Vilniaus miesto savivaldybė teikė paraišką Nacionaliniam egzaminų centrui dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP).  NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4, 6 ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“, adresu:  https://www.nec.lt/342/).

NMPP testų  grafikas ir testų trukmė:

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė Testavimo data
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas) apie 45 min. * Balandžio 16 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 18 d.
RAŠYMAS, 2 dalis (kalbos sistema) apie 45 min.* Gegužės 3 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Balandžio 30 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 18 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 3 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 30 d.
6 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 15 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 17 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 19 d.
8 KLASĖ
2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas (t. y. iki šiol buvusių
„popierinių“ testų nebus).. Šis testas pakeistas  el. NMPP.
 Elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7-9 dienomis. Jo metu aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Testavimas truks apie dvi valandas.
*Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

2, 4 ir 6 klasių moksleiviai testavimas vyks numatytomis dienomis 9.00 val.

8 klasių moksleiviams testavimas vyks pagal atskirą grafiką, kurį paskelbsime vėliau.

 

Prisegti failai: