VILNIUSLietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas)  š. m. spalio 23 d. neskundžiama nutartimi konstatavo, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius, patvirtindamas Švietimo, kultūros ir sporto departamento reguliavimo sričiai priskirtų ugdymo įstaigų gautų paramos, 2 procentų ir kitų lėšų apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), nepaisė Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto įstatymo viršenybės principo. Ugdymo įstaiga nėra savivaldybės administracijos struktūrinė dalis, todėl savivaldybės administracijos direktoriaus teiginiai, kad šiuo Aprašu buvo gyvendinamos vidaus administravimo funkcijos, nepagrįsti.

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Audrius Skaistys nustatęs, kad savivaldybės administracijos direktorius veikė ultra vires ir nepateisinamai įsiterpė į biudžetinės įstaigos vadovui nustatytą kompetenciją buhalterinės apskaitos organizavime, suvaržant įstaigos vadovo kompetenciją gautų lėšų naudojime, taikė administracines priemonės šiam Aprašui panaikinti. Teismas pripažino, kad Aprašas prieštarauja ir Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinam teisėtumo principui, nes savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Teismui priėmus galutinį sprendimą Aprašas ir jo nuostatos nuo  š.m. spalio 23 d. yra panaikintos.

Daugiau informacijos apie sprendimus galima rasti Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska (administracinės bylos: Nr. A662-1976/2014)

Informaciją parengė Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos vyresn. patarėja Vilda Vaičiūnienė, tel. (8 5) 251 4161