LogotipasProgimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams. Progimnazijos taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Progimnazijos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Progimnazijos direktorius.  Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – 5–8 klasių mokinių taryba, 1–3 bendruomenės atstovus – Progimnazijos direktorius.

Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Progimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.

Tarybos sudėtis:

Eil. nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1. Vaida Špokevičiūtė (Mokinių tėvų atstovas)
2. Paulius Gadonas (Mokinių tėvų atstovas)
3. Alenas Gražulis (Mokinių tėvų atstovas)
4. Sabina Adomavičienė (Mokytojų atstovas)
5. Irena Butkevičienė (Mokytojų atstovas)
6. Jurgita Paravinskienė (Mokytojų atstovas)
7. Eimantas Mažeika (Mokinių atstovas)
8. Simas Babilius (Mokinių atstovas)
9. Auksė Jagėlaitė (Mokinių atstovas)
10. Algimantas Vaitkus Antakalnio seniūnas, direktoriaus deleguotas asmuo
11. Jūratė Mikulskienė Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė, direktoriaus deleguotas asmuo
12. Br. Pranciškus Ksaveras Šv. Jono Teologo vienuolynas, direktoriaus deleguotas asmuo

 Progimnazijos taryba:

1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metinei Progimnazijos veiklos programai, Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

3. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo;

4. priima sprendimą dėl Progimnazijos ugdymo plano pakeitimų;

5. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

6. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

7. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

8. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

9. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

10. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

Į Progimnazijos tarybą galima kreiptis per pirmininką – tėvų atstovą – Paulių Gadoną (paulius@lightcon.com) ar tarybos sekretorę Ireną Butkevičienę (irenabut@gmail.com).