El. dienyno nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos (toliau – Progimnazija) elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai   (toliau – nuostatai) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos, neformalaus švietimo, mokinių elgesio, elektroninio dienyno administravimą, priežiūrą, tvarkymą, dienyno sudarymą elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jų spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką.
 2. Nuostatai parengti vadovaujantis pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 redakcija).
 3. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius, įvedant tuos pačius duomenis, kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
 4. Progimnazija mokinių ugdymo apskaitą vykdo elektroniniu būdu, naudodama UAB viešųjų pirkimų būdu įsigytu el. dienynu. Tėvai, kurie neturi galimybės naudotis el. dienynu, yra informuojami Progimnazijos ugdymo plane nustatyta tvarka.
 5. Pradinių klasių mokytojai papildomai gali naudoti el. dienyną  ir fiksuoti mokinių pasiekimus Progimnazijos ugdymo plane nustatyta tvarka.
 6. Vilniaus Antakalnio progimnazijos elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Pradinio ugdymo, Pagrindinio ugdymo, Neformaliojo švietimo bei pagalbos skyrių vedėjai bei Duomenų bazės ir el. dienyno valdymo specialistas.
 7. Elektroninį dienyną pildo ir tvarko visi Progimnazijos pedagoginiai bei pagalbos specialistai, padalinių vadovai.

II. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS

 1. Elektroninio dienyno administratorius, atsakingas už elektroninio  dienyno administravimo ir duomenų tikslinimo darbus, yra progimnazijos Duomenų bazės ir el. dienyno informacijos tvarkytojas ir saugotojas.
 2. Progimnazijos elektroninio dienyno administratoriaus funkcijos:

9.1 suveda visą informaciją, reikalingą elektroninio dienyno funkcionalumui: kabinetų numerius, pamokų, mokinių atostogų laiką, pusmečių intervalus, pažymių tipus, pedagogų, mokinių sąrašus, vertinimo rodiklius, mokytojų tvarkaraščius  ir kt.;

9.2 mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 1 dienos suveda klases, grupes, t.y. sudaro dalyko dienynus;

9.3 esant poreikiui, daro pakeitimus, tikslina informaciją;

9.4 suteikia mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams prisijungimo duomenis, o juos pametus ar užmiršus pagal raštu ar el. paštu pateiktą prašymą suteikia naujus prisijungimo duomenis;

9.5 sukuria naujai suformuotas klases bei grupes ir įrašo klasių vadovus, priskiria dalykų mokytojus, suteikia papildomas administravimo teises kitiems vartotojams (mokyklos vadovams, pagalbos specialistams ir pan.);

9.6 pagal pateiktus duomenis papildo/pašalina mokinių ir mokytojų sąrašus;

9.7 įtraukia naujus dalykus (disciplinas);

9.8 pildo tvarkaraščio pakeitimus;

9.9 esant poreikiui, atrakina el. dienyne patvirtintus pažymius ar trimestro, pusmečio, metų pažymius;

9.10 mokiniui išvykus iš Progimnazijos elektroniniame dienyne pašalina mokinio pavardę;

9.11 teikia elektroninio dienyno vartotojams konsultacijas, jei negali to atlikti pats,  kreipiasi į elektroninio dienyno tiekėją;

9.12 pasibaigus mokslo metams, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, kartu su ugdymo skyrių vedėjais visą dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną ir atspausdina mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines.

 1. Klasių vadovų/auklėtojų funkcijos:

10.1 prasidėjus mokslo metams iki rugsėjo 15 dienos, patikrina klasės mokinių sąrašus, dalykų pavadinimus; apie rastus netikslumus informuoja elektroninio dienyno administratorių ir/ar tėvus;

10.2 išvykus ar atvykus naujam mokiniui, raštinės vedėja siunčia įsakymą elektroninio dienyno administratoriui, kuris tvarko duomenis;

10.3 patikrina klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko mokytoją ir/ar dienyno administartorių, kuruojantį administracijos darbuotoją;

10.4 gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą, pateisina mokinių praleistas pamokas ir medicinę pažymą perduoda visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, o kitus dokumentus laiko mokinio byloje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pagal poreikį informuoja visus mokytojus apie mokinio poreikius/pritaikymus el. dienyne. Visi pedagogai privalo vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pateiktomis rekomendacijomis organizuodami ugdymą;

