-4 klasių mokiniai prieš pamokas palieka mobiliuosius telefonus kuprinėse arba klasės auklėtojai paprašius atiduoda jai ir pasiima juos tik po visų pamokų ar anksčiau, mokytojai leidus.

           5-8 klasių mokiniams draudžiama naudotis telefonais pamokų metu: mobilieji telefonai privalo būti išjungti, jei mokytojas neleidžia kitaip. Telefonai privalo būti kuprinėse arba, mokytojui paprašius, prieš pamoką sudėti ant stalo ar palangės, ar kitoje tam skirtoje vietoje. Surinktus telefonus mokytojas grąžina tik po pamokos. Mokinys neturėtų turėti jokių nesusijusių su ugdymusi pagal bendrąsias programas daiktų.

          4. Gerbti save ir elgtis garbingai su kitais žmonėmis: nevartoti keiksmažodžių, nediskriminuoti ir nesityčioti dėl tautybės, kalbos, pažiūrų, socialinės padėties, aprangos, išvaizdos, sveikatos būklės ar dėl kokių nors kitų aplinkybių; vengti fizinės ( muštynės, stumdymasis, daiktų atiminėjimas ir pan.) ar psichologinės ( patyčios, grasinimas, šantažas ir pan.) prievartos.

          5. Rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių sveikata: saugiai elgtis mokyklos patalpose ir  teritorijoje; nesinešti į mokyklą pavojingų daiktų, medžiagų. Pastebėjęs ką nors mokyklos teritorijoje turint minėtus dalykus, kiekvienas mokinys privalo nedelsiant pranešti bet kuriam suaugusiajam (klasės auklėtojui, mokytojui, socialinei pedagogei ar administracijos budėtojui).

          6. Saugoti save ir supančią aplinką, tausojant kitų mokinių, mokyklos bei asmeninį turtą: tausoti vadovėlius, suolus, duris, sienas ir pan. Padarytą žalą atlygina mokinys ir jo tėvai ar globėjai. Mokinys, pastebėjęs sugadintą mokyklos turtą, privalo pranešti mokytojui ar mokyklos administracijai. Atsinešus į mokyklą vertingų daiktų (mobilieji telefonai, brangakmeniai ir pan.), didelių pinigų sumų, už jų saugumą atsako  pats mokinys.

          7. Elgtis atsakingai ir pilietiškai: pastebėjus gadinamą mokyklos turtą, nesaugų/ neteisėtą elgesį,  rengiamus ir /ar vykdomus nusikaltimus  ar  kitą draudžiamą veiklą, nedelsiant pranešti bet kuriam suaugusiajam (klasės auklėtojui, mokytojui, socialinei pedagogei ar administracijos budėtojui).

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

           Mokinių skatinimui gali būti taikomos tokios priemonės:

 1. Padėka,  pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.
 2. Apdovanojimas mokyklos padėkos/džiaugsmo raštu už puikų lankomumą, ypatingas pastangas moksle, asmeninę pažangą, mokyklos vardo garsinimą olimpiadose, varžybose, kituose miesto, šalies ar pasaulio renginiuose.
 3. Puikiai ir labai gerai besimokančių mokinių pagerbimas mokslo metų pabaigoje: padėkos renginys ar apdovanojimas edukacine išvyka ir panašiai.
 4. „Džiaugsmo raštas” mokinio tėvams už puikius vaiko ugdymos(si) rezultatus, tinkamą vaiko auklėjimą.

           Mokinių drausminimui gali būti taikomos tokios priemonės:

 1. Mokinys, pažeidęs II skyriuje išvardintas taisykles, privalo savarankiškai rašyti pasiaiškinimą mokyklos direktoriaus vardu. Pirmos bei antros klasės mokiniams pasiaškinimą padeda parašyti  tėvai.
 2. Nevykdant II skyriaus 3 punkto reikalavimų, mokytojas gali atimti su ugdymuisi pagal bendrąsias programas nereikalingus daiktus ir grąžinti tik mokinio tėvams.
 3. Direktoriaus pareikšta žodinė pastaba, vėliau įsakymu įvardinta nuobauda.
 4. Elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje (už nuolatinį ir grubų mokinio pareigų neatlikimą, elgesio taisyklių pažeidimą)  dalyvaujant tėvams (globėjams).
 5. Elgesio svarstymas administracijos posėdyje (už ypač grubius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus)  dalyvaujant tėvams (globėjams).
 6. Siūlymas mokytis kitoje mokykloje, suderinus su mokinio tėvais (globėjais), Vilniaus miesto pedagogine – psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 7. Su mokiniu, atsisakiusiu laikytis Vidaus darbo tvarkos bei Mokinių elgesio taisyklių ir turinčiu 3 direktoriaus įspėjimus per mokslo metus, nutraukiama mokymosi sutartis.
 8. Direktorius be įspėjimo šalina iš progimnazijos:
 • jei mokinys antrą kartą po įspėjimo vartoja ar platina alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, elektronines cigaretes, kitas narkotines ar sveikatai kenksmingas medžiagas mokyklos teritorijoje ar mokyklos organizuojamuose renginiuose, kelionėse;
 • jei antrą kartą po įspėjimo žemina bendruomenės narius, tyčiojasi, smurtauja;
 • jei trečią kartą iš eilės pažeidžia Vidaus tvarkos taisyklių XIX skyriaus „Vidaus tvarkos reikalavimai mokiniams“ puntktus.

    IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas progimnazijos mokinys. Sudarydami Mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai) susipažįsta  su šiomis Taisyklėmis ir atsako už apibrėžtų įsipareigojimų laikymąsi.
 2. Iki naujų mokslo metų rugsėjo 15 d.  klasės auklėtojas mokinius pasirašytinai supažindina su Mokinių elgesio taisyklėmis bei kitomis tvarkomis: Lankomumo, Uniformų dėvėjimo, Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
 3. Progimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl taisyklių pakeitimų bei papildymų, kurie aptariami  Mokinių senate ir Progimnazijos taryboje.
 4. Mokinių taisyklių reikalavimų vykdymą vieningai ir atsakingai prižiūri klasių vadovai, mokytojai  bei Mokinių savivalda, kiti bendruomenės nariai. Dėl mokinių elgesio užtikrinimo su mokyklos pedagogais bendradarbiauja mokinių tėvai.

___________________________