VAP linijaVadovaudamasis Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-551  „Dėl Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos reorganizavimo“ 42 p.​, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius įsakymu 2014 m. gruodžio 17 d.  Nr. V-128 sudarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senatą:

Senato pirmininkas – Eimantas Mažeika, 8b klasė;

Nariai:

Ula Serapinaitė – 8d klasė;

Ieva Cijūnėlytė – 7b klasė;

Ugnė Vincerževskytė – 8d klasė;

Vytautė Vilkaitė – 8b klasė;

Simas Babilius – 8b klasė;

Martynas Sajeta – 8b klasė;

Dovydas Monkevičius – 7b klasė;

Amelija Giričiūtė – 5b klasė;

Beta Jarmalavičiūtė – 5b klasė;

Ieva Mažeikaitė – 6c klasė;

Auksė Jagelaitė – 8e klasė.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senato koordinatoriumi paskirta Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja – Rasa Malikėnienė. Senato kadencija – vieneri mokslo metai.  Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senato informavimo grupės el. adresas – mokiniusenatas@googlegroups.com.

Kviečiame susipažinti su mokinių senato nuostatais 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Mokinių senatas yra demokratiška, savanoriška, pelno nesiekianti progimnazijos savivaldos institucija.

1.2. Mokinių senato veikla apima Vilniaus Antakalnio progimnazijos teritoriją, o taip pat Vilniaus
miestą, bei LR, bei kitų bendradarbiaujančių šalių teritoriją.

1.3. Savo veikoje moksleivių senatas vadovaujasi LR konstitucija, LR įstatymais, ES įstatymais, ES
konstitucija bei kitais teisės aktais bei šiais įstatais. 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Mokinių senato tikslai yra šie:

2.1.1. Vienyti Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinius bendrai veiklai, padėti jiems keistis
informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą.

2.1.2. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, lyderystę, stiprinti jų organizuotumą.

2.1.3. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybingumą.

2.1.4. Skatinti mokinių verslumą, asmenybės tobulėjimą, ugdyti finansinį išprusimą.

2.1.5. Skatinti klasių vadovų bei seniūnų įsitraukimą į mokinių senato veiklą.

2.2. Mokinių senato uždaviniai:

2.2.1. Atstovauti ir ginti Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių interesus, konstruktyviai
bendradarbiaujant su tėvais, mokytojais, pagalbos specialistais, ugdymo aprūpinimo personalu, o taip pat su mokyklos vadovybe.

2.2.2. Atstovauti Vilniaus Antakalnio progimnaziją įvairiose organizacijose ir savivaldose.

2.2.3. Rengti konferencijas, akcijas, projektus, diskusijas, susirinkimus, mokymus bei renginius, dominančius Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinius.

2.2.4. Skleisti bei keistis informacija panaudojant interneto ryšį, stendus, plakatus.  

III. MOKINIŲ SENATO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Mokinių senato nariais gali tapti turintys motyvaciją mokytis, besimokantys, pažangūs, iniciatyvūs, drausmingi, lyderiaujantys piliečiai besimokantys Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuo nuo 5 iki 8 klasės. Mokinių senato narių skaičius neturi viršyti 15 narių skaičiaus. Taip pat kiekviena klasė gali deleguoti aktyvius ir iniciatyvius mokinius – kandidatus į mokyklos senatą. Esant daugiau nei 15 senato narių ir senato pirmininko rinkimai vykdomi visuotiniame 5-8 klasių mokinių susirinkime.

3.2. Mokinių senato nario teisės:

3.2.1. Balsuoti mokinių senato visuotiniuose susirinkimuose.

3.2.2. Dalyvauti mokinių senato veikloje ir gauti apie ją informaciją.

3.2.3. Pareikšti nepasitikėjimą mokinių senato valdymo ir kontrolės organu.

3.2.4. Išstoti iš mokinių senato, pateikus raštišką pranešimą.

3.2.5. Savo iniciatyva siūlyti ir organizuoti renginius ar kitokius projektus.

3.3. Mokinių senato nario pareigos:

3.3.1. Laikytis mokinių senato priimtų įstatų.

3.3.2. Laikytis mokyklos vidaus taisyklių.

3.3.3. Laikytis mokinių senato susirinkimų lankomumo taisyklių.

3.3.4. Aktyviai eiti savo pareigas mokinių senate.

3.4. Mokinių senato narystės netenkama:

3.4.1. Raštu pareiškus apie mokinių senato narystės atsisakymą, arba nebesimokant Vilniaus Antakalnio progimnazijoje.

3.4.2. Mokinių senato nariui nesilaikant senato įstatų arba susirinkimų lankomumo taisyklių, mokinių senato valdybos sprendimu.

3.5. Mokinių senato narystės netekęs narys pakartotinai į senatą gali būti priimtas tik senato valdybos sprendimu. 

IV. MOKINIŲ SENATO VALDYMAS

4.1. Mokinių senato valdymo organai yra senato pirmininkas, pavaduotojas, nariai pasiskirstę funkcijomis ir mokinių senatą kuruojančio progimnazijos ugdymo skyriaus vedėjo.

4.2. Mokinių senato pirmininkas vadovauja mokinių senatui, padedant kuruojančiam progimnazijos ugdymo skyriaus vedėjui organizuoja senato darbą;

4.2.2. Mokinių senato nariai:

4.2.2.1. Svarsto ir tvirtina mokinių senato įstatus, susirinkimų lankomumo taisykles, jų pakeitimus ir papildymus.

4.2.2.2. Sudarinėja ir tvirtina mokinių senato tikslus ir uždavinius 2 metams ir planą 1 metams.
4.2.2.3. Svarsto ir tvirtina mokinių senato metinę veiklos ataskaitą.

4.2.2.4. Svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja mokinių senato įstatams.

4.2.2.5. Renka 3 atstovus į mokyklos taryba.

4.3. Mokinių senato posėdžiai turi vykti numatytu laiku kiekvieną savaitę, bet ne rečiau kaip kartą kaip mėnesį, jei tai yra būtina.

4.4. Mokinių senato sudėtis, kadencija bei senato nuostatai tvirtinama Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus įsakymu.

4.5. Mokinių senato nariai bendrauja per el. pašto ar kitą grupę, turi teisę skelbti informaciją progimnazijos interneto svetainėje ir progimnazijos socialiniuose tinklapiuose. Už šios informacijos teisingumą bei tikslingumą atsako mokinių senato nariai.

4.6. Mokinių senatas glaudžiai bendradarbiauja su progimnazijos vadovybe ir kartą į mėnesį sutartu laiku bendradarbiavimą aptaria su progimnazijos direktoriumi.

_________________________