10.5 pasibaigus mėnesiui, per penkias darbo dienas užpildo lankomumo, pažangumo, elgesio ir kitus duomenis „Klasių mokinių statistikos“ registre;

10.6 tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus trimestrui, mokslo metams išspausdina pažangumo ir lankomumo ataskaitas. Ataskaitos tėvams perduodamos užtikrinant, kad tėvai su jomis susipažįsta. Atskiru mokyklos savivaldos institucijų sprendimu mokytojai gali būti įpareigoti pildyti pažymių knygelę

10.7 skelbimais ir pranešimais informuoja mokinius, jų tėvus, klasėje dėstančius mokytojus, Progimnazijos administraciją ugdymo, auklėjimo bei mokymo temomis;

10.8 paruošia elektroninio dienyno ataskaitas iš progimnazijos išvykstantiems mokiniams;

10.9 formuoja savo klasės pasiekimų bei elgesio ataskaitas, jas analizuoja siekdami kiekvieno mokinio pažangos. Esant reikalui koreguoja klasių auklėtojo ilgalaikį planą; Ne mažiau kaip du kartus per metus klasės mokinių pažangą aptaria klasės auklėtojų metodinėje grupėje siekiant kiekvieno mokinio pažangos;

10.10 kiekvieną kartą atlikę saugaus elgesio instruktažą, išspausdina šiuos lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir perduoda  skyriaus vedėjui, atsakingam už saugaus elgesio instruktažus;

10.11 konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokytojus apie el. dienyne teikiama informaciją, aptaria su jais mokinių ugdymo(si) pasiekimus/elgesį;

10.12 supažindina klasės mokinius bei tėvus su el. dienyno naudojimo tvarka, bei el. dienyno naudojimo naujovėmis ar pasikeitimais;

10.13. elgesio stebėsenos registre www.antakalnio.lt, toliau – Kontaktai, toliau – Registrai, vertina mokinio puikų bei netinkamą elgesį;

10.14 gavę iš ligoninės mokyklos pažymių suvestinę, suveda į el. dienyną mokinio pažymius/įvertimus;

10.15 reikalauja, kad visi tėvai bei mokiniai el. dienyne nurodytų savo el. pašto bei telefono duomenis, bei reguliariai stebėtų mokinių pasiekimus.

 1. Dalykų mokytojų funkcijos:

11.1 kasdien iki 18 val. suveda pamokų duomenis: pamokos temą, uždavinius, skiriamus namų darbus (jei yra galimybė, prisega pamokos medžiagą), pažymius, pastabas mokiniams, pažymi neatvykusius, vėlavusius, be uniformos ar nepasiruošusius pamokai, anksčiau iš pamokos išvykusius;

11.2 elgesio stebėsenos registre www.antakalnio.lt, toliau – Kontaktai, toliau – Registrai, vertina mokinio puikų bei netinkamą elgesį;

11.3 ne vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus;

11.4 pasibaigus trimestrui/pusmečiui/mokslo metams, per 7 darbo dienas baigia pildyti elektroninį dienyną ir patvirtina visus pažymius;

11.5 prireikus keisti informaciją po to, kai dienynas visai baigtas pildyti, kreipiasi į progimnazijos elektroninio dienyno administratorių;

11.6 pasibaigus trimestrui/semestrui/pusmečiui, paskutinę trimestro dieną išveda trimestro įvertinimus;

11.7 kiekvieną kartą atlikę saugaus elgesio instruktažą, išspausdina šiuos lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir perduoda skyriaus vedėjui atsakingam už saugaus elgesio instruktažus;

11.8  konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokytojus apie el. dienyne teikiama informaciją, aptaria su jais mokinių ugdymo(si) pasiekimus/elgesį;

11.9  formuoja dalyko ataskaitas bei analizuoja klasės mokinių pažangą, ją aptaria ne mažiau kaip du kartus per metus metodinėje grupėje, esant reikalui koreguoja ilgalaikį dalyko planą;

11.10 skelbimais ir pranešimais informuoja mokinius, jų tėvus, klasėje dėstančius mokytojus, progimnazijos administraciją ugdymo, auklėjimo bei mokymo temomis;

11.11 informuoja el. dienyno administratorių apie pastebėtus gedimus ar duomenų netikslumus.

 1. Socialinio pedagogo funkcijos:

12.1  stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių elgesį;

12.2 skelbimais ir pranešimais informuoja mokinius, jų tėvus, mokytojus, progimnazijos administraciją ugdymo, auklėjimo bei mokymo temomis;

12.3 teisina mokinių praleistas ir tėvų nepateisintas pamokas pagal tėvų atneštus pranešimus ar ligos pažymas/pažymėjimus, kuriuos vėliau perduoda visuomenės sveikatos priežiūros specialistui;

12.4 stebi, patikslina „Klasių mokinių statistikos“ registrą bei šiuos duomenis naudoja socialinei pagalbai organizuoti bei teikti;

12.5 analizuoja socialinio mikroklimato situaciją bei du kartus per metus Mokytojų ar/ir Metodinėje taryboje, ir/ar Vaiko gerovės komisijoje teikia ataskaitą bei rekomendacijas.

 1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

13.1 ne vėliau kaip per rugsėjo mėnesį įveda ir vėliau nuolat atnaujina „Mokinių sveikatos“ duomenis el. dienyne, saugo mokinių sveikatos pažymas bei ligos pažymas, teikia rekomendacijas mokyklos vadovams, pagalbos specialistams bei mokytojams dėl sveikatos priežiūros ir priemonių pritaikymo;

13.2  skelbimais ir pranešimais informuoja mokinius, jų tėvus, klasėje dėstančius mokytojus, progimnazijos administraciją ugdymo, auklėjimo bei mokymo temomis;

13.3 analizuoja mokinių sveikatos situaciją bei du kartus per metus Mokytojų ar/ir Metodinėje taryboje ir/ar Vaiko gerovės komisijoje  teikia ataskaitą bei rekomendacijas.

 1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjų funkcijos:

14.1 vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal kuruojamas sritis;

14.2 einamąją darbo dieną darbo metu el. dienyne surašo mokytojų pavadavimus, pranešimais tėvams ir mokiniams, klasių auklėtojams informuoja apie nevyksiančias ar nevykusias mokinių pamokas;

14.3 kartu su dalyko mokytoju išspausdina ir pasirašo skyrių ,,Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, patvirtindamas duomenų juose teisingumą, tikrumą ir įdeda į bylą, kaip tai yra nustatyta Dokumentų tvarkymo ir paskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos  archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773);

14.4 išspausdina ir įsega skyriaus ,,Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ lapus, pasirašytus mokinių, į sudaromą dienyną;

14.5 kartu su administratoriumi perkelia elektroninio dienyno duomenis į skaitmeninę laikmeną ir įdeda į bylą, kaip tai yra nustatyta Dokumentų tvarkymo ir paskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos  archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773);

14.6 teisės aktų nustatyta tvarka atsako  už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;

14.7 patikrina asmens, nutraukusio darbo sutartį, per metus tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui;

14.8 apmoko dirbti su el. dienynu naujai priimtus mokytojus, pasirašytinai supažindina juos su šia tvarka;

14.9 konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokytojus el. dienyno naudojimo, pildymo ir kt. klausimais;

14.10 skelbimais ir pranešimais informuoja mokinius, jų tėvus, klasėje dėstančius mokytojus, progimnazijos administraciją ugdymo, auklėjimo bei mokymo temomis;

14.11 pagal kuruojamas sritis analizuoja klasės pažangą bei du kartus į metus Mokytojų ar/ir Metodinėje taryboje teikia ataskaitą bei rekomendacijas.

III. DIENYNO, SUDARYTO ELEKTRONINIO DIENYNO PAGRINDU, TAISYMAS IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ

 1. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, iš elektroninio dienyno išspausdinamas skyrius ,,Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“. Rugpjūčio mėnesį spausdinami tik tos ataskaitos, kurios negalėjo būti parengtos birželio mėnesį. Visi mokyotjai ir specialistai privalo dienynus užpildyti ir parengti archivavimui birželio mėnesį.
 2. Elektroninio dienyno skyriaus ,,Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ lapai išspausdinami kiekvieną kartą atlikus instruktažą. Mokiniai instruktažo lapuose pasirašo. Pasibaigus mokslo metų ugdymo procesui visų mokslo metų instruktažo lapai perduodami saugoti kuruojančio ugdymo skyriaus vedėjui, kuris šiuos lapus susega su atitinkamu dienynu bei įdeda į bylą, kaip tai yra nustatyta Dokumentų tvarkymo ir paskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos  archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773);
 3. Pasibaigus mokslo metams, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio  mėnesio darbo dienos, visas dienynas perkeliamas į skaitmeninę laikmeną.
 4. Elektroniniame dienyne nustačius klaidą (klaidingą žodį, tekstą ir įvertinimą), klaidą padaręs asmuo kartu su elektroninio dienyno administratoriumi ištaiso elektroniniame dienyne pagal vartotojo vadovą.
 5. Iš elektroninio dienyno išspausdintuose skyrių ,,Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ lapuose, klaidos ranka netaisomos, jos pataisomos kartu su asmeniu, suklydusiu elektroniniame dienyne, ir iš naujo išspausdinamos.

IV. ASMENŲ, TVARKANČIŲ ELEKTRONINĮ DIENYNĄ, ATSAKOMYBĖ

 1. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas bei skyriaus vedėjai užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Ugdymo skyriaus vedėjos pagal kuruojamas sritis atsako, kad nebūtų pažeista progimnazijos mokinių ir jų tėvų informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarka bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.
 3. Už atspausdintų dienynų skyrių bei el. laikmenos su aprašu archyvavimą atsako raštinės vedėja(-as)
 4. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalyko mokytojas, klasės auklėtojas ir kt.) atsako už savalaikį duomenų įvedimą į dienyną ir jų teisingumą.
 5. Asmenys, administruojantys, prižiūrintys, tvarkantys mokinių ugdomosios veiklos apskaitą elektroniniame dienyne, minėto dienyno duomenų pagrindu sudarantys dienyną vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 6. Asmenys, besinaudojantys el. dienynu, privalo naudotis tik pagal jiems priskirtas vartotojo funkcijas, pametę ar atskleidę slaptažodį privalo nedelsdami jį pasikeisti ar informuoti el. dienyno administratorių (dienynas@antakalnio.lt).
 7. Visi asmenys, turintys prieigą ar galintys anudoprie Progimnazijos el. dienyno, neturi teisės be raštiško progimnazijos direktoriaus sutikimo skelbti, interpretuoti, iškraipyti, viešinti ar kitaip naudoti el. dienyne esamą informaciją. Visi nesutarimai privalo būti sprendžiami mokyklos bendruomenės viduje (mokyklos savivaldos institucijose).
 8. Visi asmenys, turintys prieigą prie Progimnazijos el. dienyno, pastebėję neteisėtą el. dienyno naudojimą, privalo nedelsdami raštu informuoti Progimnazijos direktorių bei imtis visų veiksmų nusikaltimui užkirsti.
 9. Asmenys, tvarkantys, administruojantys ir prižiūrintys dienyną, pažeidę šį aprašą baudžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

V. DIENYNO SAUGOJIMAS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.
 2. Vilniaus Antakalnio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas atitinkamiems popieriniams dokumentams taikomais norminiuose teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visi el. dienyno vartotojai naudojasi el. sistemos aprašais, skelbiamais pasirinkto tiekėjo interneto svetainėje. Aprašus yra galima gauti, parašius el. laišką el. pašto adresu – dienynas@antakalnio.lt.
 2. Nuostatai gali būti papildomi ir keičiami bet kurio bendruomenės nario iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi progimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, tėvai, pedagoginiai darbuotojai, asmenys, tvarkantys, administruojantys ir prižiūrintys elektroninį dienyną, administracija.
 4. Progimnazijos elektroninio dienyno nuostatuose nepaminėti ir nenumatyti atvejai nagrinėjami vadovaujantis Pradinio ugdymo, Pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 redakcija) (toliau – ŠMM aprašas).
 5. Aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.antakalnio.lt.

___________

Mokykla naudoja el. dienyną